Probleem op deze pagina?

Project: TIS Bouwsoftwareplatform

VIS/TIS: Thematische innovatiestimulering
01/09/2007
31/08/2012
48 Maanden

De doelstelling is dubbel:
• een databank met bouwgerelateerde software, voorzien van een efficiënte zoekfunctie en van alle mogelijke informatie met betrekking tot software die van toepassing kan zijn in de bouwsector.
• een PLATFORM dat de bouwbedrijven (BOUWsoftwareplatform) samenbrengt met de software-ontwikkelaars (BouwSOFTWAREplatform) om mogelijke innovatie-opportuniteiten te detecteren. Het organiseren van werkgroepen rond een specifieke problematiek, informatiesessies, seminaries, workshops en beurzen zullen ertoe bijdragen dat contacten makkelijker tot stand komen.
De realisatie van bovenvermelde doelstellingen brengt de informatisering van het bouwbedrijf in een stroomversnelling.

Het project zal zich vooral richten op bedrijven binnen de bouwsector met meer dan 20 personeelsleden. In de praktijk gaat het om 2700 bedrijven in Vlaanderen. Het zijn die bedrijven die ondervinden dat er een noodzaak is tot informatisering maar die meestal niet over de nodige middelen (tijd, budget, kennis, inzicht, ....) beschikken om zelf doeltreffende werkwijzen en softwaretoepassingen te zoeken en te evalueren. Het aanbod op de softwaremarkt is zo uitgebreid en evolueert zo snel dat de meeste bouwbedrijven de evolutie nauwelijks kunnen bijhouden. Maken zij alsnog een keuze, dan blijkt dat in veel gevallen de gekozen oplossing te zwaar is en niet volledig beantwoordt aan de noden van het bedrijf, dat deze meestal te veel mogelijkheden biedt en dus soms als een monster beschouwd wordt. Extern, onafhankelijk advies is dus wenselijk.

Andere partijen die toegang zullen hebben tot de resultaten van deze TIS zijn de softwareleveranciers en alle bouwprofessionelen, niet enkel (KMO-)bouwbedrijven maar ook andere partners binnen het bouwproces zoals bijvoorbeeld architecten.

Indien bouwbedrijven nieuwe, innovatieve softwaretoepassingen zouden implementeren dan draagt dit bij tot efficiënt beheer van projecten en geeft het ze de mogelijkheid om meer tijd te investeren in de uitvoering van hun kernactiviteiten.

Met de uitvoering van dit project worden de bouwbedrijven ondersteund in het nemen van beslissingen op vlak van software-implementaties. Het brengt de informatisering van het bedrijf in een stroomversnelling. Eens bouwbedrijven aan een bepaalde softwarebehoefte kunnen beantwoorden door de implementatie van een passende informaticaoplossing zal er een groter vertrouwen tot stand komen in verband met informatisering. Deze evolutie komt toekomstige initiatieven ten goede, die moeten leiden tot nieuwe inzichten in opkomende technologieën, zoals 3D en 4D modelleren, internet-vergaderen, mobiele real-time toepassingen voor gegevensverkeer enz.. Eens een aantal KMO's de eerste stap gezet hebben zullen zij als voorbeeld fungeren in de sector en een stimulans zijn voor andere bouwbedrijven.

Het TIS-project Bouwsoftwareplatform kende een eerste doelstelling in het creëren van een platform waar de bouwsector in contact komt met de ontwikkelaars van op de bouw gerichte
softwaretoepassingen. Op die manier kunnen de wensen van de bouwsector aan de softwarehuizen gecommuniceerd worden en leiden tot producten die op hun noden zijn afgestemd. In omgekeerde richting kunnen de softwarehuizen de mogelijkheden van hun ontwikkelingen naar de bouwsector communiceren.
Een tweede doelstelling bestond erin de IT-sector de kans te geven om de beschikbare software aan de bouwsector voor te stellen in een via het internet te raadplegen databank.
Deze twee concrete doelstellingen zouden het gebruik van IT in de bouwsector moeten aanzwengelen met verbeterde efficiëntie, kwaliteit en rendabiliteit tot gevolg.
Het project splitst zich in twee periodes: de periode van september 2006 tot december 2008 met Kim De Smet als projectleider en de periode van januari 2010 tot augustus 2012 met Filip Van Rickstal als projectleider.
In de eerste fase werd het project op gang getrokken met de nodige promotie in onder meer WTCB-Contact, vermelding op de website en aanwezigheid op Batibouw. Voorts werden een vijftal werkgroepen opgericht die elk op een andere IT-toepassing in de bouw toegespitst waren:
• WG 1 : Ontwikkeling van een stappenplan en leidraad voor ERP-implementaties
• WG 2 : Communicatie en compatibiliteit tussen CAD-pakketten en bureausoftware.
• WG 3 : Beheer van projectportaalsites en koppeling naar documentbeheer.
• WG 4 : Integratie calculatie, planning en nacalculatie.
• WG 5 : ROI van ICT in de bouw kwantificeren.
Tenslotte ging Renoforum, een aantal zelfstandige ondernemers uit de renovatiesector, onder impuls van het project de mogelijkheden na van open source software.
Gedurende de tweede periode werd het roer enigszins omgegooid. Vooreerst bleek dat de werkgroepen van voordien niet meer te mobiliseren waren na de onderbreking en de wijziging van het team. Anderzijds was het project ABC-Digibouw van start gegaan: een
gezamenlijk project van WTCB, OCW, de Bouwunie en de Confederatie Bouw om
Aannemers te Begeleiden en te Coachen naar het Digitale Bouwbedrijf. Alle activiteiten rond het promoten van “gangbare” IT-oplossingen werden vanaf dan immers door dit grootschalig
project behandeld.
De TIS Bouwsoftwareplatform focuste om die redenen tijdens de tweede biënnale op de innovatieve softwaretoepassingen voor de bouwsector enerzijds en de realisatie van de softwaredatabank TechComSoft anderzijds.
• Op het vlak van innovatieve softwaretoepassingen werd het leeuwendeel van de
energie gestoken in het informeren van de aannemers rond BIM, het koppelen van
uitvoeringstechnische en bouwtechnische informatie aan een 3D digitaal model. Daarmee verwant werd occasioneel aandacht besteed aan software ter ondersteuning van bouwteams en gebruik van tools voor duurzaamheidsmetingen (LCC, LCA).
Er werden BIM-artikels gepubliceerd. De werkgroep die rond het thema werd samengesteld,
werd bemand door bijna alle vooraanstaande bedrijven die in Vlaanderen BIM-oplossingen
aanbieden, een aantal bouwheren en enkele aannemers. Tijdens deze werkgroepvergaderingen
bleek dat de klassieke BIM-oplossingen niet voor alle types aannemers toepasbaar en/of
wenselijk waren. Omwille van de inhoudelijke breuk met de eerste biënnale, verloor de
oorspronkelijke gebruikersgroep een deel van haar relevantie. De rol van de gebruikersgroep
werd gedeeltelijk en informeel overgenomen door de bedrijven die zetelden in de werkgroep
en kerngroep rond BIM.
Naast de BIM-piste werd ook uitgebreid aandacht besteed aan software voor
duurzaamheidsmetingen en levencycluskostanalyse. Voor dit laatste domein werd eveneens
een werkgroep opgericht, waarin uitgebreid aandacht werd besteed aan dergelijke software.
De weerstand ten opzichte van de klassieke BIM-oplossingen enerzijds en een aantal concrete
vragen vanuit de Technische Comités en individuele bedrijven anderzijds, voedden het
inzicht dat er voor de aannemers een alternatief moest worden uitgewerkt. Dit inzicht heeft
uiteindelijk mee aanleiding gegeven tot de uitwerking en de indiening van het Build-IT VIStraject
einde 2011, en de voorbereidingen van een herwerking en -indiening in 2012.
Uiteindelijk werd het dossier nog niet ingediend in 2012 omdat het nog niet aan alle
voorwaarden van een VIS-traject kon voldoen.

Communicatie rond de mogelijkheden van software-gebruik in de bouwsector met ondermeer twee artikels in WTCB-contact en een BIM-artikel in NAV-news, aanwezigheid op beurzen, studiedagen en workshops.

De TECHCOMSOFT-databank is gerealiseerd, is operationeel en werd geïntegreerd in de website van het WTCB. De databank bevat ruim 80 unieke bouwgerelateerde softwarepaketten en werd op een jaar tijd 23.000 keer geraadpleegd.
Er vonden gerichte acties rond software voor life cycle analysis en life cycle cost, reletief recente domeinen binnen de bouwsector.

Een aantal bedrijven kregen innovatie-advies met betrekking tot het implementeren van software in de bedrijfsvoering

De focus van project verschoof in de tweede biënalen naar BIM met ondermeer een werkgroep BIM: in het kader van dit project slaagden we erin om een aantal vooraanstaande spelers rond Building Information modelling bijeen te brengen. Doel van deze werkgroep is het toepassen van BIM meer ingang te laten vinden in de Vlaamse bouwsector.

De contacten binnen de werkgroep BIM en de KMO-bouwbedrijven leidden tot de uitwerking van een projectaanvraag Built-IT inn 2011 waarin de BIM-methodiek op maat aan de kleine aannemer zou worden aangeboden.

Een aantal bedrijven werden ondersteund door de uitvoerders van het project bij het uitwerken van een projectaanvraag.

De acties rond BIM leidden tot betrokkenheid bij enkele internationale project-initiatieven.
Het WTCB bracht en brengt voortdurend de boodschap dat de toepassing van ICT de efficiëntie van het bouwbedrijf kan verhogen. Stilaan worden de resultaten van deze permanente bewustmaking zichtbaar op het terrein.

De TECHCOMSOFT databank is bereikbaar via de WTCB-website www.wtcb.be of via de directe link: http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=buildingproducts&pag=search_soft

http://www.bbri.be/wtcb.htm
WTCB
Bouwbedrijven met focus op KMO's; softwarebedrijven met focus op specifieke bouwgerelateerde software; studiebureaus; Gebouwenbeheerders
Lozenberg 7 B-1932 SINT-STEVENS-WOLUWE (ZAVENTEM)
** Onbekend **
Neen
Bouw engineering, Building Automation Software, Communicatie Protocollen, Interoperabiliteit, Computer Software, Computer Technologie/Graphics, Meta Computing, Informatietechnologie/Informatica, Internettechnologie, Operation Planning and Scheduler System, Simulatie, Simulatie Engineering, Visualisatie, Virtuele Realiteit
Bart Van Delsen, Erik Kinnaert, Jeroen Vrijders
Ria Bruynseels, Grietje Van Nijlen, Sven Wuyts (Factor 4), Kurt Peys, Marlies Van Holm (Bureau Bouwtechniek), Bert Bellens (Werken en Leren vzw), Sebastiaan Schelfaut (Bureau Bouwtechniek), Cedric Vuye (EMIB - Universiteit Antwerpen), Natallia Palyshenkava (Matexi), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=buildingproducts&pag=s...
Share this on