Probleem op deze pagina?

Project: Flanders' FOOD 2.0

VIS/CP: Competentiepolen
02/12/2009
31/12/2013

Flanders’ FOOD beoogt een centraal aanspreekpunt te worden voor de voedingsindustrie en zijn stakeholders waar bedrijven met hun huidige en toekomstige (wetenschappelijke en technologische) noden en met om het even welke (wetenschappelijke en technologische) vraag terecht kunnen.

Flanders’ FOOD wil op termijn alle innovatie-initiatieven samenbrengen in één breed technologisch platform met specifieke opdrachten gericht op specifieke (sub)sectoren en/of specifieke problematieken en waarbij in één geheel intensief samengewerkt wordt.

Flanders’ FOOD beoogt een internationale gesprekspartner te worden voor alle stakeholders in een geglobaliseerde voedingsketen die het toepassingsgericht voedingsonderzoek in Vlaanderen coördineert en de bedrijven helpt bij het vertalen van algemene kennis in bedrijfsspecifieke kennis. Flanders’ FOOD fungeert als nationale en internationale coördinator en portaal voor het toegepast onderzoek in het brede domein van de voeding.

Dit maakt Flanders’ FOOD tot een uniek “center of excellence”, (h)erkend als leidend innovatieplatform zowel op Vlaams als op internationaal niveau, met de mogelijkheid om op termijn aansluiting te verkrijgen bij leidende Europese onderzoekscentra
Flanders’ FOOD wil zijn missie bereiken door een werkplan uit te voeren dat gebaseerd is op volgende DOELSTELLINGEN:

• Kennisontwikkeling: opstarten en opvolgen van vraag- en marktgedreven toepassingsgerichte onderzoeksprojecten, gebaseerd op de innovatieve noden van de bedrijven, aan binnen- en buitenlandse kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen, andere centra)

• Kennisverspreiding: het zo ruim mogelijk toegankelijk maken van bestaande (wetenschappelijke en technologische) kennis door middel van een aantal kernactiviteiten (FoodGate Science and Technology Watch Nieuwsbrief, organiseren van seminaries, workshops en opleidingen, adviesverlening binnen het centrale thema, …)

De vertaling van kennis en expertise (het zo ruim mogelijk toepassing vinden van bestaande en nieuw verworven kennis en expertise) in nieuwe/aangepaste producten en processen is een rode draad doorheen deze twee doelstellingen. Het is de bedoeling om, zowel op collectieve als individuele basis, generieke kennis en expertise te vertalen in bedrijfsspecifieke kennis. Dit moet uiteindelijk resulteren in de ontwikkeling van nieuwe en/of aangepaste producten en processen, resulterend in een toename van de toegevoegde waarde voor de bedrijven.

Flanders’ FOOD creëert nieuwe kennis, zorgt voor kennistransfer, ondersteunt samenwerking tussen de verschillende actoren in een open innovatiesysteem en valoriseert bestaande en nieuwe kennis tot nieuwe en/of verbeterde producten en/of processen.

De primaire doelgroep van Flanders’ FOOD zijn ALLE ondernemingen van de Vlaamse voedingsindustrie met een productie unit en/of O&O activiteiten in Vlaanderen in het algemeen en KMO’s in het bijzonder.

Om invulling te geven aan het open karakter, staat Flanders’ FOOD open voor alle binnen- en buitenlandse bedrijven die wensen deel te nemen wat ook hun band met de sector moge zijn (ingrediënten- en grondstoffenleveranciers, dierenvoederbedrijven, apparatenbouwers, technologiebedrijven, land- en tuinbouw, …).
Bedrijven met productie en/of O&O in Vlaanderen uit sectoren buiten de voedingsindustrie en zelfs buiten Vlaanderen kunnen ook aansluiten.

Uit de eerste Flanders’ FOOD periode (2005-2009) bleek duidelijk dat de ondernemingen van de Vlaamse voedingsindustrie een behoefte hebben aan een performant en doelgericht kenniscentrum als motor voor innovatie in de Voedingsindustrie.

Getuige daarvan zijn het brede draagvlak binnen de Vlaamse industrie (niet alleen de voedingsindustrie maar ook andere industriële sectoren zoals de technologiesector), waarop Flanders’ FOOD kan rekenen en voortbouwen, en de interesse en betrokkenheid van bedrijven (193 leden en 198 deelnames aan de projecten), binnen- en buitenlandse kennisinstellingen en andere stakeholders en IWT gesteunde initiatieven (FoodGate). Ook op internationaal vlak werden de eerste stappen gezet via het FoodSpot partnership. In deze context werden heel wat activiteiten opgezet en diensten geleverd, dit tot tevredenheid van het klantenbestand.

Voor een tweede fase van Flanders’ FOOD (2009-2013) blijft de missie van de v.z.w. Flanders’ FOOD erin bestaan de competitiviteit van de voedingssector te versterken door het gericht stimuleren en implementeren van innovatie. De realisatie van deze missie is gebaseerd op een vraag- en marktgedreven aanpak van de doelstellingen. De voornaamste opdrachten zijn kennisontwikkeling (opstarten van vraaggedreven collectieve onderzoeksprojecten) en kennisverspreiding. Daarnaast gaat er speciale aandacht naar de valorisatie van deze kennis en het vertalen van de generische onderzoeksresultaten in bedrijfsspecifieke kennis ter ondersteuning van de bedrijfseigen product- en/of procesontwikkeling.
Alle activiteiten spelen zich af binnen het centrale thema: de voeding van morgen – kwaliteitsvol, evenwichtig en lekker.

De voornaamste doelgroep van Flanders’ FOOD blijven ALLE ondernemingen van de voedingsindustrie met productie en/of O&O in Vlaanderen. Speciale aandacht en specifieke acties zullen uitgaan naar de KMO’s. Daarnaast kunnen ook bedrijven uit aanverwante sectoren lid worden.

Flanders’ FOOD blijft een virtuele competentiepool met een open, complementair karakter dat een meerwaarde zal betekenen voor de betrokken stakeholders (bedrijven, kennisinstellingen, overheid en de consument). Daarbij is samenwerking met alle kennisinstellingen en het coördineren van lopende onderzoeksinspanningen van groot belang. Flanders’ FOOD moet de voornaamste gesprekspartner worden voor alle stakeholders van de voedselketen en (h)erkend worden als leidend innovatieplatform zowel op Vlaams als op internationaal niveau.

Eind 2013 bedroeg het aantal toegetreden leden categorie 1 (bedrijven) 294. Op basis van de IWT-KMO definitie zijn 62 % van de Flanders’ FOOD leden KMO’s. Op basis van het aantal werknemers zijn 88% van de leden KMO (<250 werknemers), 65 % van de leden telt minder dan 50 werknemers.

Alle projecten (10) van de projectoproep 2009 zijn inmiddels beëindigd.
Niet minder dan 10 onderzoeksgroepen van UGent, VUB, KUL, KAHOSL, HOGent, ILVO zijn als uitvoerders betrokken bij de verschillende projecten en niet minder dan 19 onderzoekers (15 VTE) zijn in het kader van deze projecten tewerkgesteld aan de verschillende kennisinstellingen.
De 10 in 2010 opgestarte projecten (oproep 2009) resulteerden tot nog toe in 11 wetenschappelijke publicaties, 10 abstracts/presentaties/posters, 21 thesissen en 3 doctoraten.
Alle projecten (10) van de projectoproep 2010 zijn inmiddels beëindigd met uitzondering van de projecten Chillmeat en Nitrilow.
Niet minder dan 17 onderzoeksgroepen van UGent, VUB, KUL, KAHOSL, KHBO, ILVO, VITO, UHasselt, Xios Hogeschool zijn als uitvoerders betrokken bij de nieuwe projecten en niet minder dan 21 onderzoekers (14,6 VTE) zijn in het kader van deze projecten tewerkgesteld aan de verschillende kennisinstellingen.

De 10 in 2011 opgestarte projecten (oproep 2010) resulteerden tot nog toe in 9 wetenschappelijke publicaties, 33 abstracts/presentaties/posters, 6 thesissen en 2 doctoraten.
Alle projecten (7) van de projectoproep 2011 lopen volgens planning.
In de projecten van de oproep 2011 zijn 16 onderzoeksgroepen van UGent, KU Leuven, KAHO St.-Lieven, ILVO, KULAK, HOWest, HOGent en VITO als uitvoerders betrokken bij de nieuwe projecten. In totaal worden in het kader van deze projecten 25 onderzoekers (11,5 VTE) tewerkgesteld aan de verschillende kennisinstellingen.

De 7 in 2012 opgestarte projecten (oproep 2011) resulteerden tot nog toe in 1 wetenschappelijke publicaties, 2 abstracts/presentaties/posters, 1 doctoraat en 5 thesissen.

Internationale samenwerking
Het FoodSpot partnership met de regio’s Vlaanderen, Nederland en Noordrijn Westfalen en de vier betrokken organisaties (Flanders’ FOOD, Food Valley, Food Connection Point en Food Processing Initiatives), werd verder uitgediept. Dit resulteerde in een uitbreiding van het partnership en de oprichting van EFA – European Food Alliance met 9 Europese regio’s en 10 partners/clusters (Flanders’ FOOD-VL, Wagralim-Wallonie, Food Valley-NL, IFR-UK, pole de compétitivité NSL-FR, FPI-D, DIL-D, NieKe-D, AgrofoodPark-DK, Skäne Food Innovation Netwerk-SE). Het initiatief richt zich op het overbruggen van barrières en het verbinden van netwerken van bedrijven en kennispartners om te komen tot een meer concurrerend bedrijfsleven in de regio. Een internationale samenwerking met meerdere EFA partners, in het kader van een Europees project, wordt onderzocht.

Jessica Devos
Sensor/Multisensor Technologie, Instrumentatie gerelateerd aan bouwtechnologie, Voeding en gezondheid, Voedingsadditieven/supplementen / Ingrediënten, Voedingsmicrobiologie / Toxicologie / Kwaliteitscontrole, Voedingstechnologie
Charlotte Boone, Jessica Devos, Marie Demarcke, Steven Van Campenhout, Veerle Rijckaert
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.flandersfood.com
Share this on