Probleem op deze pagina?

Project: OPTIBARRIER - optimale barrières voor duurzame levensmiddelenverpakkingen: balans tussen over- en onderverpakken

VIS/TR: VIS-trajecten
01/10/2015
30/09/2019

OptiBarrier bestaat uit drie concrete deelprojecten rond de centrale vraag: oververpakken vs. onderverpakken. In het eerste deelproject wordt het effect van verschillende niveaus van gasbarrière (bv. mono- vs. multilaagverpakkingen), resulterend in verschillende dynamische O2 concentraties, op de houdbaarheid van levensmiddelen bestudeerd. Het tweede deelproject focust op de lichtbarrière van verpakkingen en meer concreet op de interactie tussen lichtblootstelling, lichttransmissie van de verpakking, de dynamische O2-concentratie in de verpakking en de resulterende houdbaarheid van levensmiddelen. Het derde deelproject onderzoekt hoe een functionele barrière geïntegreerd kan worden in verpakkingsmaterialen om (specifieke) migratie (bv. minerale oliën) vanuit deze materialen naar de levensmiddelen te reduceren. Via een uitgebreide disseminatie- en implementatie-pijler wordt een snelle en efficiënte doorstroming van de projectresultaten gegarandeerd naar de doelgroepbedrijven.

Eén van de grootste stakeholders binnen OptiBarrier is de voedingsindustrie, die omwille van haar uitgesproken KMO-karakter, minder middelen heeft om onderzoek te verrichten naar het meest optimale verpakkingsconcept. Een andere belangrijke stakeholder is de verpakkingsindustrie die meer en meer de nodige functionaliteit (met bijhorende barrière-eigenschappen) moet combineren met duurzaamheid en gebruiksgemak. Een andere belangrijke speler is de groep van de machine- en gasproducenten, die steeds vaker leveren aan kleine, zelfstandige voedingsproducenten en hen ook begeleiden bij het selecteren van het juiste verpakkingsconcept.

Het eerste luik van OptiBarrier zal de rol bekijken van verpakking als gasbarrière. Vaak worden levensmiddelen onder gemodificeerde atmosfeer verpakt (MAP) maar met een barrière die dikwijls groter is dan noodzakelijk voor de gewenste houdbaarheid. Anderzijds zijn er levensmiddelen die mits een hogere zuurstofbarrière in de verpakking, een langere houdbaarheid kunnen krijgen. In dit werkpakket zal gekeken worden naar de gasbarrière van monolaags- vs. multilaagsmaterialen, en zal ook gevarieerd worden met de dikte van barrièrelagen. Ook het effect van bewaartemperatuur zal meegenomen worden. In tegenstelling tot vorige onderzoeksprojecten zal in OPTIBARRIER gewerkt worden met concrete levensmiddelen in plaats van simulanten (bijvoorbeeld kookham, kaas, kant-en-klaar maaltijden, ...). Dit maakt de resultaten onmiddellijk implementeerbaar voor de deelnemende bedrijven.

Het tweede luik van OptiBarrier zal de rol bekijken van verpakking als lichtbarrière. Veel levensmiddelen zijn gevoelig aan licht, zeker wanneer er nog restzuurstof aanwezig is in de verpakking. Vanzelfsprekend is er een grote interactie met het luik gasbarrière. In dit werkpakket wordt het effect van de aard van het licht (UV – zichtbaar), de intensiteit van het licht en het type verpakkingsmateriaal op de kwaliteit van het levensmiddel bestudeerd. Er zal gekeken worden naar levensmiddelen met verschillende lichtgevoelige bestanddelen (paté, kookham, aardappelpuree, saus, …) De focus zal liggen op de interactie tussen de dynamische O2-concentratie en de aard/intensiteit van het licht en dient te leiden tot concrete implementeerbare kennis naar de bedrijven toe welk verpakkingsconcept optimaal is voor specifieke levensmiddelen om verkleuring en oxidatie tegen te gaan.

Het derde luik van OptiBarrier zal de rol bekijken van een functionele barrière tegen migratie van (o.a.) minerale oliën en inktscomponenten vanuit de verpakking naar het levensmiddel. In dit deelproject zullen de belangrijkste migrerende componenten geïdentificeerd worden en de efficiëntie van verschillende barrièrelagen en -coatings tegen deze migranten geëvalueerd worden. Verschillende functionele barrière-strategieën zullen geproduceerd en geëvalueerd worden. Doel van dit deelproject is om aan bedrijven gerichte en implementeerbare informatie te kunnen geven over welke functionele barrière een effectieve barrière is tegen een gegeven migrant.

De resultaten van deze drie onderzoeksluiken, maar ook andere vragen van bedrijven rond design van verpakkingen en duurzaamheid en hoe dit te combineren met de nodige functionaliteit, zullen op een toegankelijke wijze aan de deelnemende bedrijven aangeboden worden. Dit zal gebeuren via diverse kanalen zoals de website, seminaries, gebruikersgroepvergaderingen en bedrijfsbezoeken.

Daarenboven is het de bedoeling dat de resultaten van dit onderzoek in de loop van het project geïmplementeerd worden bij de deelnemende bedrijven. Hiervoor worden verschillende mogelijkheden aangeboden zoals innovatie-adviezen, bedrijfsbezoeken, case studies binnen de onderzoeksluiken, of parallelle KMO- of Sprint-projecten. Op die manier wil Pack4Food de implementatie van dit project op een optimale manier bij de doelgroep realiseren.

Laboratorium Levensmiddelenmicrobiologie en -conservering (LFMFP - UGent), Onderzoeksgroep Levensmiddelenchemie en Humane Voeding (nutriFOODchem - UGent), Centrum voor Polymeer- en Materiaal Technologie (CMPT - UGent), Laboratorium voor Lichttechnologie (

Pack4Food vzw
Peter Ragaert
Voedingsverpakking / Behandling
An Vermeulen, Bram Bamps, Kurt De Mey, Mieke Buntinx, Peter Ragaert
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.Pack4Food.be
Share this on