Probleem op deze pagina?

Project: Flanders' FOOD 3.0

LS: Lichte structuren en bijhorende projecten
02/01/2014
31/12/2017

Flanders’ FOOD wil een unieke, strategie-gedreven clusterorganisatie zijn die door innovatie bijdraagt tot een meer competitieve, innovatieve en duurzame agro-foodindustrie. Flanders’ FOOD versterkt de innovatieslagkracht van de doelgroep door het verhogen van de wetenschappelijke en technologische kennis en hanteert hiervoor een geïntegreerde aanpak, bestaande uit kennisontwikkeling (vraaggedreven, toepassingsgerichte collectieve en coöperatieve projecten), kennisverspreiding (trends, studiedagen en opleidingen) en partnermatching/netwerking.
Concreet stelt FF3.0 volgende strategische doelstellingen voorop:

 SD1 Versterken van de wetenschappelijke en technologische kennis bij de bedrijven (in het bijzonder de KMO’s) en van de kennistransfer naar bedrijven met het oog op het effectief ontwikkelen van nieuwe en/of verbeterde producten en processen
 SD2 Aanvullen van het wetenschappelijk en technologisch onderzoek met economische en maatschappelijke aspecten om implementatie van de onderzoeksresultaten te verzekeren.
 SD3 Creëeren van een open innovatiecultuur tussen bedrijven (in het bijzonder KMO’s) en kennisinstellingen en tussen bedrijven onderling via collectieve, cooperatieve en bilaterale samenwerkingsverbanden
 SD4. Integreren van de verschillende schakels van de waardeketen in de werking van Flanders’ FOOD alsook het initiëren, uitwerken en concretiseren van strategische, sectoroverschrijdende samenwerkingen met complementaire partners
 SD5 Opstellen van roadmaps via 3 ondernemersgedreven platformen binnen de voedselketen om pro-actief in te spelen op de maatschappelijke en economische uitdagingen van de toekomst
 SD6 Sensibiliseren en begeleiden van voedingsbedrijven rond de mogelijkheden van nieuwe vormen van arbeidsorganisatie die innovatie versterken.
 SD7 Inspelen op de huidige en toekomstige maatschappelijke problemen met name: vergrijzing, kinderarmoede, voedselverliezen en voedselzekerheid
 SD8 Inzetten op internationalisering door gebruik te maken van het Europees innovatie- en onderzoeksinstrumentarium om de doorstroom van internationale kennis naar bedrijven te verzekeren

Als innovatieplatform stimuleert Flanders’ FOOD innovatie in de voedingsproducerende bedrijven met vestiging in Vlaanderen en hun rechtstreekse toeleveranciers uit de voedselketen (grondstoffen, ingrediënten, hulpstoffen, technologie aanbieders, logistiek/transport/distributie). Dit is de primaire doelgroep.
De secundaire doelgroep omvat:
 Voeding producerende bedrijven in de ons omliggende landen/regio’s (Wallonië, NL, FR, UK, LUX en D) en hun rechtstreekse toeleveranciers (grondstoffen, ingrediënten, hulpstoffen, technologie aanbieders, logistiek/transport/distributie)
 Producenten en verdelers van voedingssupplementen
 Rechtstreekse afnemers: retail
 Consument
 Producenten van dierenvoeders

Binnen Flanders’ FOOD is er een onderscheid tussen de primaire doelgroep die op een pro-actieve wijze zal benaderd worden en de secundaire doelgroep die ondersteunend is van aard en noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van de (Vlaamse) voedingsindustrie en de voedselketen.

De traditionele voedselketen van landbouwer via verwerkende industrie, food service en retail naar consument evolueert steeds meer naar een ecosysteem van partners die elkaar wederzijds beïnvloeden. Daarbinnen speelt de voedingsindustrie een essentiële rol en stijgt het belang van sa-menwerking, ook op het vlak van innovatie. Flanders’ FOOD is de facilitator van deze samenwerking in alle mogelijke vormen, over de waardeketen, grenzen en sectoren heen. Flanders’ FOOD, als speerpuntcluster voor de agrovoedingsindustrie in Vlaanderen, bundelt de innovatieve kracht van de bedrijven, kennisinstellingen en innovatiepartners om de competitiviteit van de voedingssector te vergroten en haar plaats aan de wereldtop te verzekeren. Via vooruitstrevend onderzoek en verspreiding van kennis helpt Flanders’ FOOD voedingsbedrijven om elkaar te versterken en hierdoor het economisch potentieel te vergroten.

SAMENVATTING BEHALEN KPI’s FF3.0:

Wanneer we de evolutie van de KPI’s doorheen de gehele FF3.0 periode beschouwen, is een erg mooie stijging waarneembaar, die de groei van FF aantoont en het vertrouwen van de bedrijven in de SPC. Het voornamelijk overschrijden van de verwachte waarden van de KPI’s toont ook de ambitie aan van de bedrijven om te blijven innoveren en dit op een manier waarin samenwerking, zowel cross-sectorieel als cross-border, centraal staat.

In wat volgt wordt een analyse gegeven van realiseren van de doelstellingen zoals opgenomen in het innovatiedoel van de overeenkomst van FF3.0:

 De begunstigde wil een unieke, strategie-gedreven clusterorganisatie zijn die door innovatie bijdraagt tot een meer competitieve, innovatieve en duurzame agro-foodindustrie.
In december 2016 diende Flanders’ FOOD een aanvraagdossier in om erkend te worden als speerpuntcluster voor de agrovoedingsindustrie. Na grondige evaluatie door VLAIO maakte Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters in april 2017 bekend dat deze aanvraag werd goedgekeurd en de agrovoedingsindustrie een eigen speerpuntcluster krijgt toegewezen met Flanders’ FOOD als centrale spil.
‘De voedingsindustrie is niet alleen een belangrijke economische speler in Vlaanderen, ook op het vlak van innovatie heeft de sector de voorbije jaren grote stappen gezet. Met de ondersteuning van deze speerpuntcluster bundelen we de innovatieve kracht van onze bedrijven en kenniscentra om de competitiviteit van de voedingssector nog te versterken en onze plaats aan de wereldtop te verankeren’, aldus minister Muyters.
De goedkeuring om de werking verder te zetten als speerpuntcluster bevestigt het feit dat Flanders’ FOOD in de voorbije jaren zijn positie als clusterorganisatie versterkt heeft. Via het strategisch domein Lead in Knowledge zet Flanders’ FOOD nog meer in op het versterken van de innovatie-basis en het verhogen en versterken van de competitiviteit van de Vlaamse voedingsbedrijf blijft prioriteit.

 De begunstigde wil blijven inzetten op het versterken van kennis bij bedrijven en het voorzien van kennistransfer naar bedrijven met het oog op innovaties. De begunstigde ondersteunt de valorisatie van de onderzoeksresultaten. Het stimuleren van open innovatie blijft een belangrijk aandachtspunt.
Innovatievolgers (veel KMO's) en innovators hebben verschillende visies en noden met betrekking tot verkennen van 'het onbekende', geïnspireerd worden door ontwikkelingen en informatie uit (strategisch) onderzoek, en in een cultuur van open innovatie actief deelnemen aan onderzoek. Deze verschillende eisen vragen om hoofdzakelijk collectieve acties te ondernemen voor bedrijven met gelimiteerde R&D-capaciteit. Dit stemt overeen met verschillende activiteiten die Flanders’ FOOD heeft georganiseerd in de afgelopen jaren: studiedagen, workshops, opleidingen, collectieve onderzoeksprojecten en demonstraties van nieuwe technologieën, allen met het oog op het ondersteunen van de valorisatie van de onderzoeksresultaten. Flanders’ FOOD heeft een goede reputatie opgebouwd als ‘kennisverpreider’, in het bijzonder voor de KMO’s. Ook in de toekomst zal Flanders’ FOOD blijven inspelen op deze activiteiten via het strategisch domein Lead to Knowledge.

 De belangrijkste thema’s van de voorbije periode blijven behouden. Daarnaast wordt ingezet op vernieuwing door het stimuleren van waardeketen- en sector overschrijdende samenwerking. Het inspelen op nieuwe maatschappelijke noden en uitdagingen en het voorzien van de nodige aandacht voor sociale innovatie (zoals sensibiliseren van bedrijven om innovatieve arbeidsorganisaties in te voeren), zorginnovatie (o.a. voeding voor senioren, oplossingen voor kinderarmoede,…) en duurzaamheid ( o.a. vermijden van voedselverliezen en valorisatie van nevenstromen). Een segmentatie van de doelgroep op basis van absorptiecapaciteit en innovatie intensiteit leidt tot een strategische focus met activiteiten die afgestemd zijn op het innovatieprofiel van de bedrijven.
De afbakening van het programma van Flanders’ FOOD 3.0 werd opgebouwd op basis van interviews en een uitgebreide bevraging. Dit resulteerde in drie thematische prioriteiten voor de agro-foodindustrie: kwaliteit, evenwichtige voeding en duurzaamheid. Voor elk van deze thematische prioriteiten werden ondernemersgedreven platformen opgericht Deze platformen waren bepalend voor de invulling van de strategische onderzoeks- en innovatie agenda van FF 3.0. Toen Flanders’ FOOD gekozen werd om een speerpuntclusterdossier voor te bereiden, was het belangrijk deze strategische onderzoeks- en innovatieagenda te herwerken met het oog op de komende 10 jaar. Naast alle lopende acties als Lichte Structuur werden in 2016 dan ook alle voorbereidingen getroffen voor de oprichting van deze agenda. Om tot een gedragen en gezamenlijke visie en strategie te komen met alle stakeholders, werd in 2016 een participatief traject doorlopen. Vanaf december ’15 werden roadmap workshops georganiseerd die aanleiding gaven tot een groot aantal innovatieve ideeën en die een aanzet waren voor intensieve bevragingen van meer dan 40 bedrijven. Bij deze bedrijven werd gepeild naar hun strategische plannen voor de volgende 10 jaar aan productlanceringen, procesinnovaties en marktintroducties in nieuwe markten. Niet alleen de R&D medewerkers werd om input gevraagd, maar ook CEO’s, Operations directors, Sales & Marketing directors en R&D managers werden betrokken, zowel van leden als van bedrijven die (nog) geen lid. Hieruit zijn concepten voor toekomstige projectwerking ontstaan. Vervolgens heeft Flanders’ FOOD ook diverse innovatie-actoren geïnterviewd en werden toekomstige samenwerkingen in kaart gebracht. Als belangrijke stakeholders werden ook de kennisinstellingen meegenomen in de voorbereidingen van de speerpuntcluster. Hun input was cruciaal om de vragen, ideeën en concepten van de bedrijven te toetsen aan hun kennis en visie. Het jaar 2017 vormde binnen de periode van FF 3.0 een overgangsjaar, in die zin dat de werking reeds geënt werd op de toekomstige werking als SPC.
Concreet werden in het SPC-dossier vier strategische doelstellingen gedefinieerd. Deze 4 strategische domeinen zijn zo gedefinieerd dat ze voor elk soort bedrijf specifieke diensten en activiteiten leveren. Ze zijn dan ook het resultaat van het bovengenoemde participatief traject waarbij ook een segmentatie-oefening van de doelgroep plaatsvond.

De strategische doelstellingen ‘lead to knowledge’, accelerate efficient & effective innovation’ en ‘create/cross value chains’ waren al onderdeel van de eerdere Flanders’ FOOD werking (respectievelijk ongeveer voor 80%, 10% en 10% in gewicht binnen de werking). Het onderdeel ‘lead in knowledge’ is echter een nieuwe strategische doelstelling en deze verkreeg dan ook de nodige aandacht om uitgerold te worden in 2017. De gehele manier van projecten genereren werd hierbij herdacht (meer focus op vraaggedrevenheid vanuit bedrijven, eerder dan aanbod vanuit kennisinstellingen ‘cfr. FF Research Days). Concreet werden 3 programmalijnen binnen deze SD gedefinieerd:
1. Resilient & Sustainable Agrifood system
2. World Class Food Production
3. Personalised Food Products & Healthy Diets
In deze programmalijnen komen ook duidelijk de eerder gedefinieerde thematische prioriteiten terug naar voor:
 Kwaliteit binnen ‘world class food production’
 Evenwichtige voeding binnen ‘personalised food products and healthy diets’
 Duurzaamheid binnen ‘resilient & sustainable agrifood system’

 Daarnaast wordt ingezet op vernieuwing door het stimuleren van waardeketen- en sector overschrijdende samenwerking. Het inspelen op nieuwe maatschappelijke noden en uitdagingen en het voorzien van de nodige aandacht voor sociale innovatie (zoals sensibiliseren van bedrijven om innovatieve arbeidsorganisaties in te voeren), zorginnovatie (o.a. voeding voor senioren, oplossingen voor kinderarmoede,…) en duurzaamheid. De competentiepool richt zich in eerste instantie op de producenten van de Vlaamse voedingsindustrie, dankzij de ketenbenadering komen steeds meer andere sectoren aan bod. Een eerste belangrijke groep die aansluit zijn de leveranciers van de voedingsproducenten (grondstoffen uit primaire sector, ingrediëntenleveranciers, machinebouwers, verpakkingstechnologen, enz.), een andere groep is de distributieketen (logistiek, transport en opslag). Hierdoor wordt de doelgroep steeds meer multisectorieel.

In de afgelopen jaren werd reeds gewerkt aan het uitbouwen van een waardeketen- en sectoroverschrijdende samenwerking, maar ook hier vormde 2017 een jaar waarin deze samenwerking meer aandacht (via de SD Cross/creat value chains en via de SD ‘Lead In Knowledge – programmalijn Resilient & sustainable agrifood system) kreeg en waarop ook sterk verder zal gefocust worden in de toekomst. Voorbeelden van partners uit andere sectoren en andere delen van de waardeketen waarmee reeds commitments werden aangegaan en projecten mee werden opgestart, zijn: Agoria, Licalab, Pack4Food, Horeca Vlaanderen, Sirris, Alimento, Innovatiesteunpunt Boerenbond,…
Ook met de andere speerpuntclusters VIL, Catalisti en SIM werden reeds samenwerkingen aangegaan, ondermeer onder de vorm van projecten (zie ook het onderdeel ‘projectenwerking’). Ook internationalisatie is één van de belangrijke focuspunten van de SPC en ook hiervan werden reeds de eerste kiemen gelegd in 2016 en 2017 (opstart eerste CORNET- en Interregprojecten, S3 platform, partner in verschillende ERA-Netten).
FF speelt sinds enkele jaren ook sterk in op nieuwe maatschappelijke uitdagingen en noden via de opstart van projecten zoals:
o WIFI2020 (innovatieve arbeidsorganisatie)
o Triple F en Food Heroes (duurzaamheid: valorisatie van nevenstromen ikv circulaire economie – transitieprioriteit Vlaamse Overheid)
o SeniorFood (voeding voor senioren)
Daarnaast begeleidt FF ook bedrijven bij de overstap naar industrie 4.0, tevens één van de transitieprioriteiten van de Vlaamse overheid. Dit uit zich ondermeer bij het behalen van de Factory of the Future Award door verschillende voedingsbedrijven die hierbij begeleiding kregen van FF (zie ook onder ‘Succesverhalen’).
FF diende daarnaast ook verschillende projecten in binnen de intercluster-call en de open calls ‘Circulaire economie’ en ‘Industrie 4.0) waarvan de meerderheid werd goedgekeurd. Voor een overzicht van deze goedgekeurde projecten verwijzen we naar het onderdeel ‘Projecten buiten het gereserveerd projectbudget’. In al deze projecten wordt met verschillende partners samengewerkt die het waardenketen- en sectoroverschrijdende samenwerken verzekeren.

 De Food Pilot is in beheer van de begunstigde (in samenwerking met ILVO) waardoor er een belangrijke infrastructuur beschikbaar is om projecten uit te voeren.
Het is de uitgebreide dienstverlening, beschikbaar op eenzelfde plaats en op maat van de klant, die sterk gewaardeerd wordt door de bedrijven. Bovendien vorm de Food Pilot een belangrijk kanaal om ook niet leden van Flanders’ FOOD te bereiken en te ondersteunen. De laagdrempeligheid van de dienstverlening maakt de Food Pilot uitermate geschikt voor ondersteuning aan KMO’s. In 2017 bestond 40% van de klanten van de Food Pilot uit KMO’s en hierbij werd 15 maal gebruik gemaakt van de KMO-portefeuille.
De werking van de Food Pilot blijft een belangrijk onderdeel van het strategisch domein ‘Accelerate Effective & Efficient Innovation.

 De basiswerking garandeert de continuïteit en borgt de opgedane kennis. De activiteiten van de basiswerking zijn gebonden aan (1) projectgeneratie (organiseren ondernemersgedreven platformen, voorbereiden van ‘open oproepen voor projecten, (2) het verspreiden van kennis (gebundeld) via studiedagen, publicaties allerlei, website, opleidingen enz. , (3) het generen en uitvoeren van internationale projecten en (4) het verder uitbouwen en professionaliseren van de Food Pilot, (5) het (laten) uitvoeren van studies en (6) het voorzien van wetenschapspromotie bij leerlingen van het secundair onderwijs.
1) Projectgeneratie: werd in kader van het SPC-dossier opnieuw herdacht. 2017 vormde het overgangsjaar waarin volgens deze nieuwe methodiek projecten werden gegenereerd en ingediend. In de jaren voor 2017 werden projecten gegenereerd volgens de eerdere methodiek op basis van een ‘Flanders’ FOOD research day’, waar vanuit de kennisinstellingen verschillende projectideeën werden voorgesteld en de bedrijven op basis van hun interesse een keuze uit deze projecten konden maken.
2) Voor een overzicht van de kennisverspreidingsactiviteiten verwijzen we naar onze website en overzicht van de collectieve projecten . Daarnaast blijft de ‘Radar’-nieuwbrief een vaste waarde binnen de diensten van Flanders’ FOOD. De nieuwsbriefartikels worden sterk geapprecieerd en dit wordt ook weerspiegeld aan de daarmee verbonden ‘click-rate’ die in vergelijking met andere nieuwsbrieven relatief hoog ligt.
3) In de afgelopen FF periode deed internationalisatie zijn intrede in de strategische agenda. De focus op internationalisatie zal met de goedkeuring van de SPC enkel nog groter worden in de toekomst. Op dit moment lopen verschillende Interreg- en CORNET projecten en was/is Flanders’ FOOD partner in verschillende ERA-netten (Marine Biotech, FACCE SURPLUS, SUSFOOD, BlueBio), in het Bio-based Industries Consortium en in de S3 platformen Sensors for Food en Nutrition
4) Via het goedgekeurde FOODINNOTECH project zal de Food Pilot verder uitgebouwd worden en zal sterk geïnvesteerd worden in nieuwe infrastructuur (bv. een emulgeertoestel). Daarnaast werd ook het project ‘Living lab Agrifood’ goedgekeurd, met als algemeen doel de uitbreiding van de Food Pilot als living lab voor industrie 4.0 in de voedingsindustrie om de implementatie van gekende, maar nog niet ten volle benutte (slimme) technologie te versnellen (bv. uitbouw multiflexibele transportband).
5) FF liet zich bij het uitwerken van het SPC dossier ondermeer begeleiden door erkende consultants om brainstorms te organiseren en hieruit roadmaps te destilleren. Deze dienden mee als input voor de verder uitwerking van de SPC-strategie. Daarnaast voert FF in bepaalde projecten (bv. Seaconomy, ImPROve) ook desktp studies uit als onderaanneming van bedrijven aan marktconforme voorwaarden.
6) Flanders’ FOOD zetelt sinds enkele jaren inde jury’s van de Ecotrophelia en de Trofee Fevia Vlaanderen wedstrijden. ECOTROPHELIA is bedoeld voor studententeams uit wetenschappelijke of commerciële richtingen in hoger onderwijs. De uitdaging is de creatie van een eco-innovatief prototype van een voedingsproduct. De TROFEE FEVIA Vlaanderen is de wedstrijd rond innovatie en voeding voor leerlingen van het Vlaamse secundair onderwijs. Doel is de creatie van duurzame en innovatieve voedingsproducten, die de consument kunnen verleiden. Daarnaast werkt FF ook nauw samen met Ter Groene Poorte waarbij de studenten innovatieve producten ontwikkelen in het kader van evenementen, projecten,… . FF werkt ook samen met Alimento en Fevia in Food@Work, hierbij laten we leerlingen van de 3de graad Secundair Onderwijs kennismaken met de voedingsindustrie. Via workshops en actieve demo's rond techniek, kwaliteit, logistiek en veiligheid ondervinden de leerlingen welke kennis en vaardigheden nodig zijn om in een voedingsbedrijf aan de slag te gaan. Tot slot verleent FF ook informatie over diverse topics aan Alimento om leerkrachten te ondersteunen bij het opmaken van lesmateriaal voor de richting ‘STEM’ binnen het secundair onderwijs. De term STEM wordt internationaal gebruikt om wetenschappen, technologie en wiskunde in het onderwijs te benoemen.

 Voor de projectwerking is er een programmeringsproces met volgende stappen: (1) bepalen van thema’s en scope; (2) bepalen van type projecten die nodig zijn; (3) uitwerken van projecten samen met kenniscentra en bedrijven en (4) evaluatie van projecten bij IWT (incl. rangschikking). De begunstigde bepaalt de thema’s voor projecten op basis van een bevraging van de bedrijven uit de doelgroep. Hierbij worden zowel leden als niet-leden bevraagd. De 3 hoofdthema’s zijn: kwaliteit (microbiologische kwaliteit en veiligheid, houdbaarheid en organoleptische eigenschappen), evenwichtige voeding (welvaartsziekten, doelgroepenvoeding) en duurzaamheid (duurzame grondstoffen, valorisatie van nevenstromen, voedselverliezen en voedselzekerheid).
Bij het bepalen van de projecten wordt enerzijds gewerkt vanuit de bevraging, zoals de vorige jaren en anderzijds wordt een nieuwe benadering geïntroduceerd via ondernemersgedreven platformen. Binnen de eerste benadering worden projectvoorstellen, die invulling geven aan de thematische prioriteiten die uit de bevraging komen, ingediende door kenniscentra via open oproepen. Deze projecten zijn meestal collectieve projecten (VIS, TETRA, landbouwonderzoek). De begunstigde organiseert informatiesessies omtrent deze projecten met bedrijven en de projecten die kunnen rekenen op voldoende interesse, engagement en co-financiering van bedrijven komen in aanmerking voor indiening bij IWTR.
Daarnaast wordt er voor elk van de 3 thema’s een ondernemersgedreven platformen opgericht. Het einddoel is het opstellen van roadmaps met een visie richting 2020 en het vinden van nieuwe waardecreërende opportuniteiten. Uit deze ondernemersgedreven platformen kunnen ook noden voor coöperatieve projecten volgen.

De gehele manier van projecten genereren werd herdacht met het oog op de SPC (meer focus op vraaggedrevenheid vanuit bedrijven, eerder dan aanbod vanuit kennisinstellingen ‘cfr. FF Research Days). Concreet werden 3 programmalijnen binnen deze SD gedefinieerd:
1. Resilient & Sustainable Agrifood system
2. World Class Food Production
3. Personalised Food Products & Healthy Diets
In deze programmalijnen komen ook duidelijk de eerder gedefinieerde thematische prioriteiten terug naar voor die tevens de thema’s van de drie ondernemersgedreven platformen vormden (deze platformen vormden met andere woorden mede de basis waarop verder gewerkt werd :
 Kwaliteit werd ondergebracht binnen programmalijn ‘world class food production’
 Evenwichtige voeding werd ondergebracht binnen programmalijn ‘personalised food products and healthy diets’
 Duurzaamheid werd ondergebracht binnen programmalijn ‘resilient & sustainable agrifood system’

 Er wordt voorzien in samenwerking met de proeftuin zorginnovatieruimte en Flanders’ Synergy.
FF werkte samen met Flanders’ Synergy het project WIFI2020 uit op rond innovatieve arbeidsorganisatie. Dit project is op dit moment lopende. Daarnaast werkt FF nauw samen met de zorgproeftuin Licalab (co-organisatie van matchmaking event rond voeding en zorg in december 2017 en deelname van FF als associated partner binnen Interreg project rond voeding en zorg met Licalab dat op dit moment in evaluatie is). De investeringen in Food Innotech passen ook in het kader van de combinatie ‘zorg’ en ‘voeding’.

Jessica Devos
Food Processing, Sensor/Multisensor Technologie, Instrumentatie gerelateerd aan bouwtechnologie, Voeding en gezondheid, Voedingsadditieven/supplementen / Ingrediënten, Voedingsmicrobiologie / Toxicologie / Kwaliteitscontrole, Voedingstechnologie
Charlotte Boone, Jessica Devos, Lieselotte Geerts, Marie Demarcke, Steven Van Campenhout, Veerle De Graef, Veerle Rijckaert
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.flandersfood.com
Share this on