Home Legal Akte van levenloos geboren kind, wat is het en voor wie?

Akte van levenloos geboren kind, wat is het en voor wie?

Door admin

Het is iets waar geen enkele ouder aan mag denken, maar helaas gebeurt het in de praktijk vaker dan we denken. Het is namelijk zo dat er regelmatig kindjes welke reeds meer dan 6 maanden door de mama zijn gedragen dood worden geboren of sterven voor de geboorte. Wanneer een dergelijk overlijden wordt vastgesteld door de geneesheer of de vroedvrouw zal er op basis daarvan een akte van overlijden worden opgesteld. Voor veel mensen is het niet helemaal duidelijk wat deze “akte van een levenloos” kind nu precies allemaal vermeldt. Geldt dat ook voor u? Dan komt u daar op deze pagina alles over te weten!

Over welke inhoud beschikt een “akte van levenloos kind”?

Laat ons maar meteen met de deur in huis vallen. De zaken die worden aangegeven in de akte van levenloos kind zijn de volgende:

 • De plaats en datum evenals het uur van de geboorte;
 • Het geslacht van het kind;
 • De voornaam van het kind wanneer daarom wordt verzocht;
 • De gegevens van de ouders van het kind;

Onder bepaalde voorwaarden is het eveneens mogelijk om een afschrift of een uittreksel te bekomen van de akte van een levenloos kind. Beide documenten lijken op het eerste zicht misschien in grote lijnen hetzelfde te zijn, maar dat is niet correct. Er is dan ook wel degelijk sprake van een niet onaanzienlijk verschil. Het verschil heeft in de praktijk dan ook vooral betrekking tot:

 • Een afschrift geeft de oorspronkelijke gegevens weer van de akte evenals de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Voor een uittreksel geldt dat uitsluitend de actuele gegevens van de akte worden aangegeven. Zo staat er geen vermelding in opgenomen van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.

Het mag dan ook duidelijk zijn, ondanks het feit dat een afschrift en een uittreksel in eerste instantie als gelijkaardige documenten worden beschouwd is dat dus in de praktijk in het geheel niet het geval.

Voor wie is het mogelijk om deze documenten aan te vragen?

Inmiddels heeft de bovenstaande informatie onder meer duidelijk gemaakt wat nu exact het verschil is tussen een afschrift en een uittreksel. Nu we dit uit de weg hebben is het tijd geworden om na te gaan voor welke personen het mogelijk is om deze documenten aan te vragen. Het gaat hierbij in de praktijk concreet om:

 • De moeder, vader en / of meemoeder;
 • De echtgenote, overlevende echtgenote of wettelijk samenwonende;
 • De wettelijke vertegenwoordiger zoals bijvoorbeeld een voogd;
 • Bloedverwanten met uitzondering van aanverwanten;
 • Partijen die daarvoor bijzonder zijn gemachtigd;
  Erfgenamen;

Partijen die bijzonder gemachtigd kunnen zijn voor het aanvragen van een afschrift of een uittreksel zijn met name een notaris en een advocaat. Behoort u niet tot het bovenstaande lijstje? Dan zult u helaas moeten vaststellen dat u in de praktijk niet over de mogelijkheid zult beschikken om een afschrift of een uittreksel te bekomen.

Hoe dient de aanvraag te verlopen?

Het aanvragen van een afschrift of een uittreksel van de akte van een levenloos kind dient steeds te gebeuren in de gemeente waarin de akte is ingeschreven. De inschrijving is overigens gebeurd in de registers van de burgerlijke stand. Bent u in het bezit van een elektronische identiteitskaart? In dat geval is het mogelijk om het afschrift of het uittreksel van de akte gewoon via het internet aan te vragen. Hiervoor kunt u een beroep doen op:

 • Het zogenaamde e-loket waar uw gemeente over beschikt;
 • De attestenpagina van ‘Mijn Burgerprofiel’;

Wanneer er een elektrisch afschrift of een elektrisch uittreksel wordt verstrekt spreekt het voor zich dat deze altijd is voorzien van een elektronische zegel. Deze zegel is afkomstig van het ‘Ministerie van Binnenlandse Zaken’. Er is geen verschil op juridisch vlak tussen deze documenten en degene die zouden worden afgeleverd door de gemeente. Dit uiteraard met als belangrijke voorwaarde dat de informatie op de documenten daadwerkelijk correct is.

Toch de documenten in het gemeentehuis aanvragen?

Bent u niet van plan om de documenten aan te vragen via de website van de gemeente, maar wilt u echt een fysiek exemplaar ontvangen? In dat geval dient u er rekening mee te houden dat u voor het ophalen van de documenten in het bezit moet zijn van uw identiteitskaart of een verblijfsvergunning. Kunt u omwille van wat voor reden dan ook het document niet zelf ophalen? In dat geval moet u de volgende zaken voorzien:

 • Een volmacht van de betrokkene;
 • Een kopie van de identiteitskaart van de betrokkene;
 • Uw eigen identiteitskaart;

Heeft u de bovenstaande zaken bij de hand? Dan zult u kunnen vaststellen dat het eigenlijk helemaal geen voeten in de aarde heeft om een uittreksel of een afschrift van de akte van een levenloos geboren kind te verkrijgen.

related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accepteer Lees meer