Probleem op deze pagina?

Project: FilantrImpact: filantropie en consultancy zetten in op maatschappelijke impact(evaluatie)

LS: Lichte structuren en bijhorende projecten
01/02/2017
31/01/2020

De globale doelstelling is om impactgericht werken en impactevaluatie in de filantropische sector in Vlaanderen aan te zwengelen. Daarvoor zetten we in op een participatief en transparant proces waarin we grantgivers, grantees, consultants, academici, koepelorganisaties en andere relevante stakeholders bij elkaar brengen. Samen werken zij vanuit gezamenlijke behoeften aan verschillende aspecten die impactgericht werken en impact evalueren mogelijk maken: het formuleren van een theory of change, aangepaste impactevaluatiemethoden kiezen en inzetten, adequate ondersteuning en omkadering en het strategisch valoriseren van impactevaluatie. Tijdens deze werkzaamheden wordt collectief kennis gedeeld en opgebouwd en worden vanuit individuele praktijkervaringen lessen getrokken en tools ontwikkeld waar relevant.
We bundelen de inhoudelijke en praktijkgerichte kennis uit dit trjact in een omvattend overzicht en instrument dat door de filantropie, consultancy en andere sectoren, zoals de 'impact first' investeringssector en overheden, kan worden ingezet om impactgericht aan de slag te gaan met hun grantees/investees en andere partners. De concrete inzet van dit instrument zal onderbouwd worden met leerlessen en advies vanuit de praktijkervaring in het gelopen traject.

Filantropie (in al zijn vormen) en de begunstigde organisaties
Coaches en consultants
Academici en kennisinstellingen
Koepelorganisaties

Fondsen en stichtingen spelen voor veel projecten met een maatschappelijk doel een belangrijke ondersteunende rol. Die steun is vaak financieel van aard, maar de filantropie helpt maatschappelijke projecten en innovaties ook op andere manieren, met bv. kennis, tools of netwerk.
Het traject FilantrImpact wil de vertaling van een impactgerichte visie naar vele waardevolle praktijken ondersteunen. Daarom stellen we een lerend netwerk samen waar filantropen, grantees, consultants, experten, koepelorganisaties en kennisinstellingen elkaar vinden rond gezamenlijke uitdagingen in impactgericht werken en impact evalueren. We focussen ons hierbij op 3 werven...
Impact onderbouwen: Hoe kunnen we onze veranderingslogica steviger onderbouwen, met onderzoek en in dialoog met de praktijk? Deze interventielogica verscherpt en verheldert het investeringskader én het versterkt de dialoog tussen de betrokken partijen.
Impact zichtbaar maken: Hoe kunnen we samen met onze stakeholders de maatschappelijke impact zichtbaar maken? Welke aanpak kan impactgericht werken en impactevaluatie in de praktijk versterken? Deze impactinformatie versterkt de motivatie bij de betrokken partijen en geeft een concreter zicht op de beoogde impact.
Impact valoriseren: Hoe kunnen we impactevaluatie inzetten om de impact te verhogen? Dit leidt tot kaders voor operationele en strategische bijsturing in dialoog met de betrokken stakeholders.

Filantropie en de begunstigde organisaties: ze werken doorheen en na afloop van dit project in dialoog aan een concreet kader rond de beoogde maatschappelijke impact: door een concreet beeld van de interventielogica, door het zichtbaar maken van de gerealiseerde maatschappelijke impact en/of door een uitgewerkt kader om keuzes te maken o.b.v. de zichtbaar gemaakte impact)
Coaches en consultants: bieden diensten aan op maat van zowel filantropische organisaties, grantees, koepelorganisaties… voor ondersteuning, advies of begeleiding om impactgericht te werken.
Academici: kunnen hun kennis en expertise (vb. rond armoedebestrijding, gezondheidsbevordering, milieu,…) inzetten en valoriseren in het ontwikkelen van praktijkgerichte veranderingstheorieën. Hun methodologische kennis en expertise kunnen ze ten dienste stellen van de kaders en ondersteuningsmechanismen voor impactevaluatie.
Koepelorganisaties kunnen hun theoretische kennis en hun terreinkennis inzetten verder ontwikkelen ter ondersteuning van sectoren en leden.
Bovendien wordt collectieve kennis over impactgericht werken en impactevaluaties in de filantropie sneller gedeeld en uitgewisseld, met een spillover effect naar andere sectoren.

Het traject met de gebruikers en andere stakeholders loopt van mei 2017 tot september 2019 en bestaat uit deze fasen...
Mei-juni 2017: We beginnen met een deskstudy en een behoeftenonderzoek rond deze drie werven bij filantropen, consultants en hun stakeholders.
Oktober 2017: We delen de resultaten van het behoeftenonderzoek en delen bestaande kennis en ervaring zodat we bruikbare kaders, methoden en tools identificeren op het niveau van de filantroop én van de ondersteunde projecten en organisaties.
December 2017: Het behoefteonderzoek en verdere consultaties zullen uitwijzen waar de bijkomende uitdagingen liggen om samen nieuwe kaders, methoden enz. te ontwikkelen. Dat gieten we samen in een werkplan, waarbij ieder op basis van eigen prioriteiten en capaciteit kan kiezen voor één of meer van de drie werven (zie onder 'samenvatting')
Juni 2019: We ronden het project af en bundelen de inhoudelijke en praktijkgerichte kennis.
November 2019: we houden een seminarie om de resultaten verder te dissemineren.
(De belangrijkste data: zie bijlage)
Meer informatie te verkrijgen bij Tomas De Groote, projectcoördinator (tomas@socialeinnovatiefabriek.be)

Sociale InnovatieFabriek
Filantropie & consultancy
Tomas De Groote
Informatie en media, maatschappij, Knowledge Management, Process Management, Kwaliteitsmanagement Systemen
Caroline Godts, Kaat Peeters
http://www.socialeinnovatiefabriek.be
Share this on
Page Planning_....pdf
39.1 KB
Belangrijkste data per stakeholderprofiel van het project 'FilantrImpact'