Probleem op deze pagina?

Project: GO4GOLD – Het Grijze Goud in Gestroomlijnde, Gezonde Organisaties waar met Goesting en Gedreven gewerkt wordt

VIS/TIS: Thematische innovatiestimulering
01/12/2013
30/11/2016

Voor bedrijven die acties willen ontwikkelen is het cruciaal dat hun beleid rond leeftijd en werk gebaseerd is op realistische en doordachte uitgangspunten, niet op betwistbare assumpties of heersende vooroordelen. ‘Oudere werknemers’ is een label waaraan bijzonder krachtige assumpties en vooroordelen kleven. Daarom worden methoden ontwikkeld om de ideeën en verwachtingen i.v.m. werk en leeftijd kritisch te bevragen en zo nodig bij te stellen.

Daarnaast willen we met GO4GOLD organisaties en mensen helpen een organisatiecontext op te zetten waarin stressrisico’s geminimaliseerd worden, waarin ruim leervermogen aanwezig is, en waarin mensen duurzaam inzetbaar zijn.

Dit project richt zich naar alle organisaties die bereid zijn inspanningen te leveren rond de inzetbaarheid van oudere werknemers en hiervoor bereid zijn hun arbeidorganisatie te herbekijken.

Daarnaast worden ook tools ontwikkeld die zowel door organisaties zelf als door adviseurs aangewend kunnen worden om acties te ondernemen rond de inzetbaarheid van ouderen. Voor beide doelgroepen worden acties ondernomen om hen de tools eigen te maken.

Vanuit alle geledingen van de Vlaamse samenleving weerklinkt de roep naar langere loopbanen en een hogere arbeidsparticipatie op de Vlaamse arbeidsmarkt, in het bijzonder bij de hogere leeftijdscategorieën in de beroepsbevolking. Met GO4GOLD zetten we in op drie bouwstenen om daartoe een bijdrage te leveren: Beeldvorming, Individu en Organisatie, kortweg BIO.
• Uitstroomfactor 1: Beeldvorming
Het debat rond langer werken is negatief geladen en zit al te vaak in de greep van stereotiepe denkbeelden waarbij oudere werknemers worden benaderd en behandeld als een probleemgroep. De opportuniteiten die zich voor hen stellen, worden vaak genegeerd.
• Uitstroomfactor 2: het Individuele niveau
Ook is het van belang de aandacht te vestigen op individuele kenmerken van oudere werknemers in hun directe werkomgeving. Zowel het overdrijven als het negeren van de beperkingen en mogelijkheden van oudere werknemers zijn fouten die tot vervroegde uitstroom kunnen leiden.
• Uitstroomfactor 3: de Organisatiecontext
Een derde cruciale bron van problemen zit verweven in de arbeidsorganisatie. Heel wat bedrijven beseffen dat ook en zijn op zoek naar goede manieren om intern de duurzaamheid van hun arbeidsplaatsen te verbeteren, en hopen langs die weg de motivatie van hun werknemers voor het doorlopen van langere loopbanen aan te wakkeren
De projectactiviteiten vertrekken vanuit de bovenstaande invalshoeken. Drie werkpaketen worden onderscheiden:
• WP1 Hoe oud goud wordt en andere vormen van framing
In WP 1 wordt een wetenschappelijke analyse gemaakt van de beeldvorming rond ouderen. Het materiaal wordt geanalyseerd om clusters van ‘framing devices’ (metaforen, woordkeuze, …) en ‘reasoning devices’ (de achterliggende redenering) te bepalen. Door de gehanteerde systematiek (Van Gorp, 2010) worden patronen bloot worden gelegd die inzicht bieden in de communicatie van organisaties over leeftijd en werk. Op basis van deze analyse wordt een toolbox ontwikkeld die inzicht geeft in frames en mogelijke counterframes. De toolbox wordt in een experimentele setting uitgetest binnen bedrijven (=een groep bedrijven die zich innovatief en anders organiseren maakt kennis met de frames en counterframes, een andere groep niet) en zal nadien (jaarlijks) worden toegepast in 30 bedrijven.
• WP2 Individuen, functies en teams
In WP2 geven we inzicht in kenmerken van individuen, functies, teams en manier van organiseren waarmee rekening moet worden gehouden om GO4GOLD te realiseren. Er worden methodieken ontwikkeld die organisaties oa. in staat zullen stellen om een vraagstuk van onvoldoende of niet-functioneren van werknemers in bepaalde functies te analyseren en de dialoog met een team om jobs anders te ontwerpen (job/teamcrafting) aan te gaan. De instrumenten worden toegepast in 120 bedrijven.
• WP3 GO4GOLD – call for action op organisatieniveau
WP3: een concreet actiegedreven werkpakket wordt uitgewerkt en aangeboden vanuit een integrale, interdisciplinaire en participatieve invalshoek. Via de werkvorm collectieve trajecten en praktijklabo’s worden 144 (6 ca*4 + 15 pl*8) bedrijven bereikt.
De werkpakketten werken naar de GO4GOLD-doelstelling toe om zoveel mogelijk organisaties op een Gestroomlijnde, Gezonde manier aan de slag te helpen teneinde (oudere) werknemers met Goesting en Gedreven aan de slag te helpen/houden.

Instituut voor Mediastudies, KU Leuven
Flanders Synergy
Lieven Eeckelaert
Lieven Eeckelaert
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.flanderssynergy.be
Share this on