Probleem op deze pagina?

Project: Bouwakoestiek

VIS/TD: Technologische dienstverlening
01/01/2007
01/01/2011
48 Maanden

(1) Het stimuleren van bouwakoestische innovaties, prioritair voor de niet-residentiële bouw, maar secondair ook voor de woningbouwmarkt (als voortzetting van vorige acties);
(2) Het verzamelen en synthetiseren van informatie over deze problematiek moet leiden tot heldere en praktijkgerichte publicaties en een groot aantal lezingen gericht naar de bredere bouwsector (aannemers, studiebureaus, architecten, producenten bouwmaterialen en systemen). De kennistransfert naar een breed publiek moet de algemene kennis, de innovatie en de algemene bouwakoestische prestaties stimuleren;
(3) Bedrijven worden eveneens individueel benaderd (of omgekeerd op hun vraag) met als doelstelling hun akoestische kennis te vergroten, producten en/of bouwwijzen te verbeteren.

Doelgroepen (gekoppeld aan een gediversifieerde, strategische aanpak):
De prioritaire doelgroep met proactieve benadering: de brede bouwsector die te maken heeft met niet-residentiële gebouwen, in hoofdzaak kantoor- en scholenbouw. Ze omvat ca. 500 aannemers waarvan slechts een veertigtal echt grote bedrijven (>250 werknemers), een nagenoeg even grote groep van ontwerpers en studiebureaus en een onbekend aantal bouwelementen en materiaal producerende bedrijven. In deze laatste subgroep ziet men ook innovatiekansen voor de textielsector. Met ondersteuning van CENTEXBEL gaat extra aandacht naar de innovatiemogelijkheden voor de textielsector voor de kantoorbouwmarkt. De bedrijven die door Centexbel als primaire doelgroep worden beschouwd voor deze TD zijn de producenten van textiel voor muurbekleding en gordijnen (+/- 60 bedrijven), textiel voor vloerbedekking (+/- 70 bedrijven) en technisch textiel (+/- 80 bedrijven). In eerste instantie (eerste biënnale) zullen
proactief de bedrijven die deelnemen aan de technische commissies interieurtextiel (muurbekleding en gordijnen), tapijten en technisch textiel benaderd worden.
• Een secundaire doelgroep: de prioritaire doelgroep van de vorige 4 jaar, bepaald door het werkdomein van de NBN S01-400-1:2006 Akoestische criteria voor oongebouwen. Doelstelling is
de laatkomers toch te begeleiden in de noodzakelijke innovatie die de nieuwe eisen vergen. Als
horizontale technische discipline komt de TD Bouwakoestiek verder nog in contact met een
algemene doelgroep die nagenoeg alle bedrijven uit de brede bouwsector omvat. In Vlaanderen zijn
dit ca. 47 000 aannemers, ca. 7200 architecten en een onbekend aantal toeleveringsbedrijven die in
aanraking komen met akoestische eisen of die een akoestische meerwaarde aan hun product willen
geven. De ervaring leert dat zelfs bedrijven buiten deze sector (bvb meubelsector) beroep doen op
onze dienstverlening.

Innovatiepotentieel

Het project richt zich in eerste instantie tot de brede bouwsector die betrokken is bij kantoor- en scholenbouw (niet-residentiële gebouwen): zo'n 1000 bedrijven. Tevens worden een 200-tal textielbedrijven aangesproken (interieurtextiel (muurbekleding en gordijnen), tapijten en technisch textiel).

De TAD wil de bedrijven in deze sectoren begeleiden bij het tegemoetkomen aan de strengere akoestische normen voor niet-residentiële gebouwen. Hiervoor zullen immers innovaties geïnduceerd moeten worden op vlak van producten, technieken, plaatsingswijzen. Als een technische discipline die in belang toeneemt voor een groot deel van de bouwsector, is een strategische, gedoseerde aanpak noodzakelijk om de resultaten te optimaliseren.

Een proactieve benadering wordt toegepast naar een selectie van textielbedrijven en de belangrijkere kantoorbouwers en gevelaannemers. De samenwerking met CENTEXBEL laat hier een juiste selectie van de textielsector toe en verzekert deze individuele benadering op eigen initiatief van de TD. Een intensieve interactie met de akoestici van het WTCB is hierbij noodzakelijk. Publicaties, Technische Voorlichtingsnota's en lezingen moeten de inspanningen in deze context ondersteunen.

De secundaire groep (oude prioritaire groep van de voorbije 4 jaar) krijgt een verdere ondersteuning in publicaties en lezingen). Voor de brede doelgroep worden de vragen van
deze groep afgewacht. De TD functioneert voor hen als een informatiebank, maar er gebeuren geen of slechts een gering aantal eigen initiatieven. Wel wordt er positief gereageerd op vragen voor lezingen of publicaties, mogelijke GTA of innovatiedossiers.

Binnen 2 jaar rekent men op zo'n 150 technologische adviezen aan 220 Vlaamse bedrijven, . 20 pro-actieve innovatiestimuleringsacties naar de doelgroep van houtskeletbouw en prefabbouw. De individuele acties worden aangevuld met minstens 5 technische publicaties naar de volledige doelgroep en 5 seminaries. (bereik >50 per keer). Er worden 5 GTA's per jaar voorzien.

In het totaal werden 9825 uur toegekend aan het project wat overeenkomt met 1268 werkdagen of 1.45 VTE. Algemeen kan besloten worden dat er een sterke vraag blijft naar technische ondersteuning bij probleemgevallen, naar advies met betrekking tot innovatie en vragen naar lezingen en artikelen. Deze stijging in activiteit is logisch:
• Er zijn nieuwe akoestische prestatie-eisen in normen en uitbatingsvergunningen;
• Gebruikers zijn duidelijk gevoeliger geworden voor de problematiek
• Bouwakoestiek staat of valt met kennis, eerder dan met doordacht materiaalgebruik. Waar voor thermische isolatie een sterke productindustrie voor een constante informatiedoorstroming zorgt, is dit niet het geval voor onze discipline. De werking van alles is bovendien niet-lineair (men kan zich dus niet baseren op gezond “boerenverstand”) en gebaseerd op fysica. Daardoor wordt de discipline door de sector als erg moeilijk ervaren. Omgekeerd biedt dit nog steeds vele mogelijkheden tot innovatie, precies omdat in het verleden om bovenvermelde redenen weinig aandacht werd geschonken aan bouwakoestiek.
Ondanks onze wil om meer te doen voor de niet-residentiële bouw, in het bijzonder voor de scholen- en kantoorbouw, bleef (en blijft) de KMO-sector ons bestoken met vragen over de woningbouw.
Toch konden behoorlijk wat initiatieven genomen worden ondermeer met de textielsector. Zo werden meerdere lezingen betreffende het thema georganiseerd zowel op het niveau van individuele bedrijven (Domo, Libeltex,….) als thematische studiedagen voor de volledige textielsector.
Enkele kerngetallen illustreren de omvang van deze acties naar de bredere bouwsector: er werden 47 publicaties gerealiseerd en 178 lezingen gegeven waarvan 38 lezingen door ons georganiseerd werden. Bovendien werd deelgenomen aan 52 werkgroepen met als doelstelling de promotie en aandacht rond het thema te vergroten.
Ook werden de bedrijven via 1057 bedrijfsbezoeken individueel benaderd (proactief door de TAD ofwel op vraag van de bedrijven zelf). Bedrijven werden daarbij eveneens begeleid in de ontwikkeling van nieuwe projecten, product- en/of systeeminnovaties (onder de vorm van GTA of als kleiner ontwikkelingsproject). Er gebeurden bovendien 493 schriftelijke adviezen.
Maar wellicht nog belangrijker waren de punctuele adviezen (e-mails, telefoons) die als “help-desk” menig akoestische probleem heeft helpen oplossen /vermijden, of die tot innovatieve details of producten geleid heeft.
Samengevat kan gesteld worden dat een erg groot aantal bedrijven direct of indirect bereikt werd. De vooropgestelde indicatoren in de projectaanvraag werden alle (meestal aanzienlijk) in positieve zin overschreden. Uit een telefonische bevraging bleek dat meer dan 95% van de vragen gesteld aan de innovatie-adviseur een oplossing kregen. Bedrijven die eenmaal contact hadden gehad met de TAD-dienst bleven trouw terugkomen met nieuwe vragen en productontwikkelingen. De tevredenheidsgraad van deelnemers aan lezingen bedroeg meer dan 90 %.
We kunnen hieruit concluderen dat de kwaliteit van de dienstverlening op een behoorlijk peil stond en algemeen succesvol bevonden werd. Dit is ook niet zo verwonderlijk aangezien er nauwelijks andere kanalen bestaan om binnen dit vakgebied advies in te winnen. De meesten vinden de weg via onze Afdeling Technisch Advies (contactgegevens op website, WTCB-contact … ), via ons geaccrediteerd laboratorium, via lezingen (aankondiging door organiserende instantie via folders, mailings en website) of via internet (verwijzingen op website WTCB, IWT of andere).
Deze TAD-actie kende geen vervolg na 1 januari 2011. Wel blijven de vragen nog steeds massaal toestromen bij de betrokken diensten.
De TAD-actie heeft duidelijk de bouwakoestische problematiek op de kaart gezet en heeft geleid tot het ontwikkelen van veel innovaties en het toepassen van innovaties in de bouwsector. De wijze waarop appartementen, rijwoningen, scholen enz. gebouwd worden, zijn duidelijk anders dan in het verleden.
We worden zelfs in een interview met dhr. Philippe Lambrecht, Secretaris-Generaal van het Verbond der Belgische Ondernemingen geciteerd in “La Libre Belgique » van 07/03/2013 :
« Et le Secrétaire-Général de la FEB de souligner qu’il existe d’importants pôles de recherche comme le Centre scientifique et technique de la construction (CSTC). Nombre d’innovations en sont issues, notamment dans l’isolation phonique des habitations proches d’aéroports, avec des fenêtres et portes très efficaces sur le plan acoustique »

-

http://www.bbri.be/wtcb.htm
CENTEXBEL
WTCB (Wetenschappelijk Technisch Centrum voor de Bouwnijverheid)
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
avenue Pierre Holoffe 21 B-1342 LIMELETTE (OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE)
02/655.77.11
Neen
Bart Ingelaere
Akoestiek, Akoestische veiligheid, Bouw engineering, Bouwmaterialen, Bouwmaterialen, Componenten en Methoden, Geluidsisolatie, Glas, Heat exchangers, warmtewisselaars, Houtproducten, Laminaten, Simulatie, Simulatie Engineering, Technische Standaarden, Thermishe isolatie, energie-efficiëntie in gebouwen, Verwarming, ventilatie, Warmtepompen, koelingtechnologie, Zorg en gezondheidsdiensten
Bart Ingelaere, Bart Van Delsen, Debby Wuyts, Jo Wynendaele, Lieven De Geetere
Ria Bruynseels, Conny Van de Velde, Sven Wuyts (Factor 4), Kurt Peys, Marlies Van Holm (Bureau Bouwtechniek), David Couvreur (No-Noise), Bert Bellens (Werken en Leren vzw), Paul Buggenhoudt (PROMAT), Bram Schietgat (Ingenium nv), Sebastiaan Schelfaut (Bureau Bouwtechniek), Lieven De Geetere, Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
Share this on