Probleem op deze pagina?

Project: Verwijdering van restconcentratie zware metalen uit afvalwater met biokool van organische probleemstromen (Biosorb)

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/10/2015
30/09/2017

De algemene doelstellingen van dit TETRA-project focussen zich enerzijds op technologisch vlak waar een pyrolyse proces zal worden aangewend voor de productie van biochar alsook om deze te activeren. Als grondstof zal hier gebruik gemaakt worden van organische probleemstromen ter verduurzaming van de klassieke actieve kool. Daarnaast wordt gekeken of deze biochar een vergelijkbare efficiëntie vertoont op vlak van metaal-adsorptie eigenschappen om deze industrieel toe te passen voor het verwijderen van metalen uit afvalwater. Anderzijds wordt er ook een techno-economische analyse gedaan om het concurrerende vermogen ten opzichte van bestaande commerciële alternatieven te bestuderen.

Het project richt zich voornamelijk op volgende bedrijven:
• Bedrijven met een waterige metaalverontreinigde stroom die nood hebben aan een verbetering van de huidige best beschikbare techniek om water te zuiveren van metalen tegen een aanvaardbare prijs, bedrijven gespecialiseerd in metaalverwijdering uit afvalwater en de algemene waterzuiveringsindustrie.
• Bedrijven die beschikken over een tot op heden niet of onvoldoende gevaloriseerde organische reststroom zoals slib, mest, enz.
• Bedrijven die beschikken over pyrolyse installaties en hun verwerkingscapaciteit willen verbreden.

In dit project werden in totaal biochars van 18 verschillende biomassa’s onderzocht. De biomassa’s kunnen onderverdeeld worden onder 3 types: mest (5x leghennenmest, 1x varkensmest, 1x dikke fractie digestaat, 2x koeienmest, 1x as van digestaat van leghennenmest), houtachtigen (1x beukenhout, 2x houtafval, 1x zeefgoed, 1x bamboe) en slib (3x bioslib van waterzuiveringsinstallaties). De verwijdering van metalen uit artificieel afvalwater en reëel afvalwater (van drie verschillende bedrijven) door de verschillende biochars werden vergeleken met drie commerciële producten: geactiveerde kokoskool, Metex, en ionuitwisselingshars. Daarnaast werd onderzocht of het activeren van biochar voor een significante verbetering in de kwaliteit van de biochar zorgt.
Er werd ook gekeken naar de economische haalbaarheid van dit proces door het integreren van een techno-economische analyse in het ganse onderzoeksproject.

Op basis van de bevindingen in het project kunnen onderstaande conclusies geformuleerd worden:
• Bedrijven met organische reststromen zoals mest en bioslib kunnen dit (laten) omzetten naar een waardevol product met een nuttige toepassing in waterzuivering. Biochar van deze biomassa’s vertoonden immers de beste efficiëntie voor het verwijderen van metaalionen uit afvalwater.
• Het opstarten van een pyrolyse installatie voor het produceren van (niet-geactiveerde) biochar is commercieel haalbaar blijkt uit de techno-economische analyse. De uitdaging ligt voornamelijk bij het bekomen van de noodzakelijke vergunningen.
• Bedrijven met een pyrolyse installatie kunnen hun invoer aan organische reststromen verbreden door verschillende type van biomassa te verwerken van verschillende bedrijven tot het maken van een kwaliteitsvolle biochar.
• Technologieleveranciers kunnen hun assortiment aan waterzuiverende producten uitbreiden door biochar aanbieden als een 'groen' product, lokaal geproduceerd.
• Bedrijven kunnen biochar gebruiken om de concentratie aan metaalionen verder te verlagen (in combinatie met ionuitwisselingsharsen) in het afvalwater om hun lozingsnormen te behalen op een goedkopere manier.

KU Leuven, UHasselt, UCLL
KU Leuven
VLAKWA; AVECOM nv; Eco-vision bvba; Renovia bvba; Nettenergy, Aquafin; Aperam; ATC-Van Loon; Umicore; Dorset; Vlaams coördinatiecentrum mestverwerking; OVAM; Desotec
Kristel Sniegowski
Adsorptie, Biomassa - vast, Environmental Engineering / Technologie, Metalen en legeringen, Verbranding en Pyrolyse, Watervervuiling/waterverontreiniging behandeling
Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.kuleuven.be/lab4u
Share this on