Probleem op deze pagina?

Project: i-FAST

VIS/TR: VIS-trajecten
01/02/2016
31/01/2020

De primaire doelgroep van i-FAST is de Vlaamse voedingsindustrie, eveneens de primaire doelgroep van Flanders’ FOOD. i-FAST richt zich tot alle deelsectoren van de voedingssector, deze worden immers allemaal geconfronteerd met uitdagingen op gebied van kwaliteitsgarantie, procescontrole en productinnovatie. De secundaire doelgroep zijn de technologiebedrijven (technologie-aanbieders, machine- en toestelbouwers). In beide sectoren zijn KMO’s ruim vertegenwoordigd. Verder kan dit project ook andere spelers in de voedingswaardeketen aanspreken aangezien het implementeren van deze innovaties in de voedingssector zijn weerslag heeft op de hele voedingsketen, gaande van toeleveranciers, over distributie tot eindgebruikers. Het project richt zich tot doelgroepbedrijven van alle groottes, van KMO tot grote ondernemingen.

Algemeen doel
Met zijn 3.356 bedrijven, 62.377 werknemers en een omzet van bijna 39 miljard euro is de Vlaamse voedingsindustrie sinds kort de grootste industriële sector. Zowat alle subsectoren binnen de voedingsindustrie kennen een ambitieuze groeistrategie die gebaseerd is op excelleren in kwaliteit. Immers, de organoleptische kwaliteit (smaak, textuur, samenstelling, uitzicht) wordt meer en meer geapprecieerd door buitenlandse markten, die verdere groei aansturen. De hedendaagse consument stelt echter hoge eisen aan productkwaliteit. Hoge kwaliteitsnormen moeten gehaald en gegarandeerd worden om vertrouwensbreuken en imagoschade te voorkomen. Hier liggen dan ook strategische uitdagingen voor de voedingsindustrie die alleen kunnen beantwoord worden als ook de kwaliteitsbewaking van het allerhoogste niveau is. Deze veeleisendheid dient echter gekoppeld te worden aan de permanente prijsgevoeligheid van de consument. Het feit dat grondstofprijzen evenals hun kwaliteit fluctueren maakt de uitdagingen voor voedingsbedrijven des te groter. Tegen deze achtergrond hechten voedingsbedrijven veel belang aan kwaliteitscontroles van hun grondstoffen, tussenproducten en eindproducten én zijn ze tegelijk vragende partij om hun productieprocessen te optimaliseren door een betere procesmonitoring. De productiviteitsgroei noopt vele voedingsbedrijven (en zeker de KMO’s) om hun kwaliteits- en procescontroles te herzien: aangepast aan de toenemende stromen en de snelheid waarmee die verwerkt worden. Daarnaast steunt de groeistrategie in belangrijke mate op het ontwikkelen van nieuwe producten. Productontwikkelaars spelen daarbij in op maatschappelijke trends zoals bijvoorbeeld de vraag naar smaakvolle laagcalorische voedingsproducten. Dit stelt productontwikkelaars voor uitdagingen, zeker daar productontwikkeling aan steeds hoger tempo verloopt. Deze uitdagingen kunnen aangepakt worden door productontwikkeling te onderbouwen met de nodige analyses en metingen.

Er is dus nood aan analyse-, meet- en screeningssystemen op verschillende plaatsen in de voedingsfabrieken (‘in factory’). Toch zijn er belemmeringen waarom voedingsbedrijven dergelijke systemen niet integreren: niet gebruiksvriendelijk, te complex, niet snel genoeg, onvoldoende betrouwbaar, niet kosten-efficiënt, etc. Nochtans komen er meer en meer innovatieve systemen en technologieën beschikbaar die hierop een antwoord bieden en in Vlaanderen beschikbaar zijn en zelfs ontwikkeld worden. De meeste voedingsbedrijven zijn hiervan onvoldoende op de hoogte. Hier liggen dus kansen om voedingsbedrijven een innovatiestap te laten zetten die erin resulteert dat ze meer en/of beter in staat zijn om zelf analyses te doen voor productkwaliteit, -ontwikkeling en procesbewaking. Dit is meteen de doelstelling van i-FAST (in-factory Food Analytical Systems and Technologies).

Concrete doelen
Om het doel te verwezenlijken brengt het project voedingsbedrijven en technologieaanbieders samen in een multidisciplinair platform dat via een geïntegreerde aanpak en nauwe interactie er naar streeft om binnen de termijn van het project concrete oplossingen en innovaties op het vlak van kwaliteitsanalyses van grondstoffen, tussenproducten (in proces) en eindproducten voor de Vlaamse voedingsindustrie te realiseren. De aanpak omvat een innovatieplatform en adviesverlening evenals praktijkgerichte validatietrajecten. In deze laatsten worden drie technologieën die voorlopen op de markt en totaal nieuwe mogelijkheden bieden voor voedingsbedrijven geëvalueerd, aangepast en geoptimaliseerd. Er wordt gestreefd naar volgende KPI’s bij afloop van het project: 120 unieke bedrijven bereikt via activiteiten, 30 bedrijven die een intern innovatietraject opstarten, 25 implementaties van een innovatief systeem, 24 geïmplementeerde adviezen, opstart van 7 gesubsidieerde bedrijfsspecifieke vervolgtrajecten.

Verwachte resultaten en impact
Het project omvat een geïntegreerde aanpak van acties die passen in een volledig innovatietraject van kennisverwerving tot kennisgebruik. De valorisatie strategie is erop gericht om projectresultaten te genereren op een manier die absorptie door niet O&O intensieve bedrijven toelaat. Belangrijk daarbij zijn: laagdrempelige toegang, stimuleren van actieve bedrijfsdeelname, resultaten op maat van concrete problemen of opportuniteiten en ruime kennisverspreiding. Als zichtbare veranderingen beoogt het project: (1) een meer, beter en efficiënter gebruik en toepassing van commercieel beschikbare systemen in de voedingsindustrie, (2) concrete implementatie van de innovatieve technologieën in de voedingsindustrie met beter gegarandeerde productkwaliteit, procesefficiëntie en beter onderbouwde productontwikkeling als gevolg, (3) nieuwe business voor technologieaanbieders. Met dit project creëren we tevens een innovatieplatform dat ook in de toekomst initiatieven kan ontwikkelen en zo Vlaanderen in dit innovatieve domein op de wereldkaart zet. De economische meerwaarde onder vorm van kostenreductie (procesefficiëntie, minder recalls) en omzetwinst (productontwikkeling, hoog kwalitatieve producten, opbrengststijging) die voedingsbedrijven halen uit het implementeren van analyse,- meet- en screeningssystemen weerspiegelt zich in het investeringsgedrag van de voedingsbedrijven om hun verdere groei te ondersteunen. Deze investeringen komen technologie bedrijven ten goede die toeleveren aan de voedingsindustrie. Hoewel niet het hoofddoel van i-FAST, kan er toch enige bijdrage zijn op het vlak van duurzame ontwikkeling en bepaalde maatschappelijke uitdagingen (bv. voeding en gezondheid).

Flanders' FOOD, UGent, imec, KU Leuven
Flanders' FOOD

Samenstelling en organisatie van de gebruikersgroep
i-FAST kent vier gebruikersgroepen (respectievelijk voor: het platform, MOBISPEC, FYSTEM en X-FAST). Elk van deze gebruikersgroepen is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemende bedrijven (intekenen gebeurt via deelname overeenkomsten). Flanders’ FOOD staat in voor het projectmanagement en opmaak van de verslagen van de gebruikersgroepvergaderingen (zie verder, onder ‘aanpak en uitvoering’). IWT kan te allen tijde een waarnemer naar deze vergaderingen sturen. De voorzitter wordt uit één van de deelnemende bedrijven verkozen op de kick-off gebruikersgroepvergadering van het project. De gebruikersgroep ondersteunt de uitvoering van het project en ziet er op toe dat de concrete uitvoering optimaal afgestemd wordt op de noden van de bedrijven, en voornamelijk de KMO’s uit de doelgroep. De gebruikersgroep kan het project in die zin bijsturen tijdens de looptijd van het project. Na een eerste kick-off vergadering zal de formele gebruikersgroep minimaal 2 maal per jaar samenkomen zoals wordt vastgelegd op basis van de werkpakketten en leverbaarheden van het project (zie verder, onder ‘aanpak en uitvoering’). De frequentie en intensiteit van de vergaderingen is echter flexibel en hangt af van behoefte en noodzaak zoals gepercipieerd door de projectmanager in samenspraak met de voorzitter en de uitvoerders. ‘Derden’ kunnen door de gebruikersgroep uitgenodigd worden voor deelname aan specifieke gebruikersgroepvergaderingen voor advies, overleg, klankbord.

Jessica Devos
Voedingstechnologie
Bart De Ketelaere, Karlien D'huys, Kris Van de Voorde, Pieter Verboven, Steven Van Campenhout, Steven Vermeir, Veerle De Graef
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.flandersfood.com
Share this on