Probleem op deze pagina?

Project: Optimalisatie van de stikstofbemesting bij 'Conference' ter verbetering van de vruchtkwaliteit

LBO - LA: Landbouwonderzoek en Landbouwtrajecten
01/01/2018
31/12/2021

1) Hoofddoelstelling: Een realistisch beeld verwerven van de stikstof (N) opname, N verdeling in de boom en de invloed van de N bemesting op de vruchtkwaliteit bij 'Conference' peer.
2) Deeldoelstellingen:
• De N bemesting aansturen in de ‘Conference’ boom en de stikstof gericht verdelen over de verschillende organen van de boom.
• Spectrale en ecofysiologische informatie koppelen aan de N status van de boom, om zo op termijn variabel te bemesten.
• De N bemesting optimaliseren zodat vruchtkwaliteit verhoogd wordt en meer uniform wordt.

- Fruitveilingen
- Perentelers
- Exporteurs van fruit
- Meststof producerende industrie
- Instanties en organisaties die duurzame bemesting en nutriënten beleid nastreven

Om de Belgische ‘Conference’ peer op nieuwe exportmarkten te introduceren dient men te beschikken over een continue aanvoer van kwalitatieve peren met een lekkere smaak en met een dikkere maatsortering. Vruchtkwaliteit omvat hardheid, groene achtergrondkleur en suikergehalte, en is sterk gerelateerd aan de gehaltes van de nutriënten, waarbij stikstof (N) een cruciale rol speelt. Daarom wordt er in het kader van dit project gefocust op N. Met welke toepassingsstrategie van N krijgen we een optimaal N gehalte in de vrucht zonder N verliezen door uitspoeling van NO3--N naar het grond- en oppervlakte water en door gasvorming (N2O, NO en N2 door denitrificatie en NH3 vervluchtiging)?
Om een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen van de N opname, N verdeling in de boom en de invloed van de N bemesting op de vruchtkwaliteit zal gewerkt worden met volwassen bomen in productie, iets wat nog nooit eerder gebeurd is en dus zeer innovatief is voor de fruitsector. Hiervoor zullen de volgende drie innovatieve methoden toegepast worden: (i) bemestingsproeven met 15N gemerkte kalknitraat, (ii) opvolgen van de ecofysiologische respons van perenbomen op verschillende bemestingsschema’s via sapstroommetingen en spectrale informatie (hyperspectrale camera) en (iii) in kaart brengen van de intra perceel variatie in N m.b.v. remote sensing. De centrale onderzoeksvragen van dit project zijn dus: 1) In welke mate kan de N bemesting aangestuurd worden in de ‘Conference’ boom en hoe verloopt de verdeling over de verschillende organen van de boom?, 2)Is het mogelijk om spectrale en ecofysiologische informatie te koppelen aan de N status van de boom, om zo op termijn variabel te bemesten binnen het kader van precisie fruitteelt?, 3) Kan de N bemesting geoptimaliseerd worden zodat vruchtkwaliteit verhoogd en meer uniform wordt?
Voor dit project is er een breed draagvlak: reeds meermaals hebben de verschillende veilingen onafhankelijk van elkaar de suggestie gedaan aan pcfruit om meer onderzoek te verrichten om de kwaliteit van de ‘Conference’peer te verbeteren. Zij merken immers dat zowel de interne als internationale markten niet alleen dikkere peren eisen maar ook steeds meer peren met voldoende hardheid, suiker, groene kleur en een lekkere smaak vragen. Naast de veilingen zijn ook de exporteurs vragende partij naar een homogenere en betere vruchtkwaliteit bij ‘Conference’. Zij verdedigen immers dagelijks dit ‘top’-product in het buitenland. Ook de 868 Vlaamse perentelers die hoofdzakelijk ‘Conference’ telen zijn sterk geïnteresseerd. Vanaf jaar 1 zullen er reeds drie bedrijven actief in dit project betrokken worden die na jaar 2 reeds hun bemesting zullen bijsturen o.b.v. de projectresultaten. Bij afloop van het project wordt een bijsturing in 100 bedrijven verwacht (KPI 1). Na afloop van het project wordt verwacht dat dit aantal nog zal verdubbelen binnen de twee jaar en dat via twee bedrijfsspecifieke vervolgtrajecten (KPI 3) de impact van dit project zal voortduren. Naar toepassing van de geoptimaliseerde bemestingsschema’s en intraperceelsgerichte N bemesting o.b.v. remote sensing analyse worden bij afloop van het project, respectievelijk 100 en 60 implementaties verwacht bij de perentelers (KPI 2). Integratie van de adviezen o.b.v. deze twee vernieuwde toepassingen binnen de bestaande bemestingsadviesdiensten moet voltooid zijn tegen het einde van het project (KPI 5) wanneer ook verwacht wordt dat een 200-tal gemotiveerde bemestingsadviezen zullen verleend zijn aan de perentelers (KPI4). Daarnaast is de klassieke meststof industrie geïnteresseerd en is er ook interesse vanuit de organische mest producenten, zoals Vlaco en de biogas installaties die toepassingsmogelijkheden zoeken voor hun organische N formules. Beide industrieën zijn ook financieel betrokken bij dit project.
Vanuit het milieu standpunt is een optimalisatie van de N bemesting bij peer uiterst welkom. Dit wordt onderschreven door de verschillende instanties en organisaties die een duurzaam nutriëntenbeleid nastreven en lid zijn van de gebruikersgroep van dit project (VLM, VCM, Vlaco en CVBB). Met de resultaten van dit project moet het mogelijk zijn om de problemen van N overschrijding die vastgesteld worden bij verschillende MAP meetpunten te helpen oplossen.
De fruitteelt overleeft de crisis vandaag door de aanwezigheid van een export gerichte perenteelt. Gele peren van lagere kwaliteit (minder groene achtergrondkleur door N gebrek) krijgen een lagere keuring en worden aan de teler tegen een lagere prijs vergoed. De afgelopen twee seizoenen zorgde dit voor een verschil in middenprijs van >0.130 €/kg. Wanneer we dit omrekenen naar een opbrengst van ±40 ton/ha zorgt dit voor een financieel verlies voor de teler van 3.500 tot 4.000 €/ha (70% eerste kwaliteit). Het einddoel van dit project, een geoptimaliseerd perceelsspecifiek N bemestingsplan opstellen voor een betere en meer homogene ‘Conference’ vruchtkwaliteit, zal dus rechtstreeks bijdragen tot verbetering van de rentabiliteit van de Vlaamse perenbedrijven.

In het project worden drie innovatieve methoden toegepast : (i) bemestingsproeven met 15N gemerkte kalknitraat, (ii) opvolgen van de ecofysiologische respons van perenbomen op verschillende bemestingsschema’s via sapstroommetingen en spectrale informatie (hyperspectrale camera) en (iii) in kaart brengen van de intra perceel variatie in N m.b.v. remote sensing.

pcfruit vzw - Afdeling Pomologie en Proeftuin Pit- en Steenfruit, UGent - ISOFYS, UGent - Laboratorium voor Plant Ecologie, Bodemkundige Dienst België vzw
pcfruit vzw

- VBT vzw (veiling Belorta, veiling BFV, veiling LTV, Veiling REO)
- Fruittelers Zuid-Limburg vzw
- Boerenbond, HBB vzw
- Yara Tertre SA
- Vlaco vzw
- Green Diamond cvba
- New Green cvba
- pcfruit vzw
- BDB vzw
- Fruitbedrijf De Paep
- Fruitbedrijf Semlpels-Pieraerts
- Fruitbedrijf Van der Velpen Jan en Patrick
- Fruitbedrijf Appelmans Hendrik
- Fruitbedrijf Dirk Jans
- Fruitbedrijf Debien
- Fruitbedrijf Nowicki

Serge Remy
Agro chemicaliën, Crop Productie, Fysiologie, Horticultuur / tuinbouw, Precisie agricultuur, Remote sensing technologie
Kathy Steppe, Pieter Janssens, Serge Remy
Share this on