Probleem op deze pagina?

Project: Cambion

VIS/CO: Collectief onderzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden
01/12/2017
31/07/2019

De algemene doelstelling van het project “Cambion” bestaat erin het principe van de deeleconomie toe te passen in de logistieke sector door middel van fleet sharing. Bij de uitwerking van dit project werd uitgegaan van een concreet logistiek probleem, namelijk de stilstand van transportmiddelen. Om te kunnen voldoen aan klanteneisen stemmen transportbedrijven in de mate van het mogelijke hun capaciteit aan transportmiddelen af op piekperiodes. Deze piekperiodes kunnen zich zowel situeren op dag-, week- als seizoenniveau. Het gevolg is dat in dalperiodes de transportmiddelen stilstaan, terwijl piek- en dalmomenten niet voor iedereen gelijklopen.

Het project focust zowel op eigen vervoer als vervoer voor rekening van derden en richt zich tot logistieke dienstverleners en transportbedrijven, verladers met een eigen vloot en technologie / platform providers

Concrete doelen
1. De huidige stand van zaken, belemmerende factoren (bv. regeling aansprakelijkheid, vergunningen, verzekering, voertuigen met logo’s, enz.) en de praktische/operationele randvoorwaarden in kaart brengen;
2. Inzicht bieden in het potentieel, met onderscheid naar type wagens;
3. Nagaan wat het ideale samenwerkingsmodel is, inclusief juridische vereisten;
4. Ontwikkelen van een simulatiemodel (geen operationeel model of app) om matches tussen bedrijven te identificeren;
5. Toepassen van het concept bij de projectdeelnemers (berekening business case + uitvoeren proof of concept);
6. Verspreiding van de kennis naar de ruime doelgroep via de geijkte VIL communicatiekanalen.

Economisch gezien wil het VIL met dit project voor de betrokken bedrijven nagaan of het mogelijk is om transportmiddelen te delen en daardoor kosten te reduceren, dan wel extra omzet te genereren door het verhuren van vrije capaciteit of extra opdrachten te kunnen uitvoeren als gevolg van de toegenomen flexibiliteit.
Ruimere benutting van materieel en gedeelde kosten kunnen ook kortere afschrijvingsperiodes mogelijk maken en op die manier toegang bieden tot het nieuwste en meest duurzame (Euro-normen) materiaal.
De conclusies van het project kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van nieuwe business modellen (ontwikkelaars/uitbaters van ondersteunende platformen/apps).
Vanuit maatschappelijk oogpunt kan gesteld worden dat dit project bijdraagt aan optimaal gebruik van beschikbare middelen/materialen. De deeleconomie wordt vaak aanzien als een onderdeel van de circulaire economie. Daarnaast is nieuw materiaal doorgaans milieuvriendelijker en zal er minder ruimte nodig zijn voor niet gebruikte transportmiddelen (parkings, langs de weg, …).

Eva Gezelsl, projectleider VIL
Filip Van Hulle, projectleider VIL

/
VIL
Eutraco, Gilbert De Clercq, Transport Lux, Remitrans, Vincent Logistics, Van Schoonbeek Transport, Exsan, Denis Logistics, Hamann International Logistics en Gert Snel
Liesbeth Geysels
Logistiek
Steve Sel
http://www.vil.be
Share this on