Probleem op deze pagina?

VIS-traject SYNECO (aanvrager Vlaco vzw)

Op 1 november gaat het VIS-traject SYNECO van start. De titel van dit project luidt: ‘Nieuwe dynamiek in de compostsector dankzij SYNergie tussen groene Energie en kwaliteitsCOmpost (SYNECO)’. Met dit project willen we een aantal problemen aanpakken waarmee de composteerders momenteel te kampen hebben (bv. dalende rendabiliteit, toenemende vraag naar structuurmateriaal voor energetische valorisatie, lagere aanvoer van groenafval, druk op de gate fees, …). De volledige projectbeschrijving vindt u op het inloggedeelte van onze website en kunt u bij Elke Vandaele opvragen.

Via een aantal bijsturingen in de input / productieproces / output van de compostering worden de composteerders producenten van kwaliteitsvolle bodemverbeteraars én van groene energie op een economisch rendabele, duurzame en milieuverantwoorde manier. Het project ontwikkelt onder meer een code goede composteerpraktijk voor composteren met minder structuurmateriaal, een kwaliteitsprotocol voor de eindproducten (compost en biomassastromen) en een economische tool die de composteerders kunnen gebruiken om hun productieproces zo rendabel mogelijk te maken. Sleutelwoorden van SYNECO zijn kwaliteit en economische meerwaarde. Via de productie van kwaliteitsvolle eindproducten (compost en biomassastromen) creëert de compostsector een belangrijke ecologische en economische meerwaarde, waardoor de rendabiliteit verhoogt. Via dit VIS‐traject krijgen de composteerders de mogelijkheid om hun toekomstige bedrijfsvoering voor de komende jaren te optimaliseren. De sector moet deze kans dus volop benutten en samen met de projectpartners dit onderzoek vorm geven. Voor het slagen van het project is het belangrijk dat zo veel mogelijk composteerders nauw bij dit project betrokken zijn. We werken samen via een gebruikersgroep, die het project begeleidt, bijstuurt, evalueert, ... Verschillende composteerders hebben reeds toegezegd om als lid van de gebruikersgroep te participeren inclusief inbreng in natura (batch-tests compostering): IVM (De Bree), IMOG, OWS, Van Gansewinkel (IVBO), IVAREM en INDAVER. Ook NV De Kruisberg zal als lid meezetelen in de gebruikersgroep. Eerstdaags polsen wij nogmaals bij de composteerders om lid te worden van de gebruikersgroep.

25/10/2012 12:48 Christophe Boogaerts Rubriek: Oproepen, Publicaties
Share this on

Channels and stations are unendingly communicating, holding up to be grabbed by the customers.


Wow absolutely incredible piece of writing. Thanks for sharing. red deer tow truck


Binnen de gekozen thema's van strategisch belang voor Vlaanderen worden onderzoeksprogramma's uitgewerkt door consortia van bedrijven en onderzoeksinstellingen. De ontwikkelde (basis-) kennis wordt primair door de industriële partners geïmplementeerd maar wordt tegelijk breder beschikbaar gesteld voor vermarkting in een breder veld.


Thanks for sharing this useful information, do continue to update and will catch up more on your website, please do visit my website girl games that are funny.


Comment_add Reageer