Probleem op deze pagina?

Project: DIgestaat op MAat - DIMA

VIS/TR: VIS-trajecten
01/05/2015
30/04/2017

Op basis van nodenanalyse, matchmaking, karakterisaties en economisch/technologisch randonderzoek digestaatgebaseerde meststoffen/bodemverbeterende producten maken op maat van grootafnemers (meststofsector, landbouw en openbaar groen) met als positieve impact de verbetering van de gemiddelde afzetprijs van digestaat in Vlaanderen.

Vergisters. In 2de instantie voornamelijk afnemers die vandaag niet of weinig nabehandeld digestaat afnemen: meststofproducenten, landbouw en openbaar groensector.

Het voorliggende traject zal de sector begeleiden door in een eerste luik te starten met de noden-analyse – uit te voeren bij verschillende grote marktspelers die aangaven te willen participeren in dit traject. Meer bepaald zal in het eerste werkpakket (WP1) bij deze feitelijke en potentiële afnemers specifiek naar de noden en voorwaarden worden gepolst wat betreft een afname van welbepaalde nabehandelde en/of op maat gemaakte digestaten. In werkpakket 2 (WP2) zal Vlaco een actief matchingproces opstarten tussen afnemers en vergisters: o.b.v. enerzijds de bij Vlaco bestaande kennis van de leden-vergisters en de kennis vergaard in de noden-analyse (WP1) en anderzijds de basis- en randvoorwaarden op markt-juridisch (WP4) en technologisch vlak (WP5) koppelt Vlaco als actieve matchmaker afnemers aan vergisters. Concreet wordt een actieve dialoog gerealiseerd (1-op-1 of 1-op-X) door een afnemer via individuele overlegmomenten met 1 of meerdere vergisters te laten samensporen. Zoals gezegd laat Vlaco zich in deze matching leiden door de kennis vanuit de werkpakketten 1, 4 en 5: welke noden en voorwaarden stemmen overeen met welke aanbod-mogelijkheiden op vlak van kwaliteit, schaal, geografische ligging, technische garanties, etc… In dit 2de werkpakket worden de grootafnemers actief geinstrueerd over de kwaliteitsprotocollen en keuringsattesten die de grondstof-kwaliteit van digestaat garanderen. Tussen afnemer en vergisters zullen op deze manier verder afspraken kunnen gemaakt worden betreffende specifieke proefleveringen van nabehandelde, op maat gemaakte, opgemengde en/of aangerijkte digestaten. De onvolledig gekende parameters worden in werkpakket 3 (karakterisatie) geanalyseerd ter ondersteuning van een succesvolle matchmaking. De gebruikersgroep is het platform waar de generieke informatie uit werkpakketten 1, 3, 4 en 5 wordt teruggekoppeld en het VIS-traject mee wordt gestuurd: de gebruikersgroep biedt in die hoedanigheid tevens een additionele matching-functie tussen afnemers en vergisters. Tot slot wordt in werkpakket 6 van het traject DIgestaat op Maat de generieke info ruim gedissemineerd zodat alle vergisters, afnemers en relevante markt- en kennispartijen worden gebrieft.

Het eindresultaat van het traject is een afgelijnde reeks gestandaardiseerde digestaatproducten die voldoen aan de noden en voorwaarden van de betrokken afnemers. Meer bepaald nabehandelde, op maat van potentiële afnemers gemaakte en duidelijk gekarakteriseerde digestaatproducten wiens juridische (wetgeving), markteconomische en technologische aspecten zijn gedefinieerd. Tevens moet duidelijk worden of en hoe bepaalde afnemers strategisch kunnen samenwerken met vergisters, en worden zo mogelijk concrete samenwerkingen geïnitieerd. Als einddoel wordt tevens op korte termijn een verhoogde afzet beoogd van deze digestaatproducten naar bestaande en nieuwe sectoren tegen een prijs die de intrinsieke waarde beter reflecteert. Het traject wil zo de sector actief begeleiden in een transitieproces naar een rendabeler bedrijfsvoering die de sector meer bestand moet maken tegen de verschillende uitdagingen (zie ‘Uitdagingen bij de vergistingssector’). Naast energie is er bovenal een toenemende prioriteit voor grondstoffen en materialen hetgeen een grotere nadruk op de vergister als grondstoffenproducent rechtvaardigt

ILVO
Vlaco vzw
ILVO, DLV, Vlaco, IWT, FOD leefmilieu, OWS, Ecca, Boerenbond, Viano, DCM, Scotts, VVOG, VCM, OVAM, Fertikal, BDB, BPF.
Christophe Boogaerts
Agro chemicaliën, Biobehandeling / Compost / Bioconversie, Crop Productie, Design and Modelling / Prototypes, Ecologie, Horticultuur / tuinbouw, Kwaliteitsmanagement Systemen, Kwaliteitsstandaarden, Organische stoffen, Recyclage, Herwinning
VLACO vzw
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.vlaco.be
Share this on