Probleem op deze pagina?

Project: CleanGuideFood - Efficiënte praktijkrichtlijnen voor reiniging en desinfectie in levensmiddelenbedrijven

Andere: Andere projectvormen
01/12/2010
30/04/2013

Bedrijven in de diverse voedingssectoren, verwerking van dierlijke producten (vis en visserij, zuivel, vlees en vleeswaren) en van groenten en fruit; de productie van confiserie, droge voeding, bereide gerechten, drankenproductie en brouwerijen worden betrokken. Ook toeleverings-bedrijven van reinigings- en desinfectiemiddelen en bedrijven betrokken bij de industriële reiniging in de voedingsindustrie.

Opportuniteit en probleemstelling
Ieder bedrijf dat levensmiddelen produceert, bewerkt, verpakt, verhandelt, opslaat of vervoert moet een systeem toepassen dat de hygiëne en voedselveiligheid waarborgt. Reiniging en desinfecteren zijn een essentieel onderdeel van dit systeem en voor een bedrijf een dagelijks gegeven waar een behoorlijke kost aan gekoppeld is. Tegelijkertijd is het een heel complex proces. Heel vaak worden essentiële keuzes genomen op een arbitraire wijze, zonder grondige wetenschappelijke onderbouwing en leidt het proces niet steeds tot het gewenste effect. Enkele belangrijke redenen hierbij zijn: te weinig evalueren van het toegepaste reinigings en desinfectiesysteem, te weinig kennis over de bestaande reinigings- en desinfectietechnieken, het niet goed toepassen van de te volgen procedure, suboptimale CIP-reinigingsprogramma’s, hardnekkige besmettingen, moeilijk bereikbare plaatsen en het niet beschikken over een eenduidig en professioneel meetsysteem waarmee de effectiviteit kan worden vastgesteld. Als gevolg hiervan komen vaak problemen aan het licht als er een bedreiging is voor de veiligheid, de houdbaarheid of de kwaliteit van het eindproduct. Op dat ogenblik is het vaak niet eenvoudig om het probleem te remediëren omdat reeds biofilms zijn opgebouwd als haard van besmetting.

Inhoud onderzoek
In eerste instantie werd een inventarisatie gemaakt van de beschikbare reinigings- en desinfectietechnieken zoals de klassieke reiniging en desinfectie, foamgel reiniging, thermische desinfectie (droog/nat), dompeling, hoge druk, desinfecteren met een zgn. foggingsysteem , ultrasoontechnieken, microbiologisch en enzymatisch reinigen, … Deze verschillende technieken en hun toepassingsmogelijkheden binnen de levensmiddelenindustrie werden met behulp van workshops toegelicht . Hierbij was er tevens aandacht voor de kosten-efficiëntie en water- en energie-efficiëntie van de voorgestelde methodes. Periodieke verificatie van de goede reiniging en desinfectie was noodzakelijk. Afdrukplaatjes zijn hierbij een hulpmiddel maar deze bleken niet steeds bruikbaar en gaven niet steeds voldoende waarborgen. Bijkomende technieken zoals het nemen en geschikt analyseren van swabs, (spoel)waterstalen en meetsystemen van reinigen werden onderzocht .
CIP programma’s bieden vaak opportuniteiten voor optimalisatie en water- of energiebesparing. Moeilijk bereikbare plaatsen in de productie en de productie-omgeving blijven occasionele of persisterende bronnen van besmetting met bv. pathogenen als Listeria en Salmonella of met sporenvormende bacteriën. Deze kritische punten van besmetting zijn vaak onvoldoende gekend. Er werd onderzoek uitgevoerd naar de kritische punten voor besmetting en de contaminatiebronnen en –routes. Uitgebreide staalnames brachten dit voor de diverse sectoren van de levensmiddelenindustrie in kaart en er werden tools aangeboden om een efficiënte verwijdering van deze contaminatie mogelijk te maken. Er werd tevens een verband gelegd met de graad van de besmettingop de diverse kritische punten. Dit alles werd gebruikt bij het opstellen van verschillende praktijkrichtlijnen voor reiniging en desinfectie. Deze richtlijnen maken duidelijk welke de basisvoorwaarden, voorbereidingen, vormen van reiniging, vormen van desinfectie en wijze van verificatie van de goede uitvoering zijn.

Werkpakketten
WP1 – Inzicht in de toepassingsmogelijkheden van de beschikbare reinigings- en desinfectietechnieken
DP 1 – Inventarisatie van de beschikbare reinigings- en desinfectietechnieken
DP 2 – Toepassingsmogelijkheden van diverse technieken in de partnersectoren van de levensmiddeleninsdustrie en optimalisatie, rationalisatie en uniformisatie van de reinigings- en desinfectieschema’s
WP2 – Optimalisatie van een meetsysteem om effectiviteit van reiniging en desinfectie na te gaan
WP3 – Opsporen van contaminatiebronnen en contaminatieroutes
WP4 – Doorlichten en optimaliseren van CIP reinigingssystemen
WP5 – Opstellen van een leidraad met aandachtspunten voor reiniging en disinfectie in de partnersectoren

Literatuurstudie
* Actueel beschikbare en gebruikte reinigings- en desinfectietechnieken in bedrijven
* Vernieuwende en nieuwe technieken

Demoworkshop ‘Hygiene for Food’.
* 26/02/2013, organisatie van Flanders’ FOOD en Agoria in de Food Pilot
* Voorstelling en demonstratie van innovatieve reiniging- en controletechnieken/middelen

8 cases in bedrijven
* Uitgebreide staalnames, individuele besprekingen en groepsbesprekingen
* Contaminatiebronnen en –routes en kritische punten voor micro-organismen in kaart gebracht
* Mogelijkheden aangereikt voor optimalisatie van interne hygiëne en reinigings- en desinfectieschema’s
* Optimalisatie en/of vernieuwing van de meetsystemen van de bedrijven.
* Effectieve actiepunten bij deelnemende bedrijven met concrete positieve resultaten

Leidraad voor reiniging en ontsmetting
Algemene richtlijnen om op basis van wetenschappelijk onderbouwde kennis oordeelkundige keuzes te maken bij het evalueren, vernieuwen en optimaliseren van hun reinigings- en desinfectieprotocols.

Vervolgproject KILLFILM (Flanders’ FOOD project oproep 2013)
Dit project beoogt een inzicht te verwerven in de aanwezigheid, vorming, mechanismen, verwijdering en voorkomen van biofilmen, die typisch zijn voor de voedingsindustrie en zelfs specifiek per sector.

Project Food Factory of the Future (Oproep NIB van Agentschap Ondernemen)
In het kader van het project F3 ondersteunen Flanders’ FOOD , Agoria, Sirris en Agentschap Ondernemen bedrijven o.a. bij de introductie van nieuwe decontaminatietechnieken voor het afdoden van micro-organismen aan de oppervlakte van contactmaterialen. Voorbeelden zijn intensieve lichtflitsen, UV-C decontaminatie en cold plasma.

ILVO T&V, VITO
Flanders' FOOD

Aan het project namen 17 bedrijven deel : 7 levensmiddelenbedrijven en 10 toeleveranciers (machinebouwers, schoonmaakspecialisten, producenten van reiniging- en ontsmettingsmiddelen, een laboratorium, een bedrijf betrokken bij automatisering in de levensmiddelenindustrie).

Jessica Devos
Jessica Devos
Karolien Vanstraelen (Alva verse vruchten), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.flandersfood.com/projecten/
Share this on