Probleem op deze pagina?

Onderneming in de kijker: Vose Software wil uitbraken van dierenziekten sneller detecteren.

 

In de laatste jaren veroorzaakten verschillende dierenziekten niet alleen zeer grote economische schade, maar ook onnoemelijk veel dierenleed en menselijke ellende. BSE, blauwtong, vogelgriep, mond-en-klauwzeer, varkenspest... de lijst lijkt wel eindeloos. Het is van het grootste belang de introductie van deze ziekten te voorkomen, of als een ziekte dan toch uitbreekt dit zo snel mogelijk vast te stellen om de schade te beperken. Hier zien David Vose en Koen Mintiens van het bedrijf Vose Software een mogelijkheid om ondersteuning te bieden met behulp van risico analyse software. Het IWT ondersteunt hen via het kmo-programma om hun ideeën verder uit te werken.

Vose Software (www.vosesoftware.com) werd in 2008 opgericht door de in Gent gevestigde Brit David Vose. Het bedrijf is gespecialiseerd in software tools voor risico analyse, en levert hiervoor wereldwijd advies aan bedrijven, regeringen en internationale organisaties die te maken krijgen met allerhande vormen van onzekerheden bij hun besluitvorming. Voor hij naar Gent verhuisde had David Vose al een rijke ervaring opgebouwd als expert in risico analyse, ondermeer op het gebied van de gezondheidszorg. De richtlijnen van de Wereldhandelsorganisatie voor de analyse van dierengezondheidsrisico's zijn bijvoorbeeld gebaseerd op zijn werk.

In België kwam David in contact met Koen Mintiens, die als dierenarts en epidemioloog betrokken was bij de Europese dierenziektenepidemieën in de landbouw van de laatste 15 jaar. Koen wordt ondertussen als expert beschouwd op het gebied van de preventie en bestrijding van dierenziekten, en levert advies aan de Europese Commissie, de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) en de Food and Agriculture Organisation (FAO) van de Verenigde Naties. Vanuit zijn ervaring kon Koen twee belangrijke dingen vaststellen: door toenemende globalisering en klimaatverandering lijkt het gevaar op nieuwe epidemieën toe te nemen, en autoriteiten hechten steeds meer belang aan het nemen van maatregelen om hiermee om te gaan.

Voor beide partijen leek het dan ook een goed idee om te onderzoeken of het mogelijk is risico analyse tools toe te passen op de problematiek van dierenziekten. Dit is niet voor de hand liggend - er zijn heel wat vragen die beantwoord moeten worden voor het bedrijf grote investeringen wil doen. Men ging dan ook op zoek naar steun om een haalbaarheidsstudie uit te voeren, en kwam via het Agentschap Ondernemen bij het Innovatiecentrum terecht. Onder begeleiding van een innovatieadviseur werd een aanvraag voor een kmo-haalbaarheidsstudie ingediend bij het IWT, met positief resultaat.

De studie wordt nu uitgevoerd, en behandelt volgende onderzoeksvragen:

  • hoe kunnen HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) principes, afkomstig uit de voedingsindustrie, toegepast worden om de introductie van dierziekten te voorkomen?
  • hoe kan men een uitbraak van een ziekte sneller detecteren? Welke data zijn hiervoor beschikbaar, welke statistische methodes zijn het meest geschikt om die data te interpreteren?
  • welk businessmodel is geschikt om deze nieuwe producten (en consultancy) in de markt te zetten?

Als resultaat hoop Vose Software gefundeerde studievoorbeelden te ontwikkelen om de potentiële klanten (overkoepelende organisaties in de veeteelt industrie, overheidsinstellingen voor mens- en diergezondheid) te overtuigen om mee in het verhaal te stappen. Wij wensen hen hierbij alvast veel succes!

Vose Software is een mooi voorbeeld van een starter die beroep doet op de innovatiestimulering die voorzien wordt door de Vlaamse Overheid. Indien u meer wenst te vernemen over de diensten die het innovatiecentrum aanbiedt, neem alvast een kijkje op www.innovatiecentrum.be. Wij komen ook graag bij u langs om ons voor te stellen en te bespreken wat we voor u kunnen doen.

 

Peter Rutten
Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen

 

P1_thumb p1.jpeg
98.3 KB
Share this on

Where is the oversight in the District of Columbia Department of Education? Clearly a thorough and complete audit & investigation needs to be done given this department's "recent events."


Private companies with 0 to 100 workers, and additionally solo business visionaries, are qualified. Can be found anyplace on the planet, in any industry.


interesting


Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking.


These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future..


Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have.


Your music is amazing. You have some very talented artists. I wish you the best of success.


I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often.


This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine.


Your music is amazing. You have some very talented artists. I wish you the best of success.


Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards,


i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future..


very interesting post.this is my first time visit here.i found so many interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post!


You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!


Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly that love and read more on this topic. If possible, such as gain knowledge, would you mind updating your blog with additional information? It is very useful for me.


Impressive web site, Distinguished feedback that I can tackle. I am moving forward and may apply to my current job as a pet sitter, which is very enjoyable, but I need to additional expand. Regards.


I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You.


Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include.


I really enjoyed reading this post, big fan. Keep up the good work and please tell me when can you publish more articles or where can I read more on the subject?


I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people.


I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information.


I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information.


I simply stumbled upon your blog and desired to mention that I have surely loved analyzing your blog posts. Anyway, I will be subscribing to your feed and that I wish you post once more soon.


Fantastic submit you have got denoted out some tremendous factors, I likewise think this s a completely amazing website. I will visit again for extra best contents and also, recommend this website to all.


I enjoyed over read your blog post. Your blog has nice information, I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see again


I no doubt valuing each last piece of it. it's far a staggering website and higher than common bestow. I ought to thankful. superb work! All of you do an inconceivable blog and have some remarkable substance. keep doing tremendous. This is likewise a decent post which I truly appreciated perusing.


What about giving a survey of it? That will be significant. That is an undiscovered chance. Some of the time this will be extraordinary. They are a solid devotee to that dialog. Anyhoo, this, old buddy, is something I can't disclose to you pertinent to it. Thoraxin Magazine is a week by week magazine that spotlights on the current Thoraxin news. I had lost viewpoint on its significance.


The Dollar General conducts the survey to know about customers satisfaction and experience. For that they ask the customers in the form of a survey and in return they hand out rewards.

dgcustomerfirst |
www.dgcustomerfirst.com |
dgcustomerfirst.com


I discovered your site by botch when I was hunting yippee down this skin break out an issue, I should state your site is extremely useful I likewise love the outline, its astonishing!. I don't have room schedule-wise right now to completely read your site yet I have bookmarked it and furthermore include your RSS channels.


Such a lot of purposes of intrigue the degree that the Widespread Form Wrap is concerned. I extremely like your mail and I am sitting tight for your next thing and expecting some truly incredible data available there. Thankful to you such an incredible sum for your extraordinary data sharing.


You have accomplished a splendid activity on this article. It's extremely special and especially subjective. you have even figured out how to make it comprehensible and clean to ponder. you have a couple of genuine composition gifts. much obliged to you to such an extent.


Hotmail is the second most used emailing service behind Google’s Gmail, with more than half a billion users worldwide.


Keep sharing such ideas in the future as well.


I like viewing web sites which comprehend the price of delivering the excellent useful resource free of charge. I truly adored reading your posting. Thank you! Vocational School Financing


This post is good enough to make somebody understand this amazing thing, and I’m sure everyone will appreciate this interesting things.


Wow absolutely incredible piece of writing. Thanks for sharing. red deer towing


Comment_add Reageer