Probleem op deze pagina?

Project: VerKeHEn, verruim je kennis over hernieuwbare energie

VIS/TR-iV: VIS trajecten voor innovatievolgers
01/03/2014
29/02/2016

Nieuwe woningen moeten een minimaal aandeel aan hernieuwbare energie produceren. Dit betekent dat elke nieuwbouwwoning beschikt over minstens één installatie met een warmtepomp, zonneboiler, PV-panelen of biomassa (tenzij de bouwheer opteert voor participatie in een hernieuwbare energieproject). Vanaf 2021 moeten woningen bijna-energieneutraal (BEN) zijn, en ook voor bestaande woningen worden de eisen op vlak van energie strenger. Al deze evoluties zwengelen de toepassing van hernieuwbare energie aan. De bouwsector en dan vooral de architecten, aannemers en installateurs, staan voor de uitdaging om diverse toepassingen van hernieuwbare energie in één woning of gebouw te combineren en te integreren, en dat op een betaalbare manier. Het doel van het project is om de kennis over hernieuwbare-energie-installaties en -technieken op te krikken en de integratie ervan te bevorderen. En dit bij de drie betrokken doelgroepen. Hierbij is het uitwisselen van kennis en ervaringen én de samenwerking tussen deze groepen onderling erg belangrijk. Vooropgestelde KPI's: 1.200 bedrijven bereiken en 176 nieuwe gebruikers van hernieuwbare energie bekomen.

- algemene aannemers
- installateurs technieken (verwarming, sanitair warm water, ventilatie)
- architecten

Het project liep over 2 jaar. Tijdens deze periode hebben we ingezet op diverse actiekanalen om de doelstellingen (meer bedrijven kennis laten vergaren over hernieuwbare energie, de integratie van technieken met nadruk op betaalbaarheid, comfort en energiebesparing te bevorderen én onderlinge samenwerking tussen de diverse bouwpartners te stimuleren) te behalen:
- Infosessies en advies: info-sessies, opleidingen, workshops, kennisdeling, technologiebezoeken, begeleiding op de werf, advies per telefoon en e-mail
- Publicaties: sensibiliseringsberichten en technische artikels + uitgeven van folders die de bedrijven aan hun klanten kunnen geven om ook hen bewust te maken van de noodzaak aan hernieuwbare-energie-technieken en hun kennis daarover te vergroten.

In totaal werden 29 activiteiten georganiseerd om de kennis over hernieuwbare energie te verspreiden bij de 3 doelgroepen. Het gaat om 19 workshops, 2 technologiebezoeken en 8 seminaries. Van maart 2014 tot maart 2016 publiceerden Bouwunie en NAV diverse artikels, over het project (sensibilisering) en met technische informatie (verspreiden kennis). Ten behoeve van de klant (consument) werden volgende folders ontwikkeld en op ruime schaal verspreid: De warmtepomp, De zonneboiler, Billboard Geothermie: de grondgekoppelde warmtepomp tot op de bodem toegelicht. Deze zijn te verkrijgen bij Bouwunie en/of NAV.
De vooropgestelde KPI's werden ruim gehaald.
Uit de eindmeting van februari 2016 blijkt dat nu meer klanten (in vergelijking met een kleine 2 jaar geleden) inderdaad voldoen aan de geldende energie-eisen of zelfs beter doen. Ook het gebruik van technieken op hernieuwbare-energiebronnen is duidelijk toegenomen. Omdat het verplicht is maar zeker ook omdat de bedrijven zich daarin meer verdiept of gespecialiseerd hebben én omdat de bewustwording bij de klanten groter is.
Uit de evaluatie van het project door de stuurgroep blijkt dat de meerwaarde van het project duidelijk is, zowel voor architecten, algemene aannemers als installateurs. Bouwunie en NAV engageren zich om dit dossier warm te houden en verder te zetten. Hiertoe roepen ze 2x per jaar een klankbordgroep samen om de info up-to-date te houden, nieuwe ideeën af te toetsen, de evolutie in de hernieuwbare-energie-technieken op te volgen en de problemen op het terrein uit te wisselen. De interactie tussen architecten enerzijds en aannemers en installateurs anderzijds is hierbij erg nuttig. Toekomstige projecten zullen immers meer dan vandaag een goede samenwerking tussen de diverse actoren vragen. Bouwunie en NAV engageren zich ook om de beschikbare informatie up-to-date te houden, te verspreiden via artikels en cursussen en op een vaste plaats op de Bouwunie- en op de NAV-website ter beschikking te stellen van de aannemers, installateurs en architecten. Daarnaast zijn beide organisaties overtuigd van het nut om ook overkoepelende activiteiten zoals werfbezoeken te organiseren waar de diverse bouwactoren op ruimere basis info en ervaringen kunnen uitwisselen en beter van elkaar leren wie wat kan en doet.
Het VerKHEn-project heeft dus een goed proces in gang gezet dat de betrokken partijen ook verder willen zetten en waartoe ze zich ook duidelijk engageren.

Bouwunie vzw, www.bouwunie.be
- algemene info m.b.t. het project: Anja Larik, directie- en economisch adviseur, tel. 02/588.42.01, mail anja.larik@bouwunie.be
- technische info, hulplijn: Luc Dedeyne, energieconsulent, tel. 0473/55.15.68, mail luc.dedeyne@bouwunie.be

NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie, www.nav.be
Contactpersoon: Anne-Laure Nuytten, ir-architect, adviseur, tel. 050/474.673, mail aln@nav.be

NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie vzw en Bouwunie vzw
Bouwunie vzw
Anja Larik
Geothermishe Energie, Verwarming, ventilatie, Warmtepompen, koelingtechnologie, Zonneënergie Thermische energie
Anja Larik
Natallia Palyshenkava (Matexi), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.bouwunie.be
Share this on