Probleem op deze pagina?

Project: Staltechnieken en managementtools voor de reductie van geur- en ammoniakemissies in de Vlaamse varkenshouderij

LBO - LA: Landbouwonderzoek en Landbouwtrajecten
01/01/2014
31/12/2017

Sinds enkele jaren tekent er zich een sterke dynamiek af in de Vlaamse varkenshouderij. Hierbij zijn investeringen en schaalvergroting meer dan ooit aan de orde. Dit verhoogt de uitdaging om het aspect luchtemissies adequaat te behandelen bij de vergunningverlening. Momenteel zijn er tal van discussiedossiers op vlak van geur, en dit vooral door het ontbreken van een passend maatregelen-kader voor zowel bestaande als nieuwe stallen. De specifieke Vlaamse situatie kenmerkt zich door een algemeen gebrek aan passende en bewezen technieken voor emissiereductie. Voor bestaande stallen is sinds 1 september een ministeriële omzendbrief van kracht waarin wordt voorzien in een mix van maatregelen op vlak van diervoeding, stalmanagement, stalventilatie en luchtgeleiding buiten de stal (bv. windsingels). De reductiecijfers van deze maatregelen ontbreken echter nog, zodat hun impact momenteel niet objectiveerbaar is. Voor nieuwe stallen moeten uiteraard ook de technieken voor luchtbehandeling een belangrijk deel van de oplossing vormen. Maar ook hier ontbreken nog haalbare, efficiënte en gekwantificeerde technieken op vlak van geur. Dit houdt mede verband met de specifieke eigenheid van stallucht en de rol van fijn stof als drager van geurcomponenten.
De doelgroep van dit project beperkt zich tot de vleesvarkenssector. Naast de varkenshouders en hun belangengroepen bestaat de reële doelgroep tevens uit toeleverbedrijven van emissiereducerende technieken en ventilatiesystemen, stallenbouwers, veevoederbedrijven, studiebureaus die de veehouder begeleiden in hun bedrijfsvoering (o.a. bij vergunningsaanvragen) en de mestverwerkingssector die met een deels gelijklopende emissieproblematiek kampt. Tenslotte is ook de overheid een belangrijke doelgroep als essentiële schakel om te kunnen komen tot oplossingen voor de primaire sector.
Het project biedt oplossingen door het ontwikkelen, beschikbaar stellen en ingang doen vinden van passende staltechnieken en managementtools voor de reductie van geur- en ammoniakemissies uit zowel bestaande als nieuwe stallen. Hiervoor wordt ingezet op (1) ventilatietechnieken als belangrijkste preventieve maatregel, (2) technieken voor luchtbehandeling als noodzakelijke end-of pipe oplossing en (3) technieken voor luchtgeleiding buiten de stal als belangrijk deel van de oplossing voor de Vlaamse situatie.
Op vlak van ventilatie werd via een geïntegreerde aanpak (schaalexperimenten, modellering en praktijkproeven) nagegaan in hoeverre aangepaste ventilatie-instellingen kunnen leiden tot verminderde emissies. Daarnaast werd ook gekeken naar de invloed van aanpassingen op vlak van ontwerp (bv. in- en uitlaten). Hieruit kon geconcludeerd worden dat de impact vooral gerelateerd is met de heersende luchtstromingen in de nabijheid van emissiegevoelige locaties (bv. de mestput). De resultaten van het onderzoeksspoor rond stalventilatie worden verder verwerkt in het doctoraatswerk van Raphael Tabase.
Via labo- en praktijkexperimenten werd het gedrag van geurcomponenten onderzocht in luchtbehandelingssystemen. Zo werd aangetoond dat de rol van fijn stof als drager van geurcomponenten eerder minimaal is. Verder werd gekeken naar effecten van additieven aan het waswater om te kunnen komen tot verhoogde verwijderingsrendementen. Er werd ook studiewerk verricht naar de relatie tussen de gemeten geurconcentraties met olfactometrie en de concentraties van geurcomponenten met GC-MS. De resultaten van het onderzoeksspoor rond luchtbehandelingssystemen werden gebundeld in het doctoraatswerk van Joren Bruneel.
Op vlak van luchtgeleiding buiten de stal werden modelmatige testen uitgevoerd van een aantal configuraties van stallen uitgerust met verhoogde ventilatie-uitlaten en van windsingels met variërende dimensies en locaties. Deze resultaten zijn enkel richtinggevend en moeten nog verder gevalideerd worden.
Deze leverbaarheden van het project passen in de overtuiging dat de ‘stal van de toekomst’ nood heeft aan innovatieve, bewezen, betaalbare, gemakkelijk te implementeren en eenvoudig te bedrijven techniekcombinaties voor emissiereductie van geur en ammoniak. Deze vernieuwende aanpak vanuit techniekcombinaties uit zich ook bij de ontwikkeling van end-of-pipe technieken die nu worden gezien als integrale onderdelen van een stalconcept, eerder dan pure ‘add on’ systemen.
De valorisatieaanpak van het project ging uit van diverse acties op vlak van kennisvertaling, -verspreiding en –implementatie. Hiertoe werd reeds bij de kennisopbouw voorzien in een praktijkgerichte aanpak waarbij de geselecteerde technieken voor emissiereductie zoveel mogelijk getest en ontwikkeld worden bij praktijkbedrijven. Een ander belangrijk onderdeel van de valorisatieaanpak was de projectspecifieke dienstverlening, met ook het aanbieden van testplatformen aan ontwikkelaars van technieken voor emissiereductie.

UGent, Inagro, Innovatiesteunpunt
ILVO
Peter Demeyer
Analyses / Testfaciliteiten en Methodes, Environmental Engineering / Technologie, Mathematische modellering, Organische scheikunde/chemie, Veeteelt / Pluimveeteelt
Ferdi Soors, Peter Demeyer
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.vemis.be
Share this on