Probleem op deze pagina?

Project: Evidence Based Game Design

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
13/09/2013
30/09/2015

Samenwerking tussen gezondheidszorg en game industrie faciliteren door kennisoverdracht en tools aan de hand van vijf aangehaalde thema's: niet-aangeboren hersenletsel, inflammatoire darmziekten, autismespectrumstoornis, gezonde levensstijl en problematisch gamegedrag.
Nationale en internationale gezondheidszorg op de hoogte brengen van e/mHealth toepassingen die een meerwaarde kunnen betekenen op vlak van gezondheidspromotie, therapieaanvulling of -vervanging.

De doelgroep zijn enerzijds bedrijven uit de game industrie in Vlaanderen die zich willen toespitsen op serious games, en anderzijds personen en organisties uit de geozondheidssector of andere belanghebbende.

Tijdens het voorbereidingstraject ‘Be like me’ (projectnummer 120138) definieerden we samen met een representatieve groep organisaties uit de gezondheidszorg en de game-industrie een aantal aandachtspunten om de kloof tussen beide sectoren te verkleinen. Deze bleken vooral gericht op kennistransfer en communicatie. Bij de start van het project bleek al snel dat serious games geen bekend begrip was in het Vlaamse zorglandschap. Het proces dat wordt doorlopen bij de ontwikkeling van dergelijke games, was voor de partners uit de zorgsector totaal onbekend terrein. Zij waren vragende partij om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden die games voor hen kunnen bieden alsook een overzicht van reeds bestaande, werkende, serious games. Vanuit de game-industrie was er nood aan een overzicht van de uitdagingen waarmee de zorgsector wordt geconfronteerd, hoe ze deze aanpakken en waar de gameontwikkelaars een meerwaarde kunnen bieden door het ontwikkelen van interactieve tools en serious games.
De nood aan effectiviteitsonderzoek rond het gebruik van serious games was vanuit de zorgsector ongetwijfeld het belangrijkste aandachtspunt dat men aangepakt wilde zien. Dat bleek een voorwaarde om te kunnen investeren in het gebruik en eigen ontwikkeling van dergelijke games. De game sector had deze prioriteit niet zo hoog ingeschat en stelde zich bereid om in de toekomst hun werkmethodes hierop op af te stemmen.

De aandachtspunten werden verwerkt in een tweejarig vervolgtraject: “Evidence Based Game Design”. Samen met de partners uit de gebruikersgroep werden binnen dit project uiteenlopende thema’s gedefinieerd. Uiteindelijk werden vijf thema’s geselecteerd om de mogelijkheden van serious games te verkennen voor diverse doelgroepen waarmee zij in aanraking komen alsook voor de verschillende doelstellingen die ze wensen te bereiken; kennisoverdracht, inzichtverwerving, vaardigheden aanleren, attitudewijziging. Deze vijf thema's waren: niet-aangeboren hersenletsel, inflammatoire darmziekten, autismespectrumstoornis, gezonde levensstijl en problematisch gamegedrag.

Het werken op concrete, relevante casussen zou voor een goed draagvlak van de projectresultaten zorgen en een grotere betrokkenheid en affiniteit verzekeren van alle deelnemende partners. Partners stelden experten aan binnen de gekozen thema's die tijdens verschillende interactieve brainstormsessies en gebruikersgroep meetings zorgden voor de nodige kennistransfer tussen beide sectoren. Op basis van de probleemdefinities en tal van bestaande voorbeelden van serious games met bijhorende effectiviteitsstudies, kregen zij de kans om het ontwikkelingstraject te doorlopen zodoende meer inzicht te krijgen in de opbouw en mogelijkheden van serious games. Voor elk van de thema’s werd één concept uitgewerkt tot een werkend prototype, samen met een gamedesigndocument dat de organisaties kunnen voorleggen aan een bedrijf uit de game-industrie om de game ook daadwerkelijk commercieel verder te ontwikkelen en uit te rollen.

Online platform en tools die voorbeelden aanreiken van bestaande games, studies die effectiviteit aantonen van dergelijke games en tools die gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling van serious games. De website is te vinden op www.evidencebasedgamedesign.com en wordt dagelijks bezocht door honderd unieke bezoekers met verschillende professionele achtergronden.

Vijf uitgewerkte casussen in de vorm van game prototypes en gamedesigndocumenten die de meerwaarden van serious games in de zorg aantoont, en waarmee de project partners naar de game industrie kunnen stappen voor eventuele verdere uitwerking.

www.evidencebasedgamedesign.com

Hogeschool West-Vlaanderen

• az groeninge
• Bazookas
• Centrum Ambulante Revalidatie (CAR)
• Centrum Algemeen welzijn (CAW)
• Christelijke mutualiteit
• Bond Moyson
• DAE Studios
• Epyc
• Flemish Game Association (FLEGA)
• Centre for User Experience Research
• MACX
• MediaRaven
• MIC Vlaanderen
• Neopica
• PreviewLabs
• Steunpunt Expertise Netwerken (SEN)
• Vereniging voor Alcohol- en Andere Drugproblemen (VAD)
• Vision by Deloitte
• SMIT
• Vrije Universiteit Brussel

Geoffrey Hamon
Computer Games, Computer Software, Medische research, Mobiele Communicatie, Multimedia - E-Learning, Simulatie, Voeding en gezondheid, Zorg en gezondheidsdiensten
Geoffrey Hamon
Luc Verhoeven (Just Innovation), Pieter Nolf (Sylvester Productions), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.evidencebasedgamedesign.com
Share this on