Probleem op deze pagina?

Project: SIMBA - succesvol implementeren van beeldbellen in ambulante hulpverlening

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/12/2017
30/11/2019

Dit project focust op de mogelijkheden en (het wegwerken van) de drempels voor het implementeren van (bestaande) beeldbeltools in ambulante blended welzijnswerk en gezondheidszorg en zal de 2.600 aanbieders uit de Vlaamse welzijns- en zorgsector bruikbare kaders en instrumenten bieden om beeldbellen te implementeren in hun werking.

Het Business Model Canvas (BMC) dient hierbij als kader om organisaties in staat te stellen om …
… relevante netwerken en strategische partners in kaart te brengen,
… te bepalen waar beeldbellen een meerwaarde kan zijn,
… deontologische vragen bij het inzetten van beeldbellen uit te zuiveren ,
… scherp te krijgen wat het implementeren van beeldbellen betekent voor de medewerkers,
… de keuze voor een beeldbeltool te argumenteren,
… de meerwaarde voor de hulpvrager of cliënt hard te maken,
… na te gaan of en hoe de relatie met de cliënt wijzigt,
… te bepalen hoe beeldbellen kan gecombineerd worden met andere communicatievormen,
… te bepalen bij welke cliëntensegmenten beeldbellen kan ‘werken’,
… de kostenstructuur van de implementatie van beeldbellen op te maken.

Dit project richt zich op het inzetten van beeldbellen in de brede welzijns- en gezondheidszorgsector.
Om de uitwerking haalbaar te houden werd gekozen voor drie welzijns- en zorgsectoren waarbij beeldbellen ingezet wordt in ambulante begeleidingen.
De drie concrete proeftuinen die we in dit project beogen zijn:
* de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg;
* de thuiszorg;
* de integrale jeugdhulp.

Binnen elke proeftuin zullen tijdens verschillende sessies ontwerpkaders, checklists, hulpmiddelen voorgesteld worden om op bovenstaande aspecten een antwoord te geven. De organisaties kunnen deze instrumenten inzetten en er feedback op geven zodat deze geoptimaliseerd kunnen worden.
Tevens wordt gezorgd voor ‘impulsmomenten’ waarbij extra expertise wordt ingebracht. Deze extra impulsen hebben betrekking op …
… professionele netwerken creëren voor beeldbellen;
… storytelling en het belang van overtuigingskracht van taal en verhaal;
… SROI – budgetteren op korte en op lange termijn;
… User Based Experience – het belang van betrekken van cliënten en basiswerkers.

Dit proces zal minimum 5 tot maximum 10 sessies per proeftuin in beslag nemen (equivalent met max 10 dagen begeleiding door de projectmedewerkers).

Het eindproduct van dit Tetraproject zal bestaan uit een set hulpmiddelen (implementerings-kaders en instrumenten) op micro-, meso- en macroniveau om op een succesvolle manier beeldbellen in welzijns- en zorgorganisaties te integreren.
Op microniveau denken we daarbij onder andere aan hulpmiddelen (infographics, do’s en don’ts, …) die een hulpverlener kan inzetten voor het introduceren van beeldbellen in een cliëntsituatie.
Op mesoniveau gaat het onder andere om vormings- en randvoorwaarden (checklisten, budgettool, ICT-requirementslist, …) die noodzakelijk zijn in een organisatie om beeldbellen professioneel in te zetten.
Op macroniveau gaat het onder andere om inspirerende praktijkvoorbeelden en een inventaris van regelgevende beperkingen waarmee koepels en steunpunten en de Vlaamse en Federale overheid aan de slag kunnen om beeldbellen in zorg en welzijn te faciliteren.
Deze set hulpmiddelen worden gebundeld in een online toolbox (implementeringskaders en instrumenten) die nadien ook vlot inzetbaar zal zijn in andere welzijns- en zorgsectoren omdat de gekozen proeftuinen exemplarisch zijn voor de ontwikkeling van beeldbellen in het bredere welzijnswerk en de gezondheidszorg.

De implementeringskaders en instrumenten zullen gratis online ter beschikking gesteld worden (onder andere via www.knooppunt-online.be en www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be) en zullen via de elektronische nieuwsbrieven van koepels en steunpunten in welzijnswerk en gezondheidszorg verspreid worden. In het hoger onderwijs zal de verspreiding plaatsvinden via het postgraduaat Onlinehulp voor Welzijn en Gezondheid, via vormingsmomenten en via opleidingsonderdelen in de basisopleidingen van relevante hoger onderwijsopleidingen.

Binnen het welzijnswerk en de gezondheidszorg wordt, tijdens of tussen face-to-facegesprekken, steeds meer gebruik gemaakt van onlinehulptoepassingen. Het doel is om de begeleiding of de behandeling te versterken of een face-to-facegesprek occasioneel te vervangen. In dat geval spreken we van blended hulp, een mix van face-to-face contacten en onlinehulptoepassingen.

Beeldbellen, een online gesprek via ICT-toepassingen waarbij hulpverleners en cliënten elkaar zien en horen in ‘real time’, is daar een duidelijk voorbeeld van. Het gaat daarbij zowel om de gratis beschikbare beeldbelmogelijkheden zoals Skype, Facetime, WhatsApp, …, als om betalende mogelijkheden zoals ZOOM of de voor professioneel welzijnswerk en gezondheidszorg ontwikkelde en beveiligde beeldbelprogramma’s zoals cContact, spreekkameronline.nl, PatientHub, Webcamconsult.

Het implementeren van beeldbellen is echter geen sinecure. Innovatiedrempels zijn onder andere:
 beperkte aandacht voor het strategisch belang van beeldbellen voor de werking,
 het ontbreken van een goed businessmodel voor het inbedden van beeldbellen,
 een terugval als financiering van een project uitdooft,
 gebrek aan aandacht voor beeldbellen bij een brede groep medewerkers,
 gebrek aan competenties om beeldbellen aan te prijzen bij cliënten,
 gebrek aan degelijke hardware en een stabiele internetverbinding voor de medewerkers,
 het gebrek aan betrokkenheid van eindgebruikers (hulpverleners en cliënten) bij het ontwikkelen van het beeldbelaanbod.
Hierdoor doven initiatieven vaak uit of geraken ze niet breed ingebed in de werking van welzijns- en zorgorganisaties. De sector is zich bewust van deze innovatiedrempels maar het ontbreekt vaak aan concreet inzetbare instrumenten om de volledige implementering tot een goed einde te brengen.

UC Leuven - Limburg
Arteveldehogeschool

Bij de aanvang werden volgende organisaties lid van de gebruikersgroep:
 uit de sector geestelijke gezondheids- en verslavingszorg: CAD Limburg, CGG Brussel, PC Geel, CGG PassAnt, CGG VAGGA, CGG Waas en Dender, FDGG, Free Clinic, PZ Menen, VAD, Zorgnet-Icuro;
 uit de thuiszorgsector en algmeen welzijnswerk: CM, Mintus, CAW Oost-Vlaanderen
 uit de integrale jeugdhulp: CKG De Schommel, De Cocon, De Wissel, Huize Sint-Vincentius, Jeugddorp vzw, Nieuwland vzw, Oranjehuis, Sporen vzw, Tonuso;
 ICT-aanbieders: Cubigo, Online-hulpverlening.be.
Nieuw geïnteresseerde organisaties kunnen nog steeds aansluiten.

Philippe Bocklandt
Audiovisuele uitrusting en Communicatie, Computer Software, Internettechnologie, Mobiele Communicatie, Multimedia - E-Learning, Opleiding en Training, User Interfaces, Usability, Zorg en gezondheidsdiensten
Philippe Bocklandt
http://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/onlinehulpmethodiek/simba-beeldb...
Share this on