Probleem op deze pagina?

Project: Foundry of the future - Naar een competitieve gieterijsector voor de volgende generatie gietstukken

VIS/TR: VIS-trajecten
01/06/2012
31/05/2016

Het traject beoogt de volgende doelstellingen:
1. Co-design vanaf het pril productontwerp en de integratie van state-of-the-art ontwerptools leiden tot een optimaal ontwerp dat alle eisen integreert in economisch maakbare gietstukken.
2. Het traject ontwikkelt de productieprocessen en ontwerprichtlijnen voor een nieuwe generatie hoogsiliciumhoudende, nodulaire gietijzersoorten en hybride materialen met unieke eigenschappen.
3. De additieve productie van tooling en niet-destructieve kwaliteitscontrole reduceren de doorlooptijd voor de realisatie van prototypes en series complexe producten (van maanden naar weken).
4. De toepassing van een Europees ontwikkelde audit en benchmark reduceert het energieverbruik van de productieprocessen bij gieterijen tot 20% zodat ze behoren tot de Europese koplopers.
5. Bovendien ontwikkelt en initieert het traject samenwerkingsverbanden tussen productenbouwers en gieterijen op basis van toegekende waarde. Hiertoe brengt het traject de ideale competenties, state-of-the-art technologie en kennis over business modellen bij elkaar. Binnen industriële referentiecases bouwt het traject de benodigde competenties en eerste succesverhalen op.

"Foundry of the Future" beoogt een competent Vlaams industrieel weefsel van productenbouwers (100) en gieterijen (30) dat behoort tot de Europese top. Hierbinnen ondersteunen winstgevende, gespecialiseerde en duurzame gieterijen productenbouwers bij de ontwikkeling van nieuwe generaties geavanceerde producten die optimaal inspelen op hun markttrends.

Vlaamse productenbouwers uit diverse industriële sectoren (vb. machines, transport, textiel, bouw, verlichting) staan voor eisen uit de markt naar toenemende integratie van functies in één product, meer kostenefficiëntie en performante producten en een toenemend maatschappelijk bewustzijn op vlak van ecologie. Hoewel ze zich bewust zijn van de haast ongelimiteerde vormvrijheid en de intrinsieke eigenschappen van gegoten stukken om innovatieve producten voor hoogbelaste toepassingen te ontwikkelen, ontbreekt het hun aan giettechnologische kennis om deze mogelijkheden kosteffectief en met korte doorlooptijd in hun producten te integreren en zijn ze afhankelijk van een competent toeleveringsnetwerk.
Voor Vlaamse gieterijen bieden bovenstaande trends opportuniteiten. Ze leiden tot geavanceerde gietstukken in hoogwaardige legeringen met een hogere toegevoegde waarde en vereisen state-of-the-art gietprocessen. Het vereist een nauwe samenwerking met klanten en een grote kennissprong op vlak van ecologie, ontwerp- en productietechnologie.

In het traject werd een tool ontwikkeld die gieterijen in staat stelt hun huidige businessmodel (as-is) te toetsen aan de kenmerken van verschillende types gieterijen. De tool laat hen toe om te toetsen met welk type gieterij hun businessmodel het meeste overeenkomsten vertoont. Het invullen van de tool laat de gieterijen ook toe om gefundeerde keuzes te maken om wijzigingen aan hun businessmodel door te voeren en zo te evolueren naar het businessmodel dat voor hen het ideale businessmodel is (to-be).
Voor de productie van de hooggelegeerde siliciumgietijzersoorten werden productierichtlijnen opgesteld. Geavanceerde meetapparatuur (zuurstofactiviteitsmeting) beschikbaar bij Sirris laat toe om de productie van deze nieuwe legeringen in een relatief kort tijdsbestek te introduceren in een industriële omgeving. De eerste toepassingen in deze legeringen hebben reeds hun intrede gedaan bij de OEM’s.
Ook voor de realisatie van hybride gietstukken waarbij staal en gietijzer in één component worden gecombineerd werden de haalbaarheid en de productiemogelijkheden onderzocht.
Binnen het traject werden tevens de mogelijkheden van zandprinten van kernen en vormen onderzocht. Tevens werd een tool opgesteld die in functie van de seriegrootte en de complexiteit van de te realiseren stukken een economische vergelijking maakt tussen zandprinten en traditionele zandgietwerk. Deze tool laat toe om op eenvoudige wijze een gefundeerde keuze te maken tussen beide technieken en uit te maken in welke gevallen zandprinten een haalbaar alternatief is. De laatste jaren heeft een meerderheid van de Vlaamse gieterijen reeds beroep gedaan op deze techniek om complexe stukken in beperkte series te realiseren. Ook OEM’s maken van deze techniek regelmatig gebruik om in kortere leadtimes prototypes te realseren.
Tenslotte werden verschillende gieterijen onderworpen aan een energieaudit. Bij deze gieterijen werden opportuniteiten gedetecteerd om het energieverbruik te reduceren en werden aanpassingen voorgesteld om met een beperkte terugverdientijd deze besparingen te realiseren.

Universiteit Antwerpen (UA), Swerea Swecast AB
Sirris
Benjamin Vandeputte
Design and Modelling / Prototypes, Energiemanagement, Materiaalbewerking (draaien, boren, gieten, malen, vlakken/frezen, snijden), Materiaaleigenschappen, Corrosie/Degradatie
Bart Teerlinck, Benjamin Vandeputte, Kurt Beghyn
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
Share this on