Probleem op deze pagina?

Project: Variable rate irrigation and nitrogen fertilization in Potato; engage the spatial variation.

LBO - LA: Landbouwonderzoek en Landbouwtrajecten
01/04/2017
31/03/2020

Het project “Variable rate irrigation and nitrogen fertilization in Potato; engage the spatial variation.-POTENTIAL” heeft als belangrijkste doelstelling het verhogen van de productie per hectare door stikstofbemesting en irrigatie af te stemmen op de aanwezige variabiliteit binnen het landbouwperceel. Om deze doelstelling te behalen wordt onderzocht hoe precisielandbouw een efficiënt hulpmiddel kan zijn voor de aardappelteler. Specifiek worden vier doelstellingen vooropgesteld:
• Blootleggen van het belang van de variatie in een aardappelperceel, gebruik makende van diverse databronnen (satelliet, drones, bodemscanners, sensoren op de trekker).
• Gebruik van spectrale informatie die duidelijk water- en stikstoftekorten aanduiden.
• Integratie van spatiale informatie in gangbare methodes om N-bemesting en irrigatie te optimaliseren.
• Variabele bemesting en irrigatie demonsteren op een aardappelperceel.

Het project richt zich in eerste instantie tot de 8100 aardappeltelers in Vlaanderen. Aangezien slechts 15% van deze telers meer dan 10 ha aardappel op het bedrijf heeft kan de doelgroep verder naar deze telers worden verfijnd. Deze groep van telers beteelt meer dan 50 % van het totale areaal aardappel in Vlaanderen. Indien gerekend wordt dat per 50 ha één voltijdse arbeidskracht wordt tewerkgesteld, betekent dit 450 voltijdse arbeidskrachten. Dit volume is verspreid over 1215 landbouwbedrijven waar aardappelen een belangrijk aandeel hebben in het bedrijfsareaal.

Met een areaal van 45 000 ha verspreid over 8100 aardappeltelers (Bergen et al., 2015) neemt de aardappelteelt een belangrijke plaats in binnen de Vlaamse akkerbouw. 80% van het aardappelareaal wordt ingenomen door aardappelen die verwerkt worden tot afgeleide producten. België is wereldwijd de grootste exporteur van diepgevroren verwerkte aardappelproducten. Ondanks het feit dat bijna 1 op 3 landbouwbedrijven in Vlaanderen aardappelen teelt is de rentabiliteit voor de teler niet verzekerd. De enige zekerheid die de teler heeft is dat hij een hoger bedrijfsrendement kan behalen door zijn opbrengst per hectare te verhogen. Dit kan door de productiemiddelen stikstof (N) en water op een beredeneerde manier te gebruiken. Aardappelen nemen 200 tot 250 kg N/ha op (Bries et al., 1995) en hebben een hoge vochtvraag en droogtegevoeligheid (Allen et al., 1998). Per mm transpiratie mag gerekend worden op een meeropbrengst van 200 kg/ha (Elsen et al., 1995). De hoge input aan N zorgt echter ook voor een belasting op het milieu. Op aardappelpercelen wordt, vergeleken met andere teelten, een zeer hoog nitraatresidu gemeten (VLM, 2015). Bovendien is het wortelstelsel ondiep waardoor het risico op uitspoeling van nitraat naar oppervlakte- en grondwater groot is. Het project “Variable rate irrigation and nitrogen fertilization in Potato; engage the spatial variation.-POTENTIAL” heeft als belangrijkste doelstelling het verhogen van de productie per hectare door stikstofbemesting en irrigatie af te stemmen op de aanwezige variabiliteit binnen het landbouwperceel.
Om de doelstelling te behalen wordt onderzocht hoe precisielandbouw een efficiënt hulpmiddel kan zijn voor de aardappelteler. Volgende KPI’s worden dan ook naar voor geschoven: KPI 1: Het aantal bedrijven dat reeds tijdens het project overgaat tot investeringen in precisielandbouw (1 bij afloop project); KPI 2: Het aantal bedrijven dat een strategie uitwerkt om op lange termijn variatie op het perceel aan te pakken. Het betreft hier in hoofdzaak structurele ingrepen zoals het uitvoeren van een diepe bodembewerking, aanleg of aanpassing van irrigatie- of drainage-infrastructuur, of ook het inwerken van compost (30 bij afloop project); KPI 3: Het aantal landbouwbedrijven die na afloop van het project overgaan tot innovaties op het bedrijf en daarvoor zelf een vervolgtraject op gang zetten. De projectuitvoerders zullen bedrijven ondersteunen bij het initiëren van vervolgtrajecten (3 bij afloop project); KPI 4: Aantal telers die dankzij de nieuwe inzichten bemesting of irrigatie variabel uitvoeren (100 bij afloop project).

Om deze KPI’s te behalen moeten volgende vier objectieven nagestreefd worden door middel van proefveldonderzoek
1. Blootleggen van het belang van de variatie in een aardappelperceel, gebruik makende van diverse databronnen (satelliet, drones, bodemscanners, sensoren op de trekker).
2. Gebruik van spectrale informatie die duidelijk water- en stikstoftekorten aanduiden.
3. Integratie van spatiale informatie in gangbare methodes om N-bemesting en irrigatie te optimaliseren.
4. Variabele bemesting en irrigatie demonsteren op een aardappelperceel.
Dankzij het POTENTIAL project krijgt de teler de kans om in te spelen op de variatie in zijn perceel. Door op een slimme manier te investeren in spatiale databronnen wordt verwacht dat de teler zijn financieel rendement kan verhogen met 10%. Bovendien zal door meer verfijnde aansturing van N en water de nitraatuitspoeling en het waterverbruik afnemen. Bemestingsnormen zullen in de toekomst verder worden verfijnd om druk op de waterkwaliteit te verlagen. Klimaatscenario’s duiden aan dat de kans op extreme droogteperiodes toe neemt. Met POTENTIAL wordt de landbouwer instrumenten aangereikt om in te spelen op deze uitdagingen die zich aandienen in de komende decennia. Dankzij een efficiënte en rendabele aardappelteelt kan ook de verwerkende aardappelindustrie, die in België 3000 mensen te werk stelt, zijn internationale koppositie bestendigen en verder uitbouwen.

VITO nv
Bodemkundige Dienst van België vzw
Belgapom Boerenbond Agrometius Yara KU Leuven UGent PCA vzw Vlaamse overheid landbouw en visserij Vlaamse overheid VLAIO
Pieter Janssens
Agro Landbouwmachines / Technologie, Biosensoren, Crop Productie, Ecologie, Precisie agricultuur, Remote sensing technologie, Satelliet Technologie / Systemen / Positionering / Communicatie, Sensor/Multisensor Technologie, Instrumentatie gerelateerd aan bouwtechnologie, Smart Appliances, Vochtsensoren
Pieter Janssens
Share this on