Probleem op deze pagina?

Project: Adviesnet

VIS/TIS: Thematische innovatiestimulering
01/12/2013
30/11/2015

Een aantal cruciale hangijzers komen in verandertrajecten vaak terug. Louter de STS-theorie transfereren aan adviseurs volstaat vaak niet voor het oplossen van dit soort kwesties. Via collectieve thematische sessies krijgen adviseurs de kans om kennis te verwerven en te delen op specifieke domeinen betreffende IAO. De resultaten van deze sessies worden gedocumenteerd in concrete richtlijnen van aanpak, en worden verspreid binnen het netwerk.

Naast het uitwisselen van praktijkervaring willen we de adviseurs in het netwerk kennis laten maken met relevant wetenschappelijk materiaal, en nuttige onderzoeksmethoden. We willen hen leren hoe de toepassing ervan hun adviespraktijk kan versterken.

Om bovenstaande mogelijk te maken, streven we binnen dit project naar de creatie van een open netwerk van adviseurs, dat blijvend leert en vlot kennis deelt en ontwikkelt. Hiervoor willen we hen, naast het bestaande aanbod van de opleiding tot ‘Senior consultant in de innovatieve arbeidsorganisatie’, een traject aanbieden waarin door middel van online en real-life netwerking platformen worden gebouwd voor continue interactie. Dergelijke platformen moet mogelijkheden bieden tot praktijkgerichte ervaringsuitwisseling, actieve kennisdeling en praktische ondersteuning bij de toepassing van het adviesvak.

Organisatieadviseurs IAO

Adviesnet is bedoeld om Vlaamse organisaties meer en betere ondersteuning te bieden bij verandertrajecten ter verbetering van hun arbeidsorganisatie. Daarvoor moeten ondernemingen beroep kunnen doen op een ruim en onderlegd netwerk van adviseurs. Deze organisatieadviseurs hebben een belangrijke, maar ook zeer moeilijke, complexe en delicate taak. Kleine foutjes of lacunes in het opzetten van een project kunnen veranderprocessen integraal doen mislukken.
Recente ervaringen leren dat organisatieadviseurs op het terrein nog te vaak geïsoleerd staan, zowel vanuit een competentieoogpunt (gebrek aan tools en expertise) als vanuit relationeel oogpunt (gebrek aan hulpbronnen). Dit projectvoorstel komt tegemoet aan een gesignaleerde behoefte aan een verdere kennis- en ervaringsopbouw en aan extra hefbomen in verandertrajecten. Via Adviesnet wil Flanders Synergy de sector van organisatieadviseurs conceptueel, empirisch en relationeel versterken. Omgekeerd vormen de organisatieadviseurs ook een belangrijk vliegwiel voor het dissemineren en valoriseren van de instrumenten die we vanuit Flanders Synergy niet alleen in dit project maar ook vanuit diverse andere activiteiten en projecten aanbieden.
De voorziene activiteiten in Adviesnet laten zich klasseren in twee types. Ten eerste zijn er activiteiten gericht op de inhoudelijke en analytische versterking van organisatieadviseurs. Daartoe werken we twee werkpakketten uit:
WP1: Consulting concepts. Dit werkpakket is bedoeld om vaak voorkomende hangijzers in verandertrajecten ten gronde te behandelen in interactieve sessies, en te documenteren in concrete richtlijnen van aanpak. Thema’s die hierbij aan bod zullen komen zijn het ‘knippen en plakken’ van taken en verantwoordelijkheden in herontwerptrajecten, het temporiseren van verandertrajecten (volgorde van stappen, timing, draagvlakdetectie,…), en het heroriënteren van de grondslagen van een organisatiestructuur (wegwerken van stereotypen, bijstellen van leiderschapsstijl, teamontwikkelingsacties,…).
Wp2: Evidence based consultancy. In dit werkpakket wordt een methode ontwikkeld en instrumenten aangereikt voor organisatieadviseurs om hun beslissingen te stoelen op correct gebruikte onderzoeksresultaten. Binnen dit WP willen we daartoe adviseurs methoden aan reiken uit de wetenschappelijke state-of-the-art, maar ook methoden aanreiken om de resultaten van werknemersbevragingen binnen de organisatie waar zij aan de slag correct te analyseren en te gebruiken.
Ten tweede voorzien we twee werkpakketten waarin werkvormen ontwikkeld worden om duurzame samenwerkingsrelaties productieve tussen adviseurs te ontwikkelen.
Wp3: Alliance consulting. Dit werkpakket wil de complementaire vaardigheden en ervaringen die bestaan tussen adviseurs benutten door enkele werkvormen te ontwikkelen waarbij adviseurs op een niet bedreigende wijze over elkaars schouder heen kijken in complete verandertrajecten.
Wp4: Consultants’ platform. Het vierde werkpakket tenslotte is bedoeld om zowel online als real-life (jaarlijks event) platformen op te zetten om tot regelmatige ervaringsuitwisseling en kennisdeling te komen tussen organisatieadviseurs.
Drie factoren sterken het vertrouwen in de valorisatie van de leverbaarheden die uit deze werkpakketten voorvloeien:
1) Deze leverbaarheden zullen in de eerste werkjaren na afloop van Adviesnet verder opgenomen en verspreid worden
2) De in Adviesnet beoogde instrumenten, met name de data miningtool (WP2), beogen een directe marktwaarde te verwezenlijken
3) De werkvormen die ontwikkeld worden (WP3 en WP4) hebben als uitdrukkelijke bedoeling op korte termijn gedragen te worden door een community van organisatieadviseurs

Gedurende de 2-jarige looptijd van het project Adviesnet zijn via het aanbod aan activiteiten 118 adviseurs en 55 organisaties rechtstreeks bereikt.
Het project kende gedurende zijn looptijd een aantal aanpassingen op basis van feedback naar praktische haalbaarheid en concrete vragen vanuit de doelgroep.
Zo werd er bv. inzake werkformules gekozen voor een 2-daagse nascholing waarin ten gronde een volledig herontwerp kan worden uitgetekend voor de organisatie. We zochten hierbij zeer gericht naar organisaties die interesse hadden om de nascholing bij hen te laten plaatsvinden; dit vergrootte mede door de interactie met de medewerkers zeer sterk de leermogelijkheden.
Wat betreft het consult the consultant format is een verschuiving van aanpak opgetreden. Het bestaande en vaste spreekuur is vervangen door een flexibel expertadvies on demand. Het resultaat is dat het aantal contacten hoger ligt dan de streefwaarden van de overeenkomst (66 in plaats van 40).
Ook de intervisiesessies hebben een andere invulling gekregen; de sessies zijn ingebed in de andere projecten van Flanders Synergy. De betrokken adviseurs in de lerende netwerken van Flanders Synergy werken onderling een formule uit tot samenwerking en overleg. De intervisie werd op die manier ingebed in de lopende projecten. Naast deze verschuiving op collectief vlak, is er wel een stijgende vraag in de individuele begeleiding. Adviseurs vinden hun weg naar Flanders Synergy wanneer ze gebruik willen maken van de ontwikkelde tools.
Om de bereikte impact van het project te schetsen, baseren we ons op een bevraging van 62 adviseurs. Ruim 85% geeft aan aan de slag te zijn gegaan met inzichten die ze rond IAO hebben opgedaan. Er werden vooral vele kleine stappen gezet in verschillende organisaties, maar eveneens werd er ingezet op een doorgedreven herontwerp met kanteling van de organisaties. Voorbeelden van toepassingen die werden aangehaald zijn: Visieontwikkeling, volledige kanteling organisatie, herontwerp specifiek in kader van verlichten werkdruk, teamontwikkeling, introduceren zelfsturende teams, introduceren sterrollen, shift in de klassieke manier van denken
De voordelen of meerwaarde om aan de slag te gaan met de principes/inzichten die de adviseurs opdeden bij Flanders Synergy zijn:
• Kwaliteit van de arbeid: creëren/verhogen betrokkenheid, meer autonomie en verantwoordelijkheden, minder frustraties in het werk, terugdringen absenteïsme, cultuur creëren van permanente verbetering.
• Kwaliteit van de organisatie: stijging omzet/productiviteit – efficiëntieverbeteringen, doorlooptijden sterk verbeterd, minder communicatielijnen, sneller reageren/flexibiliteit, gedachtengoed helpt om vanuit een bredere invalshoek te kijken.
In het projectvoorstel werd steeds een onderscheid gemaakt tussen de advies verlenende zijde (externe adviseurs) en de advies ontvangende zijde (Vlaamse organisaties). Wat dit project heeft aangetoond is dat ook Vlaamse organisaties zelf – zonder steun van externe adviseurs – aan de slag gaan met de principes van IAO. Dit leverde hen een duidelijke meerwaarde op. Het betreft veelal kleinere stappen, maar ze leiden tot winsten zowel op het vlak van kwaliteit van de arbeid als kwaliteit van de organisatie. Deze meerwaarde is ook zeer duidelijk voor de adviseurs; ook zij realiseren mooie winsten bij hun klanten.
IAO blijft een moeilijke materie en zorgt dus ook blijvend voor uitdagingen voor de adviseurs. De belangrijkste uitdagingen die werden aangehaald zijn het tijdsintensief karakter van herontwerp, het omgaan met weerstand en de motivatie van de medewerkers.
Concluderend kunnen we stellen dat organisatieadviseurs vragende partij blijven betreffende bijscholingen en voornamelijk ervaringsuitwisseling. Ten eerste dient blijvende aandacht uit te gaan naar sensibilisering. De opgebouwde kennis en ervaring dient gedeeld te worden; voornamelijk recente voorbeelden dienen kenbaar gemaakt te worden. Dit gebeurt bv. via het ledenmagazine waarin ‘good practices’ hun verhaal brengen. Het magazine wordt verspreid onder de leden van Flanders Synergy, maar is ook online te raadplegen. Ook studiedagen of netwerkmomenten (zoals bijvoorbeeld de ledenavonden) biedt organisaties en adviseurs de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren in een informele setting. Samenhangend hiermee moet verder ingezet worden op instrumentontwikkeling. Dit houdt enerzijds het verspreiden van de kennis in rond bestaande instrumenten. Anderzijds dient ook ingezet te worden op het uitwerken van nieuwe tools of het verder uitdiepen van reeds ontwikkelde tools. Tot slot dienen adviseurs blijvend ondersteund te worden in hun adviesverlening. Dit kan gerealiseerd worden door de bestaande mogelijkheden tot intervisie die georganiseerd worden binnen de bestaande projecten van Flanders Synergy, alsook binnen de netwerkmomenten die op regelmatige basis georganiseerd worden in de vorm van ledenavonden en studiedagen.

Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven;
Flanders Synergy
François Stassijns
Seth Maenen
Luc Verhoeven (Just Innovation), Christine Hardy (Pilipili nv), Luc Larmuseau (iLLumoo), Erik Conings (Q²Q)
http://www.flanderssynergy.be
Share this on