Probleem op deze pagina?

Project: Phosphate Recovery 2.0

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/07/2017
30/06/2019

Het globaal doel van het project is nieuwe innovatieve methoden in toepassing brengen om fosfaat op te concentreren en te recupereren uit het afvalwater van voedingsbedrijven. In tegenstelling tot de huidige bedrijfsvoering voor het verwijderen en het recupereren van fosfaat leidt de nieuwe methode niet tot een stijging van de hoeveelheid spuislib en/of tot een stijging van het chloride-gehalte van het effluent van de zuivering.

. Alle bedrijven met een fosfaatprobleem en diverse technologieleveranciers kunnen baat hebben bij de resultaten van het onderzoek maar het project richt zich in de eerste plaats op de groenten-en aardap-pelverwerkende industrie met een fosfaatrijk afvalwater en een tiental technologieleveranciers actief in deze sector. Het project wordt gesteund door VeGeBe (11 diepvriesgroente- en één conservenbe-drijf, de sector stelt 2434 mensen tewerk), Belgapom (18 aardappelverwerkende bedrijven; hier worden 3577 mensen tewerkgesteld), enkele technologieleveranciers en Prayon, een mogelijke afnemer van het eindproduct (calciumfosfaat/hydroxyapatiet).

Het concrete doel van dit project is het opschalen van duurzame technologieën voor het opconcentreren en het recupereren van fosfaat uit het effluent van de anaerobe zuivering van het afvalwater van de doelbedrijven. Enerzijds willen wij voor dit type afvalwater aantonen - eerst op laboratoriumschaal en later op pilootschaal - dat het mogelijk is met anionen-Selektrodialyse selectief fosfaat op te concentreren. Op laboschaal en op synthetisch afvalwater hebben we deze methode eerder uitgewerkt. Anderzijds willen we – ook op pilootschaal - aantonen dat het mogelijk is het fosfaat goedkoop en selec-tief te recupereren als calciumfosfaat, als dit effluent eerst genitrificeerd wordt. Op laboschaal hebben we immers vastgesteld dat door een voorafgaande nitrificatie van het afvalwater veel van de moeilijk-heden worden omzeild die werden vastgesteld bij diverse pogingen om fosfaat te recupereren als calci-umfosfaat. On site willen we bij vier bedrijven een pilootinstallatie opstellen voor de recuperatie van fosfaat onder de vorm van calciumzouten. We vergelijken de resultaten van een opstelling tussen de nitrificatie en de denitrificatie met deze van een opstelling na de denitrificatie. Voor bedrijven met een unitank systeem voor een gekoppelde nitrificatie en denitrificatie gaan we na welke aanpassingen er moeten gebeuren om de techniek te kunnen implementeren. Met 1 of 2 applicaties per bedrijf komen we aan 6 applicaties. Ook on site willen we bij 2 bedrijven een pilootinstallatie voor Selektrodialyse uittesten voor het opconcentreren van fosfaat om het dan gemakkelijker te kunnen neerslaan; in func-tie van de seizoensgebonden variatie van het afvalwater willen we in elk bedrijf 2 types water onder-zoeken. In de laatste van de vier te bestuderen cases worden de systemen voor het opconcentreren van het fosfaat en het neerslaan ervan gekoppeld. Op die wijze worden bij maximaal 6 bedrijven (= KPI 1) 10 applicaties uitgetest (= KPI 2) tijdens het project.

Op het einde van het project hebben we - voor afvalwaters die anders een te laag gehalte aan fosfaat hebben om het te kunnen neerslaan – op pilootschaal aangetoond dat het mogelijk is dit op te concentreren met Selektrodialyse tot niveaus waar precipitatie wel mogelijk wordt. We hebben verder aangetoond dat het mogelijk is fosfaat uit het afvalwater te verwijderen en het te recupereren onder de vorm van calciumfosfaat. De techniek leidt onmiddellijk tot besparingen op chemicaliën gebruik (voor 1 bedrijf gesimuleerd op ongeveer 100.000 euro), levert een verkoopbaar product op (calciumfosfaat - voor dit bedrijf geschat op 10.000 euro) en leidt niet tot extra kosten voor slibverwerking noch naar verhoogde chlorideconcentraties in het effluent van de zuivering.

Bij toepassing van de technologie door de doelgroepbedrijven kan ongeveer 1,5 % van de Belgische behoefte aan fosforerts afgedekt worden (15 kTon). Dit is een mooi voorbeeld van kringloopsluiting.

KU Leuven
KU Leuven campus Brugge

De leden van VeGeBe en Belgapom vertegenwoordigen de probleembezitters. Verder nemen diverse technologieleveranciers zoals IEC, Hach-Lange, Aqua4D, PCA deel aan de gebruikersgroep. Meerdere kennisplatformen en beroepsfederaties (VEGEBE, Belgapom, Vlakwa, TNAV, POM West-Vlaanderen, VCM) zijn lid van de gebruikersgroep en zullen samen met de projectindieners instaan voor de verdere verspreiding van de resultaten (o.a. via nieuwsbrieven, website, events, …).

Boudewijn D. Meesschaert
Environmental Engineering / Technologie, Filtratie en Membraanprocessen, Food Processing, Recyclage, Herwinning
Agentschap Innoveren en Ondernemen, Boudewijn D. Meesschaert, Luc Pinoy
Share this on