Probleem op deze pagina?

DIgestaat op MAat (DIMA - IWT VIS 140995)

Het Digestaat op Maat (DIMA)-traject opgestart in 2015 en gecoördineerd door Vlaco en ILVO, liep eind april 2017 af. De doelstelling van het traject was het bijdragen aan een hogere valorisatie, namelijk door digestaat en digestaatgebaseerde eindproducten maximaal op maat te maken van specifieke afnemer. In dit artikel loodsen we de lezer kort door de belangrijkste resultaten en bevindingen van DIMA.


Nodenanalyse

Bij aanvang van het DIMA-traject liet Vlaco een nodenanaluse uitvoeren door studiebureau MAS om een gedetailleerd zicht te krijgen op de kennishiaten en/of samenwerkingsbereidheden van de huidige en potentiële afnemers. Heel concreet wilden we ook de wensen en criteria oplijsten waaraan digestaatproducten op maat moeten voldoen voor betere valorisatie op bestaande en nieuwe markten.

Volgende pistes werden bij aanvang van DIMA gevolgd als grootste kansmakers, namelijk digestaatproducten:

- als opgezakt product in de retail

- in de openbare groensector

- in de land- en tuinbouw

- in meststof, bodemverbeteraar of potgrond

Gesprekspartners (produtmanagers, decision makers, experten) uit deze sectoren werden ahv productstalen, vragen lijsten en diepte-interviews gepolst.

Verschillende korte en lange termijn pistes inzake productontwikkeling werden gedetecteerd (zie verder) maar ook werkpunten inzake additionele kennisverwerking en- verspreiding, productplacement en andere marketinggerelateerde topics.

Een algemene opmerking is dat er niet 1 markt of 1 product is. Vergisters worden geconfronteerd met verchillende(sub)markten. Afhankelijk van de (sub)markt worden er verschillende eisen gesteld aan het product. 1 digestaatproduct zal de verschillende markten niet kunnen bedienen. Voor een gedroogd digestaat als onderdeel van een meststof, is maximale densiteit belangrijk, terwijl voor een potgrond of bodemverbeteraar daarentegen het volume (tov het gewicht) maximaal moet zijn. Digestaat heeft daarenboven als bodemverbeteraar idealiter een zo laag mogelijke P, in tegenstelling tot digestaat als meststof (voor export/gebruik buiten NW-Europa). Voor sommige producenten is de Belgische markte te klein en dus de Europese wetgeving van groot belang. Ongeacht er niet 1 markt of digestaatproduct is, zijn mximale homogeniteit, een beperkte EC, en standaard NPK vaak genoemde algemene vereisten. Ook verzekering dat het digestaat vrij is van fysische en chemische contaminanten of pathogenen en onkruidzaden is een alom gehoorde vraag. Onder meer deze laatste parameters werden geanalyseerd op 2 reeksen van diverse digestaten (dik plantaardig en dun plantaardig, gedroogd plantaardig/niet-plantaardig).

Verontreinigingen en variabiliteit

Omdat kennis van samenstelling, variabiliteit in samenstelling en afwezigheid van verontreinigingen voor de afnemers zeer belangrijk zijn, voerde Vlaco een uitgebreide karakterisatie van digestaatproducten uit.

De belangrijkste conclusies zijn.

Algemeen

In geen enkel staal zijn onkruidzaden teruggevonden

 
  In geen enkel staal werden steentjes (>5mm) gedetecteerd  
  Op geen enkel staal werden onzuiverheden (>2mm) gedetecteerd boven de FOD-norm van <0,5 gewichts%  
  De organische en anorganische contaminanten in digestaten zijn steeds conform de Vlaamse referentienormen  
  De zware metalen zijn in 9 op de 10 stalen conform de strengere ECN-QAS-norm. Bij de relatief hoge input van (dkke fractie) varkensmest in de vergister  
  Bij alle gehygiëniseerde digestaten (conform ABP) zijn zoalw verwacht geen E. Coli, Salmonella, noch Clostridium Perfringens gedetecteerd. Bij deze digestaten zijn ook geen of een verwaarlosbaar aantal kolonievormende eenheden (kve/g) aan colformen, enterococcen of enterobactieriaceae waargenomen  
  ILVO selecteerde in een literaatustudie 23 relevante, eerder persistente herbiciden. Deze herbiciden zijn geanalyseerd op 12 digestaatproducten. Op een matrix van 276 (23 x 12 digestaten) werden slechts bij 3 stalen residuen gedetecteerd. Deze liggen lager dan de laagste maximale residu-limieten vor voedingsmiddelen (enige beschikbare referentie om waarden aan af te toetsen, voor bodemverbeterende middelen of meststoffen zijn er geen beschikbaar).  
  Op vraag van gebruikerscommisieleden zijn ook sporenelementen (B, Cu, Zn, Fe, Mn, Zn) en natrium geanalyseeerd. Digestaatproducten bevatten in verschillende mate de verschillende sporenelementen: vooral ijzer (Fe) wordt teruggevonden en, in mindere mate, mangaan (Mn) en zink (Zn).  
  Op 12 digestaatstalen (ruw, dik, dun of efluent) waarin dierlijke mest in verwerkt is, zijn analyses uitgevoerd op een set van 41 antibiotica, 12 ontstekingsremmers, en 24 ontwormingsmiddelen. Deze producten zijn afkomstige uit dierlijke mest en worden door vergisting sterk gereduceerd. In onbehandelde mest zijn de concentraties aanzienlijk groter.  
gedroogd digestaat Een droge stof gehalte (DS) van gedroogd digestaat van 90% is zeker haalbaar  
  Gedroogd digestaat op basis van dikke fractie heeft tov rechtstreeks ingedroogd ruw digestaat: Een vergelijkbaar totaal stikstofgehalte (uitgedrukt op droge stof(DS)) maar een hoger gehalte minerale stikstof (zowel op vers materiaal als op DS)
    Een hoger fosforgehalte (P2O5 op DS)
    Een lager kaliumgehalte (K2O op DS)
    Hogere gehalten Ca, Mg en S (DS)
    Lagere EC-waarden (3000 à 5000 micro siem/cm) op vers materiaal
  Door verschillen in droogproces zijn er vormverschillen tussen gedroogd digestaten van verschillende biogasinstallaties. Zo kunnen gedroogde digestaten eerder korrelig zijn, hetzij meer stoffig, hetzij meer rul en vezelig.  

 

Het onderzoek van de resultaten uit de kwaliteitsopvolging toonde aan dat de schommelingen in samenstelling beperkt zijn en bovendien gelijkaardig aan andere organsiche meststoffen en bodemverbeteraars: tabel 2 toont de relatief beperkte schommelingen in agronomische waarden naargelang digestaattype obv gemiddelde variatie-coëfficiënten (2013-2016).

  gedroogd digestaat obv ruw digestaat gedroogd digestaat obv dikke fractie dikke fractie zonder mest dunne fractie zonder mest
  Cv (variatie-coëfficiënt)(gemiddelde)

OS vers

7% 16% 11% 21%
Ntot vers 17% 14% 11% 21%
P2O5 vers 22% 24% 22% 40%
K2O vers 24% 16% 21% 29%

Afnemers en gebruikers wensen doorgaans een product waarbij de homogeniteit maximaal en de EC beperkt is. Het organische en droge stofgehalte, en voornamelijk de nutriënten dienen optimaliter ook een bepaalde en steeds dezelfde waarde te zijn. Mogelijke pistes om dit te realiseren zijn:

- maken van mengesels van verschillende producenten

- mengen met organische of organo-minerale meststoffen

- beperken van de variatie aan inputstromen doorheen het jaar

 

Digestaat in gemengde producten

In het DIMA-traject zijn verschillende digestaatmengsels samengesteld en uitgetest: pellets van gedroogd digestaat met organische of organo-minerale opmengingen (bvb kippemest, bloedmeel, groencompost, gft-compost, ureum; kaliumsulfaat,..) maar ook effluent, dikke en dunne fracties digestaat (plantaardig) met kaliumnitraat, kaliumchloride, ammoniumnitraat, spuiwater (ammoniumsulfaat);

Voorbeelden die hoopvol blijken voor de toekomst zijn o.a.:

1. gestandaardiseerde pellets op basis van gedroogd digestaat (van dikke fractie), ontwikkeld voor groenvoorziening en retail (nationaal)

2. gestandaardiseerde pellets op basis van gedroogd digestaat ontwikkeld voor exportmarkt

3. vaste organische meststof voor de zwarte strook in de fruitteelt op basis van dikke fractie digestaat (met relevant hoeveelheid K voor bvb peer)

4. vloeibare mengsels voor in serreteelt of in fruitteelt.

 

Economische meerwaarde van digestaat

Naast de samenstelling van de digestaat producten zijn ook de kosten voor productie, afzetprijzen en intrinsieke waarden van digestaat producten van belang. De intrinsieke waarden van de nutriënten en effectieve organische stofwaarde van diverse digestaatproducten liggen immens aanzienlijk hoger dan de prijzen die digestaat vandaag in werkelijkheid bereikt. Het verhogen van de afzetwaarde van digestaten door de meerwaarde te expliciteren op de verpakking, al dan niet via label, is een aanbeveling uit de nodenanalyse.

Vlaco liet enerzijds een technologische inventarisatie opstellen en anderzijds een simulatietool ontwikkelen ter ondersteuning van biogasinstallaties om de vergelijking van enkele cruciale digestaat-nabehandelingstechnologieën te vergemakkelijken. Voor het ontwikkelen van producten op maat is dit een bijzonder handig hulpmiddel voor de digestaat-/meststofproducent (http://www.vlaco.be/dima-simulatie).

 

Juridische randvoorwaarden bepalen de toepassingsmogelijkheden van digestaat

Om de afzet te faciliteren is het belangrijk dat opportuniteiten en knelpunten op juridisch vlak in kaart worden gebracht. De aanwezigheid van zowel producenten, afnemers als overheid in de gebruikerscommissie van DIMA heeft de onderlinge uitwisseling van kennis omtrent de juridische randvoorwaarden bevorderd.

 

Toekomst van digestaat op maat

Vlaco versterkte de contacten en uitwisseling van kennus tussen de vergisters en de in DIMA betrokken afnemersgroepen. Het is belangrijk om nu, na afloop van DIMA, sterk te blijven inzetten op deze uitwisseling.

Verschillende meststoffabrikanten gaan concreet aan de slag met organische en organo-minerale digestaatmengsels in pelletvorm of wensen een 1-op-1 samenwerking op te zetten met een 'dedicated biogasinstallatie. Ook diverse onderzoeksinstellingen geven aan verder te willen met onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van digestaat op maat.

Het DIMA_traject is dan ook geslaagd in zijn opzert. De kiemen voor verder onderzoek zijn gelegd en Vlaco zal samen met andere partners blijven inzetten op de ontwikkeling en toekomst van digestaat.

Page rapport_W....pdf
3.1 MB
rapport economische randvoorwaarden
Page rapport_W....pdf
1.4 MB
rapport juridische randvoorwaarden
Share this on

It is imperative that opportunities and bottlenecks be judged lawfully. The nearness of the two makers, clients and government in the DIMA client board of trustees has advanced shared trade of information about the legitimate system.


As far as items and administrations, the two organizations supplement each other well and the common vision to convey an ideal quality and administration for both standards and specially designed items have picked this coordinated effort. Are information and experience shared as well as the broad, worldwide system that both Wiefferink and IEC have, can both help and reinforce each other.


Digestaat is matured manure (or aged sewage slime from a sewage treatment plant ) and is a leftover result of biogas creation . Digestaat contains water , living and dead living beings , minerals and the non fermented manure including lignin.


Thanks for the useful information! You helped me with advice!


Its a good post..keep posting and update the information.selfie stick....


2015 or 2017?


My friend recommended this blog and he was totally right keep up the good work


Great Information,it has lot for stuff which is informative.I will share the post with my friends.


I'm getting excited about this kind of beneficial information of your stuff in the future


This is really a great stuff for sharing. Thanks for sharing.


DIMA venture Vlaco had a requirements examiner completed by the MAS consultancy firm to get a point by point perspective of the learning holes and/or the eagerness of the present and potential clients. In solid terms we likewise wanted to list the desires and criteria that redid digestate items must meet for better valorisation on existing and new markets.


The digestate items, the expenses at creation offering costs and inherent esteems ​​of digestate items are likewise essential. The inherent esteems ​​of the supplements and the compelling natural substance estimation of different digestate items are tremendously higher than the costs that digestate really accomplishes today. Expanding the business estimation of digestates by making the additional esteem unequivocal on the bundling, regardless of whether through mark is a proposal from the necessities investigation.


Actually, it is very easy to set an SMS gateway through the internet without paying any service charges. But, you have to take the help of leading Web API providers.


I'm getting excited about this kind of beneficial information of your stuff in the future


Hi buddy, your blog' s design is simple and clean and i like it. Your blog posts about Online writing Help are superb. Please keep them coming. Greets!


only professional writers can make this kind of material, cheers


I appreciate this work amazing post for us I like it.


Hey, Very NIce post. Loved it. Thanks For sharing this with us.
Fix Your Technical Problem With Fixingblog. Are you Facing Problem With Your Norton Antivirus? We are Providing free Support For Norton.


Hey, Very NIce post. Loved it. Thanks For sharing this with us.
Fix Your Technical Problem With Fixingblog. Are you Facing Problem With Your Norton Antivirus? We are Providing free Support For Norton.


Techvaidya is an online free website which contains the pogo game technical information and provides to the user to get resolve their pogo game technical issues. Pogo game phone support


Great post full of useful tips! If you are experiencing trouble logging into your NORTON account,it's possible you have missed activating your account.pLEASE VISIT US norton.com/setup and Get clarification.


We are here to discuss the latest trending Device Belkin wireless router. So, how exactly fix this Belkin wireless router setup/Reset/troubleshooting and activation function. Let me take you through this. Belkin wireless router was introduced as the world's fastest grip on the device.


Hi,
these comment-boxes are meant for the DIMA (digestate)-project. Please abstain from any other topics.

regards, Christophe Boogaerts (Vlaco - DIMA-leader)


I am very pleased to read your article carefully. I learned this as an educational and attractive message, I think it is very valuable and taught. I would like to thank you for your efforts to create this article.


thanks for sharing this


I Appreciate This Work Amazing Post For Us I Like It.


Amazing Article Thanks Or Sharing..


Ik wil je bedanken voor je inspanningen om dit artikel te maken.
gogoanime


I’ve read some good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to create such a great informative website.


Thanks A Lot For The Post. It Has Helped Me Get Some Nice Ideas. I Hope I Will See Some Really Good Result Soon.


Well Thanks For Posting Such An Outstanding Idea. I Like This Blog & I Like The Topic And Thinking Of Making It Right.


Amazing Article Thanks Or Sharing..


Well the information shared here is very helpful and also i'm thankful to the person whoever written this


Nice Post


Assume paid for with the help of center, have discovered modern society; believed that protect on your playlists, you could potentially know most of the hassle; assumed ones step quit, much more is unable to drive; Imagine I would like adore, merely the caress.


Personally, I have found that to remain probably the most fascinating topics when it draws a parallel to. You may find two to three new levels inside L . a . Weight loss and any one someone is incredibly important. Initial stage may be real melting away rrn the body. lose weight corporate 1 800 number


Well Thanks For Posting Such An Outstanding Idea. I Like This Blog & I Like The Topic And Thinking Of Making It Right.


Our credit repair services work to fix past credit mistakes and verify credit report accuracy. Talk to a credit repair expert today! 


A simple bookmarking tool that makes it easy to save, organize and share your favorite web pages. Access your bookmarks from any computer, phone or tablet. Listango works on all modern web browsers…


Thanks for your post. I’ve been thinking about writing a very comparable post over the last couple of weeks. I’ll probably keep it short and sweet and link to this instead if thats cool. Thanks.


Thanks for sharing this interesting blog with us.My pleasure to being here on your blog..I wanna come beck here for new post from your site. olymptrade


I really love this post I will visit again to read your post in a very short time and I hope you will make more posts like this. 


Here are a few things to consider before you put in that request:


The TutuApp APK is an aide which provide the paid and the modded games for free


Who wouldn't like to claim a spic and span extravagant auto? In any case, in the midst of


Spots like these do frequently draw in whores, medicate addicts and all kind of underground world individuals.


Antivirus Kya Hai,Virus Kya Hai,


Things are very open and intensely clear explanation of issues. was truly information. Your website is very beneficial.


I’m really impressed with your article, such great & usefull knowledge you mentioned here


Pretty helpful material, much thanks for this article


I appreciate this work amazing post for us I like it.


With this, you would more be able to or less evaluate which site is improving the situation than the others. casino


Other than these they can truly check the product and diversions and with enough practice and information attempt their hands on online clubhouse requiring store reward.


I am grateful to have opened this discussion. This question is quite interesting to me. Finally the answer was found


Information is enter in sports wagering and getting comfortable with sports wagering patterns is a major factor.


Here, we will investigate the fundamental standards on the most proficient method to play a prevalent diversion called Casino War.


sUPER


I thank you for the information! I was looking for and could not find. You helped me!


So your activity here is to drag each comming client to the sort of diversion that they need, which is found in the idea rise close to their heads.


Click Here is an application that will allow you to make exact copies of any app on your smartphone or tablet.


for example, James Baldwin, had awesome editors, for example, Sol Stein, who was a writer, proofreader, and distributer.


nice post


Thanks for the best blog. it was very useful for me.keep sharing such ideas in the future as well. Tramadol


I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post. Xanax


I’m happy I located this blog! From time to time, students want to cognitive the keys of productive literary essays composing. Your first-class knowledge about this good post can become a proper basis for such people. nice one Codeine


I want you to thank for your time of this wonderful read!!! I definately enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog! Bad Breath


There's no doubt i would fully rate it after i read what is the idea about this article. You did a nice job.. Appendicitis


I have express a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorite’s blog site list and will be checking back soon…


It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it! Foods for Healthy Bones


I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well.. Healthy Skin


this article and website is really good


Great post,Thanks for providing us this great knowledge,Keep it up.


Premium Author Jagan babu vasudevan Parity Transfer Credit Cards - Benefits and Detailed Descriptions


Thanx for sharing such useful post keep it up :)


Pretty helpful material, much thanks for this article


Excellently written article, if only all writtens offered the same level of content as you, the internet would be a much better place.


It turns out that even the hottest port has a few places where you can get off the beaten path. Here are some recommendations that will make you feel like you're in the know my gmail login


I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post. guest article submission


Good to become visiting your weblog again, it has been months for me. Nicely this article that i've been waited for so long. I will need this post to total my assignment in the college, and it has exact same topic together with your write-up. Thanks, good share. conference calling


I want you to thank for your time of this wonderful read!!! I definitely enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog Custom Embroidered Patches


Codes are promptly accessible and offer an extensive variety of capacities that assistance software engineers to compose the codes rapidly and productively. wordpress site


This really interesting post. Thanks for sharing! Click hotmail login account free.


The best article I came across a number of years, write something about it on this page. Preventivo impianto fotovoltaico


Comprehensive coverage of Pakistan news, breaking news stories and analysis reporting on current affairs, business, sports, entertainment


Very useful post. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up. 


Dari Pengalaman dan penelitian yang cukup lama, kami mendapatkan beberapa agen judi ceme online terbaik dan terpercaya yang bisa anda pilih dengan baik,


Het artikel dat je hier hebt gedeeld, is erg goed. Je kunt me voorstellen dat je me gaat choqueren. Bedankt voor het delen!hotmail login free


Buy Armaf perfume for women and discount Armaf cologne for men at sapil.com.pk with FREE perfume shipping.


Je vous remercie de l'information! Je cherchais et ne pouvait pas trouver. Vous me aidé!


This post are very helpful for students who are looking on this topic to complete dissertation regarding this topics as aim of the project was to contribute to a higher valorisation, namely by making digestate and digestate-based end products to the maximum extent possible for specific customers.


This article is awsome very good. check for Female to male Body massage in Delhi

https://delhi.locanto.net/ID_1834590251/Female-To-Male-Body-To-Body-Erotic-Nuru-massage-Delhi-green-park.html
https://delhi.yalwa.in/ID_135735532/Body-to-body-massage-center-in-Green-park-South-Delhi.html
https://delhi.locanto.net/ID_1966749617/Body-to-Body-massage-Erotic-massage-Nuru-Massage-Soapy-massage.html
https://bestspacentreindelhi.blogspot.com/
https://goo.gl/maps/gQtUejPh35t
http://www.bestspaservice.com/
http://www.bestspaservice.com/body-to-body-massage-green-park/
http://www.bestspaservice.com/contact/
http://www.bestspaservice.com/gallery/
http://www.bestspaservice.com/body-body-massage-delhi-female-male-best-pricebody-body-massage-delhibest-spa-delhi-ncr/
http://www.bestspaservice.com/category/female-to-male-body-massage/
http://www.bestspaservice.com/female-male-full-body-massage-center-greater-kailash-south-delhi/
http://www.bestspaservice.com/spa-nehru-place/
http://www.bestspaservice.com/spa-south-delhi/
http://www.bestspaservice.com/spa-cannaughat-place/
http://www.bestspaservice.com/best-spa-green-park/
http://www.bestspaservice.com/spa-delhi-ncr/
http://www.bestspaservice.com/spa-hauz-khas/
http://www.bestspaservice.com/spa-malviya-nagar/
http://www.bestspaservice.com/spa-in-delhi-2/
http://www.bestspaservice.com/best-spa-lajpat-nagar/
http://www.bestspaservice.com/balinese-massage/
http://www.bestspaservice.com/about-us/
http://www.bestspaservice.com/sports-massage/
http://www.bestspaservice.com/sandwich-massage/
http://www.bestspaservice.com/best-spa-in-mahipalpur/
http://www.bestspaservice.com/spa-in-saket/
http://www.bestspaservice.com/soapy-massage-delhi/
http://www.bestspaservice.com/body-body-massage/
http://www.bestspaservice.com/nuru-massage-in-delhi/
http://www.bestspaservice.com/best-spa-lajpat-nagar/
http://www.bestspaservice.com/balinese-massage/
http://ultimatemassage.in/
http://www.bodytobodynurumassageindelhi.com/
https://bodytobodynurumassage.yolasite.com/
https://in.enrollbusiness.com/BusinessProfile/3294133/Total-Relax-Beauty-Spa-Green-Park-South-Delhi-South-Delhi---110016-Delhi

short url for website

http://www.bestspaservice.com/
http://ultimatemassage.in/
https://goo.gl/cje9S8
https://goo.gl/KSe45f
https://goo.gl/PJzars
https://goo.gl/maps/eoo3Eomu7ko
https://goo.gl/maps/GoDA5AeoBhP2
https://goo.gl/maps/62pyJFS3cNr
https://goo.gl/maps/vMfjh43GYUB2

https://sites.google.com/view/httpwww-bestspaservice-com/home
https://justfindus.in/index.php/en/ads/5b9cbfb0cc4d4/Health/Body-to-body-massage-center-in-South-Delhi-Green-park
https://www.bloglovin.com/@relax6/female-to-male-full-body-to-body-massage
http://body-to-body-massage-spa-green-park.strikingly.com/
https://bestspaservice.hatenablog.com/
http://relaxspagreenpark.angelfire.com/bodytobodymassagegreenpark/
http://httpwww.bestspaservice.com.tilda.ws/
https://bestspaservice.kinja.com/female-to-male-full-body-to-body-massage-center-in-gree-1829355046
https://bodytobodymassagedelhi.my-free.website/
https://massage-spa.jimdosite.com/
https://www.beanyblogger.com/bodytobodyspagreenpark/
http://www.adskorner.com/services/health-fitness/full-body-massage-center-in-delhi-by-female-to-male-759507.htm
https://bestspaservice.kinja.com/full-body-to-body-massage-center-in-south-delhi-1830199277?rev=1541251554239
http://bodytobodyspagreenpark.shop-worlds.com/2018/11/04/hello-world/


This article is awsome very good. check for Female to male Body massage in Delhi
spa in delhiFemale to male Body to Body massage in Delhi
full body massage in delhi ncrFemale to male Body to Body massage in Delhi
full body massage in new delhiBody to Body massage in Delhi

spa in delhi ncrmale to Female Body to Body massage in Delhi
female to male body massage in delhiNuru Body to Body massage in Delhi
full body to body massage in south delhiFemale to male Body to Body massage center in Delhi
body massage in delhi ncrHappy Ending Body to Body massage in Delhi

b2b massage parlour in delhiBody to Body Spa in Delhi
body massage in delhiFemale to male Erotic Body to Body massage in Delhi
body massage centre in delhiFemale to male Sensual Body to Body massage in Delhi

full body to body massage in south delhiBody to Body spa in delhi
full body to body massageFemale to male Body massage in Delhi
full body to body massage in delhi ncrbody to body massage in south delhi
Happy ending massage center in Delhibody massage center in mg road gurgaon

we are offering the following services

Best Erotic Body to body Massage in delhi
Female to male Best Body to body Massage in delhi
B2b massage in delhi at low price
Best Body to body Massage center in delhi
Best and low price Body to body Massage in delhi
Sensual body Massage in delhi
Best center for Body to body Massage in delhi
Total Relax spa Body to body Massage in delhi
body to body massage center in Green park
Happy ending Body to body Massage in delhi

Female to male spa and body Massage in delhi
Best Body to body Massage in delhi
Happy ending Body to body Massage in delhi
Female Body to body Massage in delhi
Center for Body to body Massage in delhi
Young and beautiful Body to body Massage in delhi
Amazing and low price Body to body Massage in delhi
happy ending body Massage in delhi at low price
Low Price happy ending Body to body Massage in delhi

full Body to body Massage in delhi
South Delhi Body to body Massage in delhi
Body to body Massage in Green park
Best Body to body Massage in delhi
Best nuru body Massage in delhi
Nuru body Massage in delhi
Body to body Massage center in delhi
Female to male Body to body Massage in delhi
Low Price Body to body Massage in delhi
Body to body Massage in New Delhi

Relax spa and Body to body Massage in delhi
Relax spa and Body to body Massage in delhi
Relax Body to body Massage in delhi
Thai Body to body Massage in delhi
Nuru Body to body Massage in delhi
Sandwich Body to body Massage in delhi
Female to male Body to body Massage in delhi
Best Body to body Massage in delhi
Best Body to body spa in delhi
Body to body spa in delhi at low price

b2b spa Massage in delhi
Total Relax body Massage in delhi
best spa and body Massage in delhi
Female to male at low Body to body Massage in delhi
Nuru spa Massage in delhi
Body to body Massage in delhi
Relax spa Body to body Massage in delhi
Jobs spa
spa center in delhi at low price
Amazing spa and Body to body Massage in delhi

total Relax spa Body to body Massage in delhi
Best Body to body Massage center in delhi
low price body Massage in delhi
Spa massage Body to body Massage in delhi
Low price Body to body Massage in delhi
stres free life
full body massage in delhi
nuru body to body massage in delhi
best body to body massage in delhi at low price
body massage in Green park and delhi

body massage center in Green park
body massage in delhi by female to male
Total Relax spa and massage center in delhi at low price
the Relax spa in delhi at low price massage center
Spa massage center in delhi
Spa center for full body massage
5 top massage center in delhi
body massage from beautiful girls
Best spa and massage center in delhi
Relax body to body spa and massage center

Full Massage Body to body Massage in delhi
Best Body to body Massage in delhi
Total Relax spa Body to body Massage in delhi
Sandwich Body to body Massage in delhi
Total Relax spa Best Body to body Massage in delhi
Full Body to body Massage in delhi
Best Price Body to body Massage in delhi
Total Relax spa Body to body Massage in delhi
Thai Body to body Massage in delhi
Nuru Body to body Massage in delhi

sopay Body to body Massage in delhi
happy Ending Body to body Massage in delhi
Body to body Massage center in delhi
Body to body Massage in delhi by Young Girls
Best Body to body Massage in delhi by young women
Cross Body to body Massage in delhi
b2b massage and Body to body Massage in delhi
Aroma oil Body to body Massage in delhi
Sensual Body to body Massage in delhi
Erotic Body to body Massage in delhi

High Sensual Body to body Massage in delhi
happy ending Body to body Massage in delhi
Total Relax Body to body Massage in delhi
Best b2b Body to body Massage in delhi
Total Relax spa Body to body Massage in delhi
Total Relax spa Body to body Massage in delhi
Spa in delhi Body to body Massage in delhi
Best spa in delhi
Relax spa green park body Massage in delhi
body Massage in delhi


we are happy to provide these services

happy ending Body to body Massage in delhi
Nuru center for massage
Spa center in delhi
Nuru Massage in delhi price
soapy masssage in delhi price
sandwich massage in delhi price
tantra massage in delhi price
body to body massage price
Thai massage in delhi price
B2b massage in delhi price

Full body Massage in delhi price
Lomi lomi massage price in delhi
happy ending massage in delhi price
Sandwich massage price in delhi
Aroma therapy price in delhi
Body Massage in Delhi
Body to body massage
body to body massage in delhi
b2b massage
b2b massage in delhi

b2b spa
b2b spa in delhi
Thai body Massage in Delhi
Full body spa in Delhi
Body massage in Malviya nagar
Body massage in south delhi
Body massage price in delhi
spa-in-delhi/b2b massage in delhi
about-us/Female to male body massage in delhi
erotic-massage-in-delhi/thai massage in delhi

nuru-massage-in-delhi/thai body to body massage in delhi
sandwich-massage/Full body massage in delhi
body-body-massage/Female to male full body massage in delhi
balinese-massage/body massage female to male in delhi
soapy-massage-delhi/sensual body massage parlour in delhi
Massage parlour
massage parlour in delhi
Nuru massage in delhi
tantra massage in delhi
nuru Massage

Soapy Massage in delhi
Nuru Massage in delhi price
soapy masssage in delhi price
sandwich massage in delhi price
tantra massage in delhi price
body to body massage price
Thai massage in delhi price
B2b massage in delhi price
Full body Massage in delhi price
Lomi lomi massage price in delhi

happy ending massage in delhi price
Sandwich massage price in delhi
Aroma therapy price in delhi
Body Massage in Delhi
Body to body massage
body to body massage in delhi
b2b massage
b2b massage in delhi
b2b spa
spa in delhi

Thai body Massage in Delhi
Full body spa in Delhi
Body massage in Malviya nagar
Body massage in south delhi
Body massage price in delhi
b2b massage in delhi
Female to male body massage in delhi
thai massage in delhi
thai body to body massage in delhi
Full body massage in delhi

Female to male full body massage in delhi
body massage female to male in delhi
sensual body massage parlour in delhi
Massage parlour
massage parlour in delhi
Nuru massage in delhi
tantra massage in delhi
nuru Massage
Soapy Massage in delhi
Body to body Massage spa in delhi

Full Body to body Massage spa in delhi
Female to male Body to body Massage spa in delhi
Body to body Massage spa in delhi
Best Body to body Massage spa in delhi
Full Body to body Massage spa in delhi
Best Body to body Massage spa in delhi
Body to body Massage spa in delhi with happy ending
Female to male Body to body Massage spa in delhi
Best Body Massage parlour in delhi
body Massage parlour in delhi

spa in delhi
full body massage in delhi ncr
full body massage in new delhi
spa in delhi ncr
female to male body massage in delhi
full body to body massage in south delhi
body massage in delhi ncr
b2b massage parlour in delhi
body massage parlour in delhi
body massage in delhi

body to body massage in south delhi
body massage centre in delhi
full body to body massage in gurgaon
body massage spa
body massage in gurgaon
body massage in gurgaon
body masage
womens spa gurgaon
body masaj
full body to body massage in delhi ncr

body to body massage in delhi
full body massage in delhi NCR
body massage in south delhi
massage center in south delhi
body massage cetner in delhi
body massage center in south delhi
body to body massage in south delhi
full body to body massage in delhi
full body massage in new delhi
massage center in new delhi

body massage center in new delhi
body spa near me
spa in delhi with price
body to body massage in south delhi
spa in south delhi
erotic massage delhi
nuru massage in delhi
spa in delhi
full body massage in delhi ncr
full body massage in new delhi

spa in delhi ncr
female to male body massage in delhi
full body to body massage in south delhi
body massage in delhi ncr
b2b massage parlour in delhi
body massage parlour in delhi
body massage in delhi
body to body massage in south delhi
body massage centre in delhi


Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging,


Nonton siaran langsung bola online siaran langsung bola community.fema.gov,
Live Streaming Bola Online Indonesia Nonton Live Streaming Bola nontontvbola.space,
WawanTeralis.com adalah Pembuatan Teralis Pagar Rumah Minimalis Karawang wawanteralis.com,
Situs berita ElangNEws.Com Kabar Terbaru Hari Ini di Indonesia,
Streaming bola online Givology.org,
Nonton siaran live streaming bola online Qualitymag.com,
Nonton bareng bola online siaran langsung pertandingan bola NOBARTV Pinterest.com.

Live streaming news sites / articles: accommodation-lakecomo.com, acekefford.com, admiraljanitorialinc.com, agence-vente-tabac.com, agence-vente-tabac.com, agence-vente-tabac.com, alittlesliceofheavenbnb.com, amarillochurchofgod.com, angelheartgifts.com, artizenrenovations.com, atypicalaudio.com, avtopilotdostavka.com, bbledonzelle.com, bentwoodshoppes.com, birtlefire.com, biscuits-bofin.com, bitterbrushwalkers.com, bloemencorsosintgillis.com, bruinmischief.com, canadagooseoutletsolde.com, carnagerobotics.com, casinoonlinetiger.com, catanddogcrazy.com, centre-trauma.com, chasenfish.com, club-cmsracing.com, complete-natural-skin-care.com, countryhouselameta.com, dailyphreak.com, danzaspolinesias.com, dfmgrp.com, diahall.com, ditchwitchofmd.com, drquinninsight.com, drydenreunion.com, fidantohum.com, francescascountrypainting.com, froggydance.com, fullspectrumdental.com, getmarriedinbanff.com, glastekservices.com, hammshowsupply.com, handmademetalsandgems.com, hcm-ag.com, hockingmaple.com, hotsale-handbags.com, httpwwwmakingofmovie.com, infratech-corp.com, iori-yagami.com, jerseyshoremassage.com, kdrebusiness.com, lacolinahotel.com, ladyhips.com, legalerizzoli.com, legalerizzoli.com, light-house-collectibles.com, light-house-collectibles.com, location-montagne-la-ruchere.com, louisedesrosiers.com, madrigals-haifa.com, maklubetepsisi.com, maklubetepsisi.com, marc-it-up.com, marilou-voyance.com, marketing4pymes.com, medichaircalgary.com, melodyaussies.com, mente-encendida.com, moncler-factory-outlets.com, mooresmillgolfclub.com, my-beautesdesiles.com, mybigfattonsillectomy.com, mypaydayloanss.com, newenglandmufon.com, newtokyorestaurant.com, nflchinajerseybiz.com, nttdata-agilenet.com, oficina-comercial-de-austria.com, oficina-comercial-de-austria.com, onorimusic.com, paolasculpteur.com, peterkotka.com, poney-club-bully.com, professional-printers.com, quintalcave.com, rayannino.com, rechercher-un-ami.com, romabellasartes.com, romeopinturas.com, rowancassidy.com, sanfelipeoffroad.com, sarbec-international.com, saxhorn-euphonium.com, saydamplanet.com, serenitesuifor.com, shizuokasurf.com, silvercloud-iii.com, streaming-mexico.com, studio-maint.com, thisistheusfl.com, uralhukuk.com, vwaftermarket.com, weihnachtshasser.com, willowbankbusinesspark.com, wolfpakmartialarts.com, eurosoccer-degrande.com


this is a good one ! i totally agree with u .


Wow absolutely incredible piece of writing. Thanks for sharing. towing red deer


the Continental Congress made a Post Office Department and delegated Benjamin Franklin as the principal Postmaster General of that association.


nice artice.liteblue


Nice article. jcpenney kiosk


Your site is good. Actually, i have seen your post and That was very informative and very entertaining for me
games.lol arcade games


All things considered, nobody has disclosed to us it isn't. 3. What's more, don't think about losing your card.


Are you looking for an antivirus security for your system?

AVG or Anti-virus Guard is helping the computer users to protect their confidential data, software, applications, and the internet network their device is connected to. A plethora of security solutions provided by this brand verify that your digital world remains untouched by the hands of the hackers or the cybercriminals. Moreover, the cybersecurity firm also renders 24*7 avg installation services to provide its customers with a platform to get an answer to their queries.

avg support (Toll-Free) number: 1844-797-8692

avg setup activation


The forum you shared is wonderful and very meaningful, I hope it will be widely deployed.


Outstanding amongst other approaches to keep your representative fulfilled is to create camaraderie, make him feel like a group or like a family.


With the effective, the essential messages, contacts and reinforcement get sent out.


Comment_add Reageer