Probleem op deze pagina?

Project: ProCoTherMM Process Control through Thermal Measurements & Modelling

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/09/2017
31/08/2019

In het ProCoTherMM project wordt gefocust op het uitvoeren van nauwkeurige temperatuurmetingen in combinatie met recent ontwikkelde numerieke simulatietools. Het resultaat hiervan moet leiden tot stabielere en meer performante processen net als kwalitatievere eindproducten. Aangezien temperatuur controle in veel bedrijven een rol van betekenis spelen, wordt dit project bewust kenbaar gemaakt aan een brede waaier van sectoren.

In prinicpe elk bedrijf waar thermische metingen worden uitgevoerd en mogelijks gecombineerd worden met thermische procescontrole.

In veel industriële toepassingen is het nauwkeurig bepalen van lokale temperaturen noodzakelijk om een stabiel proces en een kwalitatief product te kunnen afleveren. Een nauwkeurige en betrouwbare temperatuurmeting uitvoeren is echter niet voor de hand liggend en vraagt voldoende aandacht. Vooral contactloze temperatuurmetingen waarbij (ongewenste) reflecties en vaak onbekende emissiviteitswaardes een grote invloed hebben op het meetresultaat stellen de gebruiker voor grote uitdagingen. In praktijk leidt dit vaak tot empirische vergelijkingen of ervaringsgebaseerde omzettingstabellen.
Daarnaast maakt de industrie nog te weinig gebruik van het potentieel van de gecombineerde toepassing van temperatuurmetingen en numeriek modelleren. Door beide topics te combineren kan men immers een compleet beeld krijgen van de situatie zelfs op locaties waar reële temperatuurmetingen om praktische beperkingen onmogelijk zijn. In een industriële context is de kost (personeel, uitrusting, opleiding en software) die gekoppeld is aan deze gecombineerde experimentele/simulatie aanpak vaak niet aanvaardbaar.
De betrokken onderzoeksgroepen van KU Leuven en Vives bouwden in dit domein een uitgebreide expertise op in verschillende sectoren. Met het ProCoTherMM projectvoorstel willen deze groepen dan ook de technologische kennis transfereren naar de industrie d.m.v. het opstellen van generieke richtlijnen en het uitwerken van bedrijfsspecifieke case studies.

Nadat de beschikbare expertise van de betrokken onderzoeksgroepen en recente literatuur werd samengebracht zal deze op een efficiënte manier overgebracht worden naar de leden van de gebruikersgroep d.m.v. regelmatige overlegmomenten en het online beschikbaar stellen van resultaten. De valorisatie van deze kennis zal gebeuren door het uitvoeren van uitgebreide en gedocumenteerde bedrijfsspecifieke case studies. Generieke kennis die hier opgedaan wordt, zal opnieuw binnen de gebruikersgroep verspreid worden. Op deze manier zal tijdens de projectuitvoering een continue cyclus van kennistransfer, -generatie en -verspreiding ontstaan die beantwoord aan de noden van de gebruikersgroep.

Aangezien het ProCoTherMM project vertrekt vanuit beschikbare expertise en deze toepast in verschillende sec-toren is de economische impact voor de doelgroep moeilijk in cijfers uit te drukken. Op basis van de input die gehaald werd uit een bevraging van de industrie is wel duidelijk dat een meer optimale thermische procescontrole bij de leden van de gebruikersgroep zal leiden tot een efficiëntere productie, kwaliteitsvollere producten en ruimte creëert voor andere uitdagingen en nieuwe ontwikkelingen.

Hogeschool Vives
KU Leuven technologiecampus Oostende
Bart Buffel
Energiemanagement, Simulatie, Simulatie Engineering, Temperatuurmonitoring, Thermische materiaaltests, Thermishe isolatie, energie-efficiëntie in gebouwen
Bart Buffel, Frederik Debrouwere, Frederik Desplentere, Mark Versteyhe
Share this on