Probleem op deze pagina?

Project: NutScan (NUTSvoorzieningen in bedrijven SCANnen, labelen en bewaken)

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/01/2017
31/12/2018

Dit project ondersteunt vooral de KMO's bij de doorlichting van de nutsvoorzieningen in drie fasen. In een eerste fase wordt - in ruim overleg met producenten, energieadviseurs en gebruikers - een energielabel opgesteld voor perslucht- en stoominstallaties.
In een tweede fase worden numeriek onderbouwde veldmetingen uitgevoerd door middel van autonome mobiele meeteenheden met uitgebreide datacommunicatiemogelijkheden. Deze laten toe om de geïnstalleerde nutsvoorzieningen te catalogeren in functie van duurzaamheid/energie-efficiëntie op basis van een energielabel. De beschikbare maandfactuurgegevens laten niet toe de energievraag van de nutsvoorzieningen af te zonderen en te analyseren. Een energiebesparingspotentieel van 10% tot 15% is realistisch. Om blijvend aan te sturen op een optimale energie-efficiëntie en duurzaamheid van de nutsvoorzieningen is een permanent energiebewakingssysteem noodzakelijk. Daarom wordt in een derde fase aangetoond dat permanente monitoring, bewaking en visualisering van de nutsvoorzieningen energiebesparend zijn en het preventief onderhoud ondersteunen. Geavanceerde algoritmen komen ter beschikking van een brede doelgroep.

De brede doelgroep van dit project omvat enerzijds KMO's actief in de sector van energiebeheer. De kennis die opgebouwd wordt in het bewaken van nutsvoorzieningen is relevant voor alle bedrijven die in zich in de markt van energie management systemen situeren. Verder worden ook producenten en installateurs van nutsvoorzieningen betrokken, omdat zij een cruciale rol innemen bij het ontwikkelen van de labels en ook inzicht kunnen verschaffen hoe de efficiëntie van dergelijke installaties gemonitord kunnen worden. Tot slot zijn er andere KMO's en grotere ondernemingen voor wie het beheren van nutsvoorzieningen een zeer belangrijke component vormt in het efficiënt beheer van hun productieprocessen en die willen inzetten op een duurzame werking.

Zoals mag blijken uit de online tool "Zelfscan voor KMO's" van het VEA is het zeer moeilijk, zo
niet onmogelijk, om op basis van jaar- of maandfacturen een uitspraak te doen of een KMO uit
de secundaire sector (industrie met productieactiviteit) en een aantal bedrijven uit de non-prot
sector, veel of weinig energie verbruiken ten opzichte van vergelijkbare bedrijven of instellingen.
Daarvoor is de diversiteit in omvang, het product en het productieritme binnen de bedrijven uit
dezelfde sector te groot.
Daarentegen is het wel mogelijk om de energie-efficiëntie van de nutsvoorzieningen binnen een bedrijf
onderling te vergelijken omdat die veelal product- en sector-onafhankelijk zijn. Het is evenwel
niet mogelijk om op basis van de periodieke totaalfacturen (elektriciteit-gas) de energievraag van
de nutsvoorzieningen te isoleren. Daartoe zijn detailmetingen noodzakelijk.
Doordat nutsvoorzieningen steeds ingeschakeld zijn, is hun aandeel in de totaalfactuur aanzienlijk.
Reeds bij de aanschaf van het toestel moet de bedrijfsleider gesensibiliseerd worden om te kiezen
voor het meest energie-efficiënte toestel. Energielabels, zoals we ze kennen voor de huis, tuin
en keuken apparaten, zijn niet vertaald voor de industrie en ontbreken voor persluchten
stoomproductie. Met dit project moet een dergelijk label ontwikkeld worden waarmee de
bedrijfsleiding gesensibiliseerd wordt voor de aanschaf van een energieperformante en duurzame machine.
De energie-efficiëntie van nutsvoorzieningen, die steeds ingeschakeld zijn en dus veel draaiuren kennen,
kan in functie van de tijd sterk variëren. Dalende energie-efficiëntie kan veroorzaakt worden
door het stijgen van persluchtlekken, bij koeling en verwarming slechtere prestaties van de energieomvormers
door vervuiling van de branders of de warmtewisselaar, isolatieschade etc. Daarom is
een permanente monitoring en bewaking van die systemen essentieel. Een bedrijf kan ervoor
kiezen - en zou moeten gestimuleerd worden - om bij aanpassing of vervanging van een deel van de uitrusting, tegen een minimale meerkost, om meetsensoren op te nemen in de utility-installaties.
Deze sensoren moeten permanente bewaking van de installatie mogelijk maken. Op basis van
beschikbare mobiele meeteenheden (MM) worden energie-efficiëntie metingen en bewakingsstrategieën op locatie in bedrijven gerealiseerd.
Energie-efficiëntie maatregelen worden vaak doorgevoerd zonder de gebruikers van de gebouwen
of installaties daarvan uitvoerig te informeren. Het verhogen van de energie-efficiëntie is een
gedeelde verantwoordelijkheid. Om de gebruikers van gebouwen en productie-eenheden blijvend
te sensibiliseren in verband met rationeel energieverbruik is het noodzakelijk om ze voortdurend
en voldoende te informeren. Met een constante visualisatie van het huidige energieverbruik en
de streefwaarde gerelateerd aan historische gegevens kan een blijvende sensibilisatie nagestreefd
worden. Dit kan gerealiseerd worden door een visualisatieplatform dat centraal opgesteld staat.

KU Leuven, Odisee
KU Leuven
Koen Stul
Algorithmes en Complexiteit, Electrical Engineering en Technologie / Elektrische apparatuur, Electrische meettechnieken, Energiemanagement
Koen Stul, Kristof van Giels, Liesbet Butaye
http://www.nutscan.be
Share this on