Probleem op deze pagina?

Project: Oplossing voor verhoogde zelfconsumptie en zelfvoorziening bij KMO's

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/10/2016
01/10/2018

KMO's

Het energielandschap in Vlaanderen werd de afgelopen decennia getekend door de opkomst van decentrale energiebronnen. Het variabel en minder flexibel karakter van elektriciteit uit zon en wind resulteert in specifieke problemen in het elektriciteitsnet, dat speciaal ontworpen werd voor klassieke centrale productieprincipe. De zoektocht om een goede load balancing te bekomen is van essentieel belang voor een optimale energiehuishouding voor de kmo. De technologische mogelijkheden om uiteindelijk de zelfconsumptie en zelfvoorziening op bedrijfsniveau te verhogen (zoals geïntroduceerd in het TETRA-project D³O) zijn voldoende voor handen, maar kunnen nog beter op elkaar afgestemd worden: hét uitgangspunt van dit project.

KMO’s stellen zich met een totaal industrieel verbruik van 41% (beleidsnota energie 14-19) in de Vlaamse energieschijf op als de relevante doelgroep om hun energiestromen beter te balanceren. Talloze KMO’s sprongen de voorbije jaren op de pv-golf of installeerden andere groene energiebronnen om hun energie afname van het net te reduceren door middel van eigen productie. Door de niet voorspelbare (ogenblikkelijke) productie van hernieuwbare energie wordt het net meermaals gedwongen sterke vermogenpieken op te vangen of te leveren en daalt de zelfvoorziening en -consumptie. Als gevolg hiervan wordt de winst aan eigenproductie door hernieuwbare energie teniet gedaan door de piekbelasting waarvoor de KMO extra getarifeerd wordt.

Indien het industrieel verbruik lokaal beter wordt gecoördineerd via opslagtechnologieën, loadshedding of verschuiven van eigen kernactiviteiten (naar analogie in de agro-sector met het VIS-traject SAVE), zal de kmo het beoogde voordeel uit zijn energiefactuur gaan maximaliseren door de toename van zelfconsumptie en -voorziening. Bovendien wordt tevens het distributienetwerk ontlast door de afgevlakte energievraag. Naast de voor de hand liggende stakeholders in het domein van hernieuwbare en decentrale energiebronnen, is dit onderzoeksvoorstel ook van belang voor producenten en leveranciers van opslagmedia, zoals batterijen en UPS systemen. Daarnaast worden voor energieleveranciers en -aggregatoren nieuwe marktsegmenten geopend.

Hoewel elke KMO vanuit zijn eigen activiteit een quasi uniek lastprofiel heeft, wordt getracht vanuit deze aanpak een roadmap op te stellen die moet toelaten generieke oplossingen aan te bieden voor het uitvlakken van het lastprofiel, gebaseerd op de nieuwe technologische ontwikkelingen in het domein van hernieuwbare bronnen, opslag en demand side management. Als vertrekpunt van de studie worden eerst de mogelijkheden van “type-verbruikers” en “type decentrale bronnen” (zoals PV, wkk’s, noodgeneratoren, UPS,…)” en reserves- /buffercapaciteit vanuit de procesactiviteit (koeling, warmte, perslucht) die zich in de KMO bevinden in kaart gebracht. Vervolgens wordt nagekeken in welke mate verschuifbare lasten in de tijd (opstartmoment machines, werktijden) een impact kunnen hebben op de interne energiestromen. Eens de interne energiestromen gekend zijn, kunnen de invloeden van de variabele groene energie input (zon, wind) op de installatie ingeschat worden. Zodus komen vraag- en productiepieken in beeld en kunnen interne (belastingsverschuiving) of externe maatregelen (batterijsystemen) voorgesteld worden om de zelfconsumptie en de zelfvoorzingingsgraad te optimaliseren.

De concrete onderzoeksoutput die met dit project beoogd wordt is enerzijds het opstellen van een roadmap om op generieke wijze te adviseren hoe het energieprofiel van elke KMO kan afgevlakt worden in functie van bedrijfsspecifieke randvoorwaarden door:
- kwantificatie van de beschikbare energetische buffercapaciteit in functie van het productieproces en eventuele procesverschuivingen in functie van bedrijfsactiviteit;
- Kwalificatie van groene energiebronnen in combinatie met de bedrijfsprocessen met de doelstelling de zelfconsumptie binnen het bedrijf te verhogen.
- kwantificeren van de beoogde verbetering in zelfvoorziening- en zelfconsumptie verhouding

Hiervoor wordt met onze praktische demonstrator testcases uitgebouwd die de lastprofielen, en groene energieopbrengsten en buffermogelijkheden combineert om de uitgewerkte industriële cases te kwantificeren naar verhoogde zelfconsumptie en zelfvoorziening. Op die manier worden de bekomen resultaten gevalideerd in functie van de beschikbare hedendaagse technologieën.

Het is de bedoeling om tegen het einde van het project minstens 20 ondernemingen te identificeren die aangeven de kennis van het project te zullen toepassen.

De generieke aanpak moet leiden tot een algemene sensibilisering van de KMO’s met betrekking tot load balancing en optimaal (eigen) verbruik van hun hernieuwbare energie. Een doelgerichte aanpak beoogt eenvoudige, robuuste en rudimentaire oplossingen uitgaande van de hedendaagse technologieën om het toegenomen piekverbruik van KMO’s met hernieuwbare energiebronnen te reduceren. Gezien de aard van het project wordt ook sterk ingezet op praktische cases.

Ugent - EELAB Lemcko

Nelectra VZW, Fedelec, Eloya, FEE, Actility Benelux, E. Van Wingen NV, Fullriver Europe BVBA, EME NV, Ysebaert NV, ATS, Electragam NV, Bobitec BVBA, Sweco, ABB NV, Engie Laborelec, Smartroof, Engie, De Hoeve Multipower, Perpetum Energy BVBA, Colim/Colruytgroup, Horsepower Europe, Socomec Belgium NV, Tigerpower, Vanparys Engineers, E20, Siemens, Tecnolec, Smart Grid Flanders, Innovatiesteunpunt

Jan Desmet
Electrical Engineering en Technologie / Elektrische apparatuur, Energiemanagement, Energieopwekking Procesoptimalisatie, recuperatie van afvalwarmte, Zonneënergie Thermische energie
Jan Derijcke (E20)
http://www.Lemcko.be
Share this on