Probleem op deze pagina?

Project: Thematisch netwerk afvalwaterzuiveringstechnologie Vlaanderen

VIS/TIS: Thematische innovatiestimulering
01/01/2003
01/01/2007
48 Maanden

De directe doelgroep van dit project zijn de leveranciers van afvalwaterzuiveringstechnologie in Vlaanderen. Het initiatief telt momenteel 11 deelnemende bedrijven die een elk lidgeld betalen van ongeveer 2000 euro. De directe tewerkstelling bedroeg 1100 personen weliswaar vóór het faillissement van de Seghers groep. De bedoeling is dat deze doelgroep in de loop van het TIS-project kan uitgroeien en verbreden tot 20 à 30 bedrijven. Dit zal in eerste instantie gebeuren door ook de Vlaamse apparatenbouwers en de toeleveranciers van analyse-apparatuur bij deze netwerkvorming te betrekking. Op vraag van het IWT-Vlaanderen heeft de aanvrager een aanvulling ingediend met een duiding van de bredere doelgroep die nuttig bij dit TIS-project kan worden geassocieerd.

Innovatiepotentieel:
Het innovatiedoel van dit project is om de competitieve positie van de aanbieders van afvalwaterzuiveringstechnologie te versterken ten opzichte van de buitenlandse concurrentie. De voorgestelde instrumenten hiervoor omvatten alleereerst het beter promoten van het huidig marktaanbod van de Vlaamse technologieaanbieders op het nationale en internationale forum. Daarnaast wordt ook een "technology watch" activiteit uitgebouwd naar buitenlandse ontwikkelingen die nuttig kunnen getransfereerd worden naar Vlaanderen. Tenslotte wil de aanvrager ook bijdragen tot een betere benutting van de resultaten van het publiek betoelaagd milieutechnologisch onderzoek aan de Vlaamse kenniscentra. Op vraag van het IWT heeft de aanvrager een voorlopige inventarisatie overgemaakt van de gemeenschappelijke technologische noden waarrond de bedrijven zinvol kunnen samenwerken. Op eigen initiatief heeft de aanvrager ook een relatief omvangrijke lijst overgemaakt van recente milieuinvesteringen in Vlaanderen waar Vlaamse aanbieders het hebben moeten afleggen tegenover buitenlandse concurrenten.

De doelgroep van dit TIS-projectvoorstel bestaat uit de verschillende leveranciers van technologie voor waterzuivering. In Vlaanderen is er technologie op het gebied van de afvalwaterzuivering aanwezig om een rol te spelen in het buitenland, maar de meeste technologieleveranciers zijn klein en niet gekend in het buitenland. (op 1 of 2 na). Door de harde competitie en de moeilijke
randvoorwaarden in Vlaanderen (strenge normen, weinig oppervlakte, geen grondstoffen,
beperkte budgetten van de bedrijven) worden de bedrijven steeds gestimuleerd in het
ontwikkelen van technologie gekenmerkt door compaciteit, recyclagemogelijkheden
(hergebruik), doorgedreven zuivering aan voor bedrijven aanvaarde prijzen. Ook de
technologie die in het buitenland ontwikkeld wordt, en waar ook behoefte aan is, is onbekend
bij de meeste bedrijven ook weer omwille van de KMO-karakter van de bedrijven. Nadeel is
ook dat de bedrijven mekaar te als concurrenten zien en te weinig als collega’s die het hoofd
moeten bieden aan gemeenschappelijke problemen Er is dan ook geen aanspreekpunt voor de
leveranciers van aftalwaterzuiveringstechnologie.

De voorgestelde doelstellingen omvatten :
1) het aanbieden van een forum voor ervaringsuitwisseling Door als (concurrerend) bedrijf elkaar te leren kennen en iemand van het bedrijf persoonlijk te kennen zal er eerder een samenwerking kunnen ontstaan i.p.v. een tegenwerking. Hiertoe zullen vergaderingen of gespreksmomenten georganiseerd worden, al of niet rond een bepaald thema.Het TNAV moet de ontwikkeling bevorderen van nauwere professionele en persoonlijke relaties tussen haar leden. Er is de overtuiging dat dit thematisch netwerk een aanzet kan zijn tot een latere beroepsfederatie, die tenslotte dezelfde redenen tot bestaan zal hebben
2) het samenstellen van een inventaris/overzicht van gemeenschappelijk wetenschappelijke kennis opgedaan in de onderzoeksinstellingen in Vlaanderen, maar ook erbuiten, om zo de eigen technieken te kunnen verbeteren edof aan te passen. Er zal gestreefd worden naar een samenwerking met andere wetenschappelijke en professionele verenigingen die gelijkaardige doelstellingen nastreven.
3) het uitvoeren van een "technology watch" naar oplossingen op real-scale die in het buitenland aan bepaalde afvalwaterzuiveringsproblemen gegeven wordt
4) het stimuleren van collectieve onderzoeksprojecten rond gemeenschappelijke problemen
5 )het verbeteren van de competivitieve positie van de leden naar buitenlandse markten

De beoogde activiteiten en resultaten kunnen als volgt worden samengevat :
-Het aanbieden van up-to-date informatie over de beschikbare technologieën beschikbaar in het
netwerk.
-Het aanbrengen van een synthese van deze informatie en het produceren van een website
en een folder bedoeld om het netwerk kenbaar te maken in het buitenland.
-Het ontwikkelen van goede interacties tussen de TIS-leden en de Vlaamse kenniscentra.
-Het aanleggen van een mediatheekíbibliotheek met onderzoeksrapporten toegankelijk
voor de leden van
-Het organiseren van buitenlandse missies.: gericht zoeken naar buitenlandse technologie
en het deelnemen aan beurzen in binnen- en buitenland..
-Voorbereiden van en participeren in concrete onderzoeksprojecten.

-

-

Salesianenlaan 30 B-2660 HOBOKEN (ANTWERPEN)
03/216.04.86
Ja
Kurt Peys, Bert Bellens (Werken en Leren vzw), cc dd (vd), Antoon Vanderstraeten (Eco-Tone), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
Share this on