Probleem op deze pagina?

Project: Geïntegreerde behandeling van het afvalwater bij de tankcleaningsector (INTEAUCLEAN)

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/10/2017
30/09/2019

Algemeen doel
Het effluent van tankreinigingsbedrijven bevat nog resttoxiciteit die met de huidige waterzuivering niet kan worden verwijderd. Vermits bekend is dat bepaalde detergenten, en in het bijzonder de niet-ionogene surfactant nonylfenol, toxische eigenschappen bezitten en deze detergenten frequent worden aangeboden bij tankreinigingsbedrijven, beoogt voorliggend project om een gepaste chemisch-biologische waterbehandeling op punt te stellen. Dit moet de tankreinigingsbedrijven de slagkracht geven om te voldoen aan de milieuwetgeving en om concurrentieel te blijven.
De doelgroep bestaat enerzijds uit tankreinigingsbedrijven en anderzijds uit watertechnologieleveranciers. In Vlaanderen zijn er 31 tankreinigingsbedrijven en ca. 25 watertechnologieleveranciers die oxidatieve technieken, membraanfiltratietechnieken en biologische systemen aanbieden. Mits positieve projectresultaten zullen alle tankreinigingsbedrijven hier baat bij hebben vermits detergenten bij elk van hen worden aangeboden en worden gebruikt. Het voordeel voor de watertechnologieleveranciers zal afhankelijk zijn van welke technieken technisch-economisch geschikt blijken voor de problematiek.
Concrete doelen
Tijdens het project zullen verschillende oxidatieve technologieën uitgetest worden om te onderzoeken welke behandeling in welke mate geschikt is om detergenten af te breken, hetzij op het effluent na de biologie, hetzij op het ultrafiltratie concentraat. Deze 2de optie is interessant voor tankreinigingsbedrijven die water willen hergebruiken maar hierin vandaag niet investeren omdat verregaande filtratie een concentraatstroom genereert die niet kan worden geloosd. Vermits oxidatieve technologie gepaard gaat met de vorming van (mogelijks toxische) afbraakproducten, zal verdere afbraak door een biologisch actief slib systeem worden onderzocht. Deze combinatie van chemisch-biologische waterbehandeling zal op laboschaal worden geoptimaliseerd en vervolgens op pilootschaal bij 2 tankreinigingsbedrijven worden gevalideerd. Tot slot zal een kosten-baten analyse worden uitgevoerd van de nieuwe maatregelen t.o.v. de referentiesituatie. De kennis vergaard in dit project zal alvast worden opgepikt door 5 tankreinigingsbedrijven, 3 watertechnologieleveranciers, TNAV, VLAKWA en VMM (als basis voor de BBT herziening). KPI 1 bedraagt dus 10 op vandaag maar kan nog toenemen op basis van de disseminatie gefaciliteerd door TNAV, VLAKWA en CTC. KPI 2 bedraagt 7 en bestaat uit 5 eindrapporten (1 per werkpakket) en 2 pilootstudies.
Verwachte resultaten en impact
Projectresultaten zullen dankzij de pilootproeven representatief zijn voor de industriële context en vlot kunnen worden getransfereerd naar toepassingen in de praktijk bij de tankreinigingsbedrijven. Indien een chemisch-biologische waterbehandeling geschikt blijkt om de concentratie aan detergenten in het effluent te verminderen en aldus de ecotoxiciteit terug te dringen, kunnen tankreinigingsbedrijven de stap naar bijkomende waterinvesteringen zetten. Dit levert niet meteen een economisch voordeel op voor de tankcleaningsector maar garandeert dat hun activiteiten kunnen behouden blijven binnen de geldende milieuwetgeving. Dit zal resulteren in een behoud van de concurrentiekracht. Echter, indien een chemisch-biologische waterbehandeling geschikt blijkt om het ultrafiltratie concentraat te behandelen, openen zich perspectieven naar waterhergebruik binnen de tankcleaningsector. Op jaarbasis zou dit een economisch voordeel van gemiddeld grootteorde € 25 000 per bedrijf opleveren. Nieuwe investeringen in watertechnologie zijn positief voor watertechnologieleveranciers die niet onmiddellijk hun tewerkstelling, maar wel hun omzet en winst zullen zien stijgen. Het verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van het effluent en waterhergebruik bij tankreinigingsbedrijven zijn tevens belangrijke maatschappelijke realisaties. Positieve projectresultaten zullen ongetwijfeld worden geïntegreerd in de BBT herziening en aldus een reële kans op uitrol op grotere schaal genereren.

Universiteit Antwerpen
KU Leuven
Raf Dewil
Watervervuiling/waterverontreiniging behandeling
Lise Appels, Raf Dewil
Share this on