Probleem op deze pagina?

Project: TETRA LEAN Plannen en LEAN Bouwen met BIM als versterkende factor

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/10/2016
01/10/2018

Innovatiedoel:

In de bouwsector worden faal- en verspilkosten - geschat tussen 8 en 13% - nog vaak ten onrechte als onvermijdbare of onbeheersbare verlieskosten ingerekend. Met de crisis van de afgelopen jaren en de marges die onder druk komen te staan, is dit niet langer houdbaar.
In dit project ontwikkelen we een methodiek om faalkosten terug te dringen in het bouwproces door LEAN-technieken te introduceren met BIM als versterkende factor, wat een positieve impact heeft op de winstmarges. Hierdoor kan de slagkracht van de bedrijven vergroot worden om meer te innoveren.

Op het einde van het project verwachten we dat er een technologietransfer op gang is gekomen rond de implementatie van LEAN met BIM als versterkende factor, zodat:
- de bouwbedrijven die willen starten met de implementatie van LEAN in bouwprocessen voldoende resources aangereikt krijgen om de juiste beslissingen te nemen;
- de bouwbedrijven die, na de eerste implementatie van LEAN, de LEAN-strategie verder willen uitdiepen een duidelijke visie kunnen opbouwen rond “meer” LEAN;
- er een theoretisch BIM-model ontwikkeld is dat de LEAN-technieken maximaal faciliteert en dat gebruikt kan worden om de BIM-software die aangeboden wordt aan de markt, op een objectieve wijze te vergelijken met betrekking tot LEAN-opportuniteiten;
- de implementatie van LEAN-technieken met ondersteuning van BIM leidt tot een faalkostenreductie.

Met de inzet van LEAN- en BIM-technieken streven we ernaar om het percentage faal- en verspillingskosten met min. 1% te verlagen bij min. 1% van de ca. 20.000 bouwbedrijven. Economisch betekent dit een geschat efficiëntievoordeel van €1.600.000/jaar.
Daarnaast richt de LEAN-benadering en BIM-implementatie zich op het verkorten van de doorlooptijd van het gehele proces van ontwerp tot uitvoering. Hierdoor wordt het geïnvesteerde vermogen in de volledige keten teruggebracht. Dit betekent een aanzienlijke besparing op het werkkapitaal waardoor de bedrijven meerslagkracht krijgen om verder te innoveren.

Het project richt zich tot drie groepen gebruikers binnen de doelgroep van de kmo’s
- Uitvoering: aannemers, installateurs,…
- Ontwerpen en controle op de uitvoering: architecten en studiebureaus
- Ondersteuning: software & applicatie integrators.

Projectdoelstellingen:

Diverse bronnen schatten dat de bouwsector te kampen heeft met faal- en verspillingskosten die tussen de 8 en 13 procent liggen. In de bouwsector worden deze verspillingen nog vaak ten onrechte als onvermijdbare of onbeheersbare verlieskosten ingerekend en wordt er bijgevolg geen verdere prioriteit aan toegekend. Men blijft zo vasthangen in het vaste stramien en innoveert onvoldoende op het vlak van efficiëntie. De crisis van de afgelopen jaren, met investeringen die werden uitgesteld en marges die onder druk komen te staan, creëert een sense of urgency om innovatievere bouwmethodes te gebruiken die meer slagkracht kunnen geven.
In andere industriële sectoren wordt sinds geruime tijd, en met succes, verspilling beheerst via het principe van LEAN-manufacturing. Dit is een managementfilosofie die erop gericht is om maximale waarde (voor de eindgebruiker/klant) te realiseren met zo weinig mogelijk verspillingen op de volgende 8 gebieden:
1. Overproductie;
2. Tijd – wachten;
3. Transport;
4. Corrigeren – herstellen;
5. Opslag/voorraad;
6. Bewegingen;
7. Processen;
8. Inzet van talenten.

Ook voor de bouwsector heeft LEAN het potentieel om de faalkosten te laten dalen. Daarnaast is men er zowel in België, als in de buurlanden van overtuigd dat het gebruik van BIM kan leiden tot een significante daling in de faalkosten. BIM (Building Information Modeling) is de techniek waarbij één of meerdere virtuele modellen ons in staat stellen om een gebouw en het bouwproces te visualiseren, simuleren en documenteren. Een dergelijk model simuleert op een virtuele manier zo realistisch mogelijk alle eigenschappen van een gebouw en bouwproces, bv. fysieke (materiaal)eigenschappen , kostenkengetallen, uitvoeringstermijnen, kostenkengetallen, uitvoeringstermijnen, enz. BIM bewerkstelligt deze daling vooral door uitvoeringsproblemen al tijdens de ontwerpfase op te lossen. Men kan verwachten dat tijdens de uitvoeringsfase het gebruik van BIM een ondersteuning biedt bij de toepassing van de LEAN-principes (accurater beeld van de nodige productie, betere planning van het transport, tijdig corrigeren van de uitvoering, aantal bewegingen verminderen en opslag (op de werf) minimaliseren door 4D-simulaties, …).
Binnen de Vlaamse bouwsector staat de effectieve toepassing van de LEAN-methodologie echter nog in zijn kinderschoenen. Met dit project bouwen we voort op de expertise van twee recente projecten, die we vertalen in inzetbare kennis. Vooreerst is er het SALK3-hefboomproject ‘virtuele bouwplannen’, gecoördineerd door Confederatie Bouw Limburg (CBL) waarin de thema’s faalkosten, LEAN-management, ketensamenwerking, 3D-lasertechnieken, 3D-plannen en BIM aan bod komen. In dit project wordt op 8 pilootwerven reeds geëxperimenteerd met een beperkt aantal LEAN-technieken. Ten tweede startte het expertisecentrum PXL Bouw & Energie met het PWO-project “LEAN Bouwen – faalkostenbeheersing en Value stream verbetering” waarbij de toepasbaarheid van een uitgebreider gamma LEAN-manufacturingtechnieken uit de automotive industrie wordt nagegaan voor de bouwsector.

Projectdoelstellingen:

De hoofddoelstelling van het project is het ontwikkelen van een methodiek om faalkosten terug te dringen in het bouwproces door het introduceren van LEAN-technieken met BIM als versterkende factor, met een positieve impact op de winstmarges en de globale duurzaamheid van het bouwproces. Om deze hoofddoelstelling te verwezenlijken worden volgende subdoelstellingen vastgelegd:
1. Bundelen en vertalen van kennis omtrent LEAN:
- Uit een selectie van de 8 pilootprojecten uit het LEAN-managementproject (LeaRn) van de CBL in samenwerking met Cevora 2015-2016): hierin worden de invloed/resultaten van basis- LEAN-technieken, zoals LEAN-planning en daily stands op aannemingswerken, bepaald.
- Uit een bijkomende selectie van aannemingswerken buiten het vorige referentiekader. Hierin worden de invloed/resultaten van gevorderde LEAN-technieken op aannemingswerken die niet vervat zitten in die van de 8 pilootprojecten, verder onderzocht.
- Uit de projectresultaten van het lopende PWO LEAN: vertaling naar de real cases. Hierin worden de LEAN-technieken die een positieve invloed kunnen hebben op de bouwprocessen verder onderzocht op hun toepasbaarheid in real cases.
2. Bundelen en vertalen van kennis omtrent BIM:
- Onderzoeken hoe BIM of virtuele applicaties de implementatie van LEAN kan versterken. BIM-technieken hebben het potentieel om de LEAN-implementatie op te nemen in de workflow van het klassieke bouwproces van ontwerp tot uitvoering. Dit potentieel zal in kaart gebracht worden om een theoretisch model te kunnen opbouwen.
- Opstellen van een theoretisch BIM-model dat maximaal de implementatie van LEAN versterkt. Het is een doelstelling om de manier waarop LEAN-technieken in BIM vervat kunnen worden, theoretisch vast te leggen en de daaruit voorkomende protocollen aan te leren via workshops aan de gebruikersgroep. Dit versterkt de implementatie van LEAN én verhoogt de BIM-volwassenheid en -bekwaamheid van de leden van de gebruikersgroep.
3. Sensibilisering en kennisverspreiding rond LEAN en BIM implementatie voor de brede doelgroep:
- Workshops rond LEAN (basis en gevorderd) en de combinatie van LEAN en BIM.
- Aanbieden van nulmetingen, coaching, applicaties, richtlijnen naar implementatie van LEAN met BIM
- Ontwikkeling en verspreiding van een handboek “LEAN Plannen en LEAN bouwen met BIM als versterkende factor”
- Terugkoppeling over de aangeleverde cases met de betrokken partners

Beoogd resultaat:
Tijdens de projectuitvoering zullen 12 ondernemingen aangegeven hebben de kennis van het TETRA-project te zullen toepassen en zullen er 8 casestudies hebben plaatsgevonden die bruikbaar zijn om de kennis beter te verspreiden. Bovendien zullen er, naast de 2 LEAN-technieken die nu al uitgetest worden in lopende projecten, 5 bijkomende beschikbaar zijn voor gebruik in de bouw en zullen er 3 BIM-processen geïdentificeerd zijn die LEAN ondersteunend werken.

https://www.pxl.be/BouwenEnergie.html

Howest - Confederatie Bouw WTCB
Hogeschool PXL
Aannemersbedrijven, Architecten, Studiebureaus, Installateurs en Software integrators
Adrien Buteneers
Bouw engineering
Adrien Buteneers
http://www.b4lean.be
Share this on