Probleem op deze pagina?

Project: ProCoTherMM

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/11/2017
31/10/2019

• Een uitgebreid rapport waarin de beschikbare kennis rond het uitvoeren van nauwkeurige tem-peratuurmetingen met en zonder contact wordt verzameld en aangevuld met direct toepasbare richtlijnen voor de experimentele realisatie ervan. In dit rapport zal ook de nodige investerings-kost voor sensoren en DAQ-systemen opgenomen worden

• Uitwerken van minstens vijf concrete case studies waarin bedrijfsspecifieke uitdagingen in on-derling overleg met het bedrijf worden uitgewerkt alsook één interne case studie die resulteert in een demonstratieve testopstelling. Alle generieke kennis die uit deze case studies wordt gehaald zal tijdens de projectduur gedeeld worden met de andere leden van de gebruikersgroep en nadien ook aan een ruimer publiek beschikbaar worden gesteld.

• Validatie en toepassing van commercieel beschikbare simulatiesoftware op het gebied van thermische berekeningen. Dit kan gebeuren in een masterproef waarbij de experimentele testop-stelling uit de interne case studie gekoppeld wordt aan numerieke simulatiesoftware. Daarnaast zullen de resultaten uit eenvoudige numerieke modellen vergeleken worden met deze van gespe-cialiseerde software om een indicatie te geven van de nauwkeurigheid.

• Een uitgebreid rapport waarin de mogelijkheden van zelf ontworpen numerieke berekeningsme-thodes worden toegelicht en geïllustreerd a.d.h.v. eenvoudige voorbeelden. Hiermee wordt als doel gesteld om de beschikbare kennis rond eindige differentie berekeningen te transfereren zo-dat deze toegepast kunnen worden zonder de nood aan dure en gespecialiseerde simulatiesoft-ware. De eigen ontworpen berekeningsmethodes focussen op 1D of 2D opstellingen. Complexere 3D situaties vereisen in de meeste gevallen specifieke software pakketten.

• Een online berekeningstool ter beschikking stellen voor eenvoudige thermische rekenmodellen.

De ProPoLiS en mechatronica onderzoeksgroepen van de KU Leuven technologiecampus Oostende wor-den op regelmatige basis geconfronteerd met vragen uit de industrie rond experimentele temperatuurme-tingen en thermische procescontrole. Om deze vragen te beantwoorden wordt o.a. gebruik gemaakt van gespecialiseerde simulatiesoftware die bij vele bedrijven niet aanwezig is. De uitdagingen, die binnen de Vlaamse industrie geïdentificeerd werden, situeren zich op het vlak van thermische huishouding in producten tijdens gebruik, uitvoeren van nauwkeurige (contactloze) temperatuurmetingen, het monitoren en aansturen van opwarm- en afkoeltrajecten en het onder controle houden van temperatuurverschillen in procesonderdelen. De vele vragen vanuit de industrie tonen duidelijk aan dat er een grote nood is aan een meer generieke aanpak van de uitdagingen op het gebied van thermische metingen en controle van processen en producten.

Het algemeen doel van het ProCoTherMM tetra project is dan ook het samenbrengen (WP1), transfere-ren (WP2 en 3) en toepassen (WP4 en 5) van de beschikbare kennis op het gebied van temperatuurme-tingen en thermische proces- en productcontrole gevolgd door eventuele bijsturing van het proces op ba-sis van de metingen. Op deze manier zal zowel een economische impact bij de bedrijven (hoofdzakelijk door kostendaling) als een maatschappelijke impact t.g.v. een lager energie- en grondstoffenverbruik (= ecologisch voordeel) bekomen worden.

Bart Buffel
Procescontrole en logistiek, Simulatie, Simulatie, Simulatie Engineering, Temperatuurmonitoring, Thermodynamica
Bart Buffel, Frederik Debrouwere, Frederik Desplentere, Mark Versteyhe
Share this on