Probleem op deze pagina?

Project: Short term heat or cold storage in industry (SHORTSTORE)

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/01/2017
31/12/2018

Concrete doelen:
- Opstellen “state of the art” thermische opslagsystemen vanuit alle relevante aspecten.
- Onderzoek naar commerciële beschikbaarheid tijdens project en verwachting tot 2 jaar na afloop ervan.
- Opsporen info voor opstellen kostenstructuur i.f.v. materiaal (temperatuurniveau), capaciteit, op- en ontlaadsnelheid, maximaal volume…
- Opstellen selectiematrix voor materiaalkeuze, systeem en grootte i.f.v. de toepassing
- Ontwerpen “Pinch Technology” met integratie van een tijdsaspect en tussentijdse opslagmogelijkheid.
- Demo-opstelling warmtebuffer, gekoppeld aan een bestaande ORC-proefstand.
- Aftoetsen momentele praktische implementeerbaarheid via het uitvoeren van technisch-economische haalbaarheidsstudies in reële industriële processen
- Onderzoek mogelijkheden tot inspelen op variabele elektriciteits- en gasprijzen via opslag
- Ruim bekend maken van de projectresultaten via gebruikersgroep, publicaties, een eigen symposium, referaten, demonstraties voor doelgroepen en integratie in de ingenieursopleiding

De doelgroep bestaat enerzijds uit de eindgebruikers, zijnde zowel kleine als grotere bedrijven waarbinnen discontinue thermische processen plaats vinden. Deze werden reeds gedetecteerd bij wasserijen, brouwerijen, steenbakkerijen, chemische fabrieken maar er zijn ongetwijfeld nog veel sectoren waar toepassing mogelijk is. Voor koude-opslag komt nagenoeg de volledige voedingsindustrie in aanmerking. Daarnaast zijn er de studiebureau’s, installateurs en energie-consultants, die eveneens grote interesse vertonen.

Binnen heel wat industriële processen komt op bepaalde tijdstippen warmte vrij die op een later ogenblik, mits mogelijkheid van tussentijdse opslag, opnieuw zou kunnen aangewend worden. Doel van dit project is het oplijsten, evalueren en demonstreren van de huidige en binnen korte tijd te verwachten oplossingen hiertoe.
Bestaande opslagtechnieken zoals water- of stoombuffers worden als vergelijkingsbasis genomen voor aspecten als temperatuurniveau, verliezen, capaciteit/volume-ratio, veiligheid, duurzaamheid en kostprijs. Diverse PCMs (Phase Changing Materials) en opslag via omkeerbare endotherme/exotherme thermochemische reacties komen hierbij onder de aandacht.
Naast evaluatie van deze media is ook onderzoek naar “systeemintegratie” een belangrijke doelstelling. De warmte of koude moet kunnen opgenomen, opgeslagen en terug vrijgegeven worden binnen een zekere tijd en met een zekere capaciteit en vermogen (op- en ontlaadsnelheid).
Voor optimalisatie van warmterecuperatie in industriële processen wordt vaak de “Pinch-technologie” gebruikt. Binnen het project zal onderzocht worden of het mogelijk is om hieraan een tijdsdimensie toe te voegen via tussentijdse opslag en zo mogelijk zal een dergelijke rekenmethode opgesteld worden.
De technische en economische haalbaarheid van warmte/koude-opslag zal worden onderzocht aan de hand van concrete case studies. Bovendien zal het nut ervan binnen het gegeven van variabele elektriciteits- en gasprijzen (spot- en onbalansmarkt) worden nagegaan.
Betreffende koude-opslag zal het onderzoek vooral gericht worden naar negatieve temperaturen, eveneens via PCM’s, daar ijswater- en ijsaccumulatie reeds voldoende bekend zijn.
Er wordt een demo geïnstalleerd zijnde een PCM buffer met smelttemperatuur van 220°C en met een capaciteit van ca 200 kWh.

Het betreft een CORNET-project, gesteund via het TETRA-fonds.

VITO, DLR (German Aerospace Center), IZF (Brick and Tile Research Institute), GFaI (Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik)
Universiteit Gent
Abbatoir, Actemium, Agristo, BASF, BEP Europe, Caliritum, Engie Axima, Laborelec, Flanders'Food, Frigro, Kovia, Ostend Basic Chemicals, Sweco, Tardel, Timmerman EHS,Unilin,VMA,Wattec, Wienerberger
Bruno Vanslambrouck
Computer Software, Energiemanagement, Energieopwekking Procesoptimalisatie, recuperatie van afvalwarmte, Simulatie, Simulatie Engineering
Bruno Vanslambrouck
http://www.cornet-shortstore.eu
Share this on