Probleem op deze pagina?

Project: Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry (FISCH)

VIS/CP: Competentiepolen
01/03/2012
29/02/2016

De missie van de Competentiepool 'FISCH' is het versterken en versneld naar de markt brengen van innovaties omtrent duurzame chemie, waardoor het transitieproces van de chemie-gebruikende en -producerende industrie in Vlaanderen naar (meer) duurzaamheid versneld wordt. Hierdoor kan de industrie (versneld) nieuwe waardeketens realiseren en zo op termijn bijdragen aan het behouden en garanderen van haar competitieve positie van wereldklasse.

Dit hoofddoel vertaalt zich in volgende twee strategische doelstellingen:
1) De realisatie van nieuwe waardeketens binnen de thema's van de strategische innovatieagenda van FISCH.
2) De uitbouw van collectieve en coöperatieve competenties voor duurzame chemie t.b.v. de realisatie van deze nieuwe waardeketens.

De doelgroep bestaat primair uit alle chemie-gebruikende en -producerende bedrijven actief in Vlaanderen die economische waarde creëren door ontwikkeling, productie en gebruik van primaire chemische bouwstenen en industriële chemicaliën, secundair uit de Vlaamse kennisinstellingen en universiteiten die de bedrijven hiertoe op een relevante manier kunnen ondersteunen, en tertiair uit alle overige stakeholders.

De opzet van de Competentiepool staat volledig in het teken van een snelle en flexibele ondersteuning van de realisatie van nieuwe bedrijvigheid in nieuwe waardeketens. De competentiepool is economisch en vraaggedreven ('onderzoek ten dienste van innovatie'). De basiswerking bestaat uit een lichte, wendbare coördinatiestructuur (6 VTE's) die in eerste instantie de initiatie en opstart van nieuwe FISCH innovatieprogramma's stimuleert. Een FISCH innovatieprogramma is een lange-termijn collectief samenwerkingsverband rond een geselecteerd doorbraakthema (hoog valorisatiepotentieel voor multidisciplinaire en multisectorale collaboratieve projecten met jobcreatie in Vlaanderen) dat alle noodzakelijk geachte stakeholders (industrie, kenniscentra, universiteiten en netwerken) van dit thema samenbrengt om nieuwe waardeketens m.b.t. dit thema te identificeren en te realiseren. De basiswerking zal vervolgens de innovatieprogramma's en hun projecten integraal begeleiden en ondersteunen tot en met de begeleiding voor opstartfinanciering. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), het Agentschap Ondernemen (AO) en de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) (i.h.k. van hun TINA-fonds). De basiswerking staat tevens in voor de verspreiding van de resultaten omtrent de realisatie van nieuwe waardeketens naar de stakeholders.

De eerste opdracht van de basiswerking betreft dus het ondersteunen van de FISCH-programmawerking.

De tweede opdracht van de basiswerking betreft de subsidie-organisatie van het geoormerkt IWT FISCH-budget. Dit betreft enerzijds het uitwerken en organiseren van projectoproepen (project calls) en de evaluatie- en selectieprocessen voor deze oproepen, en anderzijds het beheer en opvolging van het geoormerkt budget.

Daarnaast zal de basiswerking de open innovatie-infrastructuren organiseren en beheren, en instaan voor de Europese inkoppeling. Tenslotte zal de basiswerking instaan voor de communicatie, PR en netwerking van de Competentiepool.

Voor de looptijd van 01/03/2012 tem 31/12/2016 heeft FISCH volgende KPIs gerealiseerd:

1) 446 actieve participanten aan programma's en projecten
2) 9 nieuwe innovatieprogramma's werden opgestart
3) 24 nieuwe steunrijpe businessmodellen voor systemische projecten
4) 1 nieuw systemische projecte waaraan TINA-steun werd toegekend
5) 17 nieuwe collectieve onderzoeksinitiatieven
6) 4 nieuwe programma's waarvoor open innovatie-infrastructuren gerealiseerd werd
7) Cofinancieringshefboomeffect van de Vlaamse overheidssteun van meer dan 25%
8) meer dan 16 octrooien die direct resulteren uit de FISCH-werking
9) minstens 8 bedrijven dat kennis/technologie heeft kunnen toepassen in een nieuwe waardeketen, product of proces

FISCH vzw
Leentje Croes
Agro chemicaliën, Analytische scheikunde/chemie, Aquacultuur / Watercultuur / Hydrocultuur, Biobehandeling / Compost / Bioconversie, Biomassa - gas, Biomassa - vast, Biomassa - vloeibaar, Extractie, Filtratie en Membraanprocessen, Inorganische scheikunde/chemie, Kunststof en Rubber gerelateerd aan Chemische Technologie en engineering, Micro- and Nanotechnologie gerelateerd aan biowetenschappen, Microengineering, Organische scheikunde/chemie, Paper and pulp technologie, Petrochemie, Petroleum Engineering, Pharmaceutica, Pharmaceutische producten / geneesmiddelen, Recyclage, Herwinning , Speciale chemicals, intermediates
Jan Van Havenbergh, Leentje Croes, Luc Van Ginneken, Tine Schaerlaekens
Luc Verhoeven (Just Innovation), Desmet Tim (Agfa Materials), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.fi-sch.be
Share this on