Probleem op deze pagina?

12 weetjes over 'intellectuele eigendom' of hoe je eigen merk of uitvinding beschermen.

1. Wat is een octrooi? En wat is een patent?

Een octrooi is een exclusief eigendomsrecht toegekend aan een nieuwe uitvinding. Door een octrooi profiteert de uitvinder van zijn uitvinding en kan de concurrentie die uitvinding niet namaken. Een octrooi wordt verleend door de overheid. Vertaald naar het Engels wordt 'octrooi' 'patent'.

2. Waarom is Intellectuele Eigendom (IE) belangrijk voor mijn onderneming?

Wij geven je 5 praktische redenen:

 • Zorg dat jouw inspanningen renderen: heb je strategisch nagedacht over welke diensten en producten jouw onderneming wil uitbouwen? Ben je op de hoogte van de octrooien van derden?
 • Registreer snel en vermijd dat anderen met jouw inspanningen gaan lopen: regelgeving rond Intellectueel Eigendom gaat volgens het 'first-to-file' principe, waardoor registreren in een pril stadium noodzakelijk is!
 • Registreer internationaal en geef jouw onderneming alle groeikansen: in welke landen wil je bescherming aanvragen? Vanaf 2017 komt ook het unitair EU-octrooi eraan!
 • Overtuig anderen van jouw capaciteiten: als onderneming sta je sterker als je een octrooi kan voorleggen. Een octrooi maakt samenwerking met derden makkelijker en verhoogt je geloofwaardigheid in jouw zoektocht naar kapitaal.
 • Duidelijke afspraken maken goede vrienden: jouw creaties naar aanleiding van een opdracht behoren niet automatisch aan jou toe. Voorkom vervelende verrassingen door goede contractuele afspraken te maken.

3. Maak van jouw naam of logo een EU-merk!

Wie zijn naam of logo wil beschermen in Europa, kan een EU-merk registreren bij het EUIPO. Uw EU-merk biedt via één enkele inschrijving bescherming in alle lidstaten van de Europese Unie!

4. Eén octrooi voor gans de Europese Unie?

Na ruim 40 jaar discussie is het zover:  Vanaf 2017 komt het Europees Unitair octrooi eraan! Eén octrooi voor (bijna) gans de Europese Unie: Het gaat om 26 landen met meer dan 400 miljoen inwoners!

5. Wanneer vraag ik best een octrooi aan?

Heb je een nieuwe uitvinding gedaan? Je kan best een octrooi aanvragen als je deze vraagjes met 'JA' beantwoordt:

 • Heb je een nieuw product, werkwijze of technologie ontwikkeld?
 • Denk je dat deze vernieuwing een lange levenscyclus zal hebben?
 • Is geheimhouding voor jouw uitvinding onmogelijk?
 • Kan een octrooi voor jou imagoversterkend zijn, en inzetbaar bij onderhandelingen?
 • Denk je dat deze vernieuwing een grote markt zal betreden en wil je jouw marktaandeel beschermen?

6. Wist je dat de symbolen ® en TM hun oorsprong vinden in de USA?

® staat voor 'registered trademark' en mag enkel gebruikt worden voor geregistreerde merken. TM staat voor 'trademark' ongeacht of het merk werd geregistreerd. Deze symbolen hebben in principe geen juridische waarde in België, maar je gebruikt ze best op een niet-misleidende manier. Van zodra jouw merk geregistreerd is, kan je het symbool ® gebruiken. Zo kan je derden erop attent maken dat het om een geregistreerd merk gaat.

7. Een derde heeft "mijn" domeinnaam geregistreerd. Wat nu?

Voor domeinnamen geldt het principe 'first come, first served'. Dit betekent dat wie als eerste registreert, deze domeinnaam verkrijgt. Je kan wel in onderling overleg de overdracht van een domeinnaam proberen te bekomen. Uitzondering hierop is wanneer de registratie te kwader trouw gebeurde met de bedoeling om jouw rechten te schenden en hier commercieel voordeel uit te halen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer men de domeinnaam voor veel geld aanbiedt of bezoekers van de website misleidt.
Gebeurde de registratie echter te kwader trouw en kan je dat aantonen, dan bekijk je best jouw mogelijkheden op de website van de Belgische domeinnaambeheerder DNS BELGIUM.be: http://www.dnsbelgium.be.

8. Sterke stijging van Belgische octrooiaanvragen!

Het aantal Belgische octrooiaanvragen bij het Europees Octrooibureau (EPO) is in 2015 met 5,9% gestegen! Het is de op één na hoogste stijging binnen de Europese top 10 én de sterkste Belgische groei in 5 jaar tijd! Het grootste aantal aanvragen was afkomstig van Solvay (260), gevolgd door IMEC (180), Agfa-Gevaert (86), Umicore (66), Bekaert (47) en de Universiteit Gent (41).

9. Wist u dat er een belastingvrijstelling is voor octrooi-inkomsten?

80% van de inkomsten uit octrooien worden vrijgesteld van belasting.

10. Hoe kan ik optreden tegen namaak?

Kopieert iemand jou? Dan pleegt deze persoon inbreuk op jouw intellectuele eigendomsrechten. Ga eerst na of je over een geldig intellectueel eigendomsrecht beschikt in het land waar de namaak wordt gepleegd. Dan heb je verschillende mogelijkheden om op te treden. Indien je namaak aantreft op de Belgische markt, kan je hier terecht: http://economie.fgov.be/nl/geschillen/klachten/index.jsp. Wil je vermijden dat namaak wordt ingevoerd op de Europese markt kan je hier terecht: http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/namaak/index.htm. Wil je de namaak stopzetten en een schadevergoeding bekomen? Dan kan je je best laten bijstaan door een advocaat of erkend bemiddelaar.

11. Wie verkrijgt de intellectuele eigendomsrechten op de creaties van werknemers?

De Belgische wet voorziet verschillende mogelijkheden voor de overdracht van intellectuele rechten van werknemer naar werkgever. Hier een beknopt overzicht:

 • Auteursrechten: elke overdracht van rechten moet uitdrukkelijk worden vastgelegd.
 • Software en databanken: een wettelijk vermoeden van overdracht richting werkgever is hier van toepassing, tenzij anders bepaald. Uitzondering: culturele sector.
 • Merkenrecht: wie het merk registreert, is eigenaar van het merk.
 • Modellenrecht: ook hier geldt een wettelijk vermoeden van overdracht richting werkgever, tenzij anders afgesproken. Ook auteursrechten op geregistreerde tekeningen of modellen worden wettelijk overgedragen.
 • Octrooien: indien geen schriftelijke afspraken bestaan tussen de werknemer en -gever is het aan de rechter om uit te maken aan wie de eigendomsrechten toekomen. Voor uitvindingen van een werknemer tijdens de uitoefening van zijn arbeidsovereenkomst wordt doorgaans aangenomen dat de werkgever de rechten hierop verwerft.

Het is dus niet onverstandig om duidelijke, schriftelijke afspraken te maken over de intellectuele eigendomsrechten!

12. Wat is een PATLIB ?

Patlib staat voor 'Patent Library'. Deze centra verstrekken basisinformatie rond octrooien en ondersteunen kmo’s met een vooronderzoek naar het bestaan (= reeds geoctrooieerd zijn) van bepaalde technologieën. Alle PATLIBs zijn aanwezig op Copy Talks.
Meer weten? Laat je adviseren! Kom op 26 april naar Copy Talks en spreek met een expert!

Bron: Femke Mortier (Agentschap Innoveren en Ondernemen)

29/03/2016 12:32 Nieuws Innovatiecentra
Share this on

I’m really impressed with your article, such great & usefull knowledge you mentioned here


Pretty helpful material, much thanks for this article


I must say we should have an online discussion on this.


Thanks a lot for the post. It has helped me get some nice ideas. I hope I will see some really good result soon.


Very great, I think I've found good article. I will see and consult some information in your post. I need it, thanks. play five nights at freddy's for free now at http://fivenightsat-freddys.com


Comment_add Reageer