Probleem op deze pagina?

Project: Urban Waste Collection

VIS/CO: Collectief onderzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden
01/04/2018
29/02/2020

De doelstelling van "Urban Waste Collection" bestaat erin proactief inzetbare (rendabel, praktisch haalbaar en breed gedragen) logistieke concepten en oplossingen uit werken voor een efficiënte stedelijke afvallogistiek binnen de randvoorwaarden van een leefbare (binnen)stad.

Het project focust op de ophaling/inzameling van afval afkomstig van bedrijfsactiviteiten in steden en richt zich tot:
• Logistieke operatoren (afvalbedrijven);
• Dienstverleners actief in stadsdistributie;
• Steden;
• Lokale handelaars, horeca, retailers en winkelketens;
• Beheersorganismen van het type Val-i-Pac, Recupel en Bebat;
• De verwerkende industrie (met het oog op meer circulariteit);
• Bedrijven actief in inzameltechnologie (bv. sensoren), data management systemen, enz.

Concrete doelen
1. Inzicht bieden in de problematiek door middel van:
 een korte 'situerende' afval/grondstoffenstroom-analyse (aan de hand van 2 case-studies);
 een overzicht van de huidige en te verwachten opgelegde beperkingen (in relatie tot het type stad) en hun impact ten aanzien van het in te zetten materieel;
 een oplijsting van de sociale/maatschappelijke factoren die van belang zijn om tot gedragen oplossingen te komen.
2. In kaart brengen van best practices aangaande bedrijfsafvalstoffenbeheer, zowel op technologisch vlak als voor wat betreft de logistieke organisatie.
3. In samenspraak met de projectdeelnemers oplossingsrichtingen definiëren en uitwerken (rekening houdend met de verschillende types steden en met betrokkenheid van stakeholders).
4. Gedetailleerde uitwerking van de meest kansrijke slimme inzamelconcepten en hun impact (incl. materieel, technologie, juridische en maatschappelijke haalbaarheid, …).
5. Nagaan of er zich binnen de stad door middel van een innovatieve logistieke aanpak opportuniteiten aandienen voor meer circulariteit. Het betreft materialen waarvoor volumes kunnen gecreëerd worden en een kwaliteit wordt bereikt waarvoor een relevante, positieve marktvraag kan worden geïdentificeerd.
6. Toepassen van het concept in de praktijk (proof of concept).
7. Opmaken van een kosten-batenanalyse voor het toegepaste concept, zowel op vlak van kosten als milieu.
8. Het formuleren van beleidsaanbevelingen (logistieke "onderbouw" voor steden).
9. Verspreiding van de kennis naar de ruime doelgroep via de geijkte VIL communicatiekanalen.

De economische meerwaarde van dit project situeert zich in:
• Rendabele logistieke concepten die uitrolbaar zijn in de Vlaamse steden;
• Een gedegen onderbouwing voor het investeringsbeleid van de logistieke operatoren;
• Een optimale en betaalbare dienstverlening inzake afvalophaling en
• Maximale valorisatie van stedelijke bedrijfsafvalstoffen, waarmee het ook kansen biedt voor de verwerkende industrie.
Vanuit maatschappelijk oogpunt kan gesteld worden dat dit project bijdraagt aan:
• De leefbaarheid van de steden (veiligheid, emissies, …);
• De circulariteit (recuperatie van materialen) binnen de stadsgrenzen.

Steve Sel, projectmanager a.i.

VITO
VIL
Bebat, INOVIM, IVBO, MCA Recycling, Mirom (Milieuzorg Roeselare en Menen), Recupel, Renewi, stad Genk, stad Mechelen, stad Kortrijk, Suez en Vanheede Environmental Group.
Liesbeth Geysels
Ecologie, Logistiek
http://www.vil.be
Share this on