Probleem op deze pagina?

Project: Naar een hoger rendement door het verantwoord verlengen van de legperiode

LBO - LA: Landbouwonderzoek en Landbouwtrajecten
01/12/2018
01/12/2022

Projectsamenvatting
Veel leghennenhouders staan vandaag op een kruispunt. Er is een groeiende wereldmarkt, een aanscherpende concurrentiestrijd en men heeft geregeld te kampen met grote crisissen (aviaire influenza, fipronil-crisis) waarbij de imagoschade voor de sector erg groot is. Binnen een context van pas geleverde investeringen in alternatieve huisvestingssystemen (Richtlijn 1999/74/EG), zorgt dit voor een financiële aderlating in de leghennenhouderij. Tegen de achtergrond van deze problematieken is de Vlaamse leghennensector, goed voor een eindproductiewaarde van 203,5 miljoen euro, zich steeds bewuster geworden van het belang van kostenefficiëntie naast het leveren van inspanningen op vlak van kwaliteit, milieu, voedselveiligheid en dierenwelzijn.
Naast voeder is de aankoop van de leghen de belangrijkste kost. Het langer aanhouden van leghennen (zonder kunstmatige rui) is dan ook een belangrijke strategie zowel uit duurzaamheidsoverwegingen als om de rendabiliteit op het bedrijf te verhogen. In de praktijk is de gemiddeld aanhoudingsduur 75-80 weken leeftijd met een productie van een 360-tal eieren per opgezette hen. Tot op heden maken leghennenhouders dus geen gebruik van het genetisch potentieel om leghennen tot 100 weken leeftijd aan te houden. Een gemiste kans die toegeschreven wordt aan ontbrekende kennis om de knelpunten zoals gereduceerde ei- en botkwaliteit, gezondheid en welzijn op te vangen tijdens een langere legcyclus. Verder moet ook het management van de leghennen tijdens de opfok en de pre-leg fase geoptimaliseerd worden, wil men een langere legcyclus bereiken. Er zijn dus nog teveel open vragen waardoor men de stap naar het langer aanhouden nog niet durft te zetten.

Doel
De algemene doelstelling van dit traject is Vlaamse leghennenhouders handvaten aan te reiken voor het langer aanhouden van leghennen via nieuwe inzichten, concepten en innovaties die ontwikkeld zijn door en voor de keten. Het langer aanhouden start reeds bij de opfok en kan alleen in combinatie met een aangepast voeder en management.

Om deze algemene doelstelling te bereiken zullen:
1. Kritieke stadia en factoren die variatie in knelpunten verklaren bij het langer aanhouden gedetecteerd worden met specifieke aandacht voor het huisvestingssysteem
2. De nutriëntbehoeftes bij oude leghennen (>80 weken leeftijd) bepaald worden
3. Interacties tussen voedersamenstelling, gezondheid en hun relatie tot de schaalkwaliteit vastgesteld worden
4. Technieken tijden de opfok en de pre-legfase getest worden ter reductie van de knelpunten bij het langer aanhouden van leghennen
5. Verbeterstrategieën toegepast en adviezen verleend worden aan praktijkbedrijven

Omdat het essentieel is om het omslagpunt waarbij productie achteruitgaat op voorhand te kunnen voorspellen
6. Zal bepaald worden wat de optimale duur is om te komen tot de hoogste rendabiliteit via het aanbieden van een online-rekentool

Verder wordt de opbouw en transfer van kennis zichtbaar gemaakt via:
7. Adviesgroepen en een online platform waarbij o.a. richtlijnen en een rekentool aangeboden worden

Verwachte resultaten en impact
Nieuwe inzichten, concepten en innovaties zullen bekomen worden voor de leghennensector. Door 60 bedrijven intensief te monitoren wordt reeds 1/3de van de leghennenhouders bereikt. Hierdoor alsook door 1) het aanleveren van een online platform, het 2) individueel begeleiden van 5 praktijkbedrijven en het 3) ter beschikking stellen van een online rekentool zal dit deze leghennenhouders alsook de collega-pluimveehouders aanzetten tot implementatie van veranderingen of innovaties. De synergie met het KMO-innovatieproject biedt hiertoe een belangrijke meerwaarde. Via bekomen expertise zal het innovatievermogen van zowel de aanleverende als verwerkende industrie versterkt worden en zal het bedrijven de stap doen zetten tot nieuwe ontwikkelingen want deze thematiek belangt de volledige sector aan.

Proefbedrijf Pluimveehouderij Geel, Pehestat BVBA
ILVO
Sam De Campeneere
Veeteelt / Pluimveeteelt
Share this on